Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια λαμπτήρων LED

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 30/11/2016
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 9787
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51123
FAX: 24623 51146

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην προμήθεια λαμπτήρων LED για την τοποθέτησή τους στο δίκτυο του εξωτερικού οδοφωτισμού (ΦΟΠ).
Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 2.485,83€, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α. και συγκεκριμένα:

α/α περιγραφή Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή Μονάδος Τελική τιμή
1 Λαμπτήρας τεχνολογίας LED, με Λυχνιολαβή E27 και σχήμα Α70, Διαστάσεων Φ70*120mm, Συνολικής κατανάλωσης ενέργειας 14 WATT, Light Efficiency(IES): 110 Lm/watt κατασκευασμένος από πολυμερή υλικό και ψήκτρα αλουμινίου, Δείκτης χρωματικής σάρωσης CRI Ra> 80, θερμοκρασία λειτουργίας: -20℃~60℃, Διάχυση φωτός: 2700, Τάση εισόδου: 170-260VAC, κατάλληλος για εξωτερική τοποθέτηση, Θερμοκρασία χρώματος 6000K, Διάρκεια ζωής 35000 Ώρες. Ο λαμπτήρας θα φέρει πιστοποιητικά CE και Rohs τεμάχια 65 6,78€ 440,70€
  CE- LVD 2006/95/EC: EN 62560, EN 62471,CE-EMC 2004/108/EC: EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2,EN 61000-3-3CE-ROHS

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 9001

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 14001

2 Λαμπτήρας τεχνολογίας LED, με Λυχνιολαβή E27 και σχήμα Α65, Διαστάσεων Φ65*120mm, Συνολικής κατανάλωσης ενέργειας 15 WATT, Light Efficiency(IES): 100 Lm/watt κατασκευασμένος από πολυμερή υλικό και ψήκτρα αλουμινίου, Δείκτης χρωματικής σάρωσης CRI Ra> 80, θερμοκρασία λειτουργίας: -20℃~60℃, Διάχυση φωτός: 2700, Τάση εισόδου: 170-260VAC, κατάλληλος για εξωτερική τοποθέτηση, Θερμοκρασία χρώματος 6000K, Διάρκεια ζωής 35000 Ώρες. Ο λαμπτήρας θα φέρει πιστοποιητικά CE και Rohs τεμάχια 460 3,40€ 1564.00€
  CE- LVD 2006/95/EC: EN 62560, EN 62471, CE-EMC 2004/108/EC: EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3CE-ROHS

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 9001

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 14001

        ΣΥΝΟΛΟ  2004,70
        ΦΠΑ 24%    481,13
        ΣΥΝΟΛΟ  2.485,83

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 αρθρ. 8, στην οποία θα δηλώνετε ότι θα τα προσκομίσετε εάν επιλεχθείτε και πριν την απόφαση ανάθεσης:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως τη Δευτέρα 05/12/2016 και ώρα 12:00 μ.μ..
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 51123 και 246251109 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Αποστολή προσφορών στο fax 24623 51146.
Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος