Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια LED

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 11/08/2017
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6887
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51123-109
FAX: 24623 51146

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Δεσκάτης πρόκειται να προβεί στην προμήθεια λαμπτήρων LED για την τοποθέτησή τους στο δίκτυο του εξωτερικού οδοφωτισμού (ΦΟΠ), σύμφωνα με την 6411/27-7-2017 τεχνική περιγραφή ως ακολούθως :

α/α περιγραφή Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή Μονάδος Τελική τιμή (€)
1 Λαμπτήρας τεχνολογίας LED με Λυχνιολαβή E27, κατάλληλος για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο,

συνολικής κατανάλωσης ενέργειας 20 WATT, 220V AC, Χρώμα Ψυχρό- Λευκό (6500Κ),  Ενεργειακής κλάσης Α+, με PF 0.6 σε P 17W, 0,130 Α, Χρωματικός δείκτης: >80 CRI.

Ο λαμπτήρας θα φέρει πιστοποιητικά CE και Rohs

 

τεμάχια 530 3,20 €  1696,00
        ΣΥΝΟΛΟ  1696,00
        ΦΠΑ 24%    407,04
        ΣΥΝΟΛΟ  2.103,04

 

 

Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 2.103,04€, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α..

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 2 περ. 31, 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, και για αυτόν μόνο που θα αναδειχθεί ανάδοχος, θα πρέπει να μας προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο (άρθρο 75 παρ.2 του Ν.4412/2016).
ε. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Παρασκευή 18/08/2017 και ώρα 15:00 μ.μ..
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 51123, -109 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος