Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια λωριδοκουρτίνων ψυκτικών θαλαμών PVC

ΝΟΜΟΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                Δεσκάτη,   17-10-2016

ΔΗΜΟΣ  ΔΕΣΚΑΤΗΣ                                                 Αρ. Πρωτ.:  476

Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

(Ν.Π.Ι.Δ.)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΗΛ. : 24623 51117

FAX: 24623 51105

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

                         ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΛΩΡΙΔΟΚΟΥΡΤΙΝΩΝ  ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ PVC

Η Δ.Ε.Π.Α.Π.  Δήμου Δεσκάτης ενδιαφέρεται για την προμήθεια των παρακάτω ειδών:

Α/Α Ποσότητα Είδος προμήθειας  Τιμή μέτρου  Ποσότητα Σύνολο
 1         1 Λωριδοκουρτίνες ψυκτικών θαλάμων pvc  διαφανείς με λεία υφή  άγκιστρα από υλικό μη αναφλέξιμο, ανθεκτικό σε υπεριώδης ακτινοβολίες διαστάσεων

πλάτος – πάχος:  300 mm x 3 mm

Κουλούρα 30 μέτρων

   6,20€  26 μέτρα 161,20€
      Φ.Π.Α. 24% 38,69€
      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 199,89€

Η ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).

Η δαπάνη για την προμήθεια των Λωριδοκουρτίνων pvc για τους  ψυκτικούς θαλάμους ανέρχεται στο ποσό των 199,98€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία της Επιχείρησης της Δ.Ε.Π.Α.Π. στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Τετάρτη 19/10/2016 και έως τις 12:30 π.μ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Δ.Ε.Π.Α.Π.  στο  τηλ. 24623 51117 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν και στο fax: 2462351105 υπόψιν κ. Τζιώλα Νικόλαο  έως την Τετάρτη 19/10/2016 και έως τις 12:30 π.μ

                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                    ΤΖΙΩΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ