Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στο Δημοτικό Σχολείο Παναγιάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 30/11/2016
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 9785
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51123
FAX: 24623 51146

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην προμήθεια και στην τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στο Δημοτικό Σχολείο Παναγιάς.
Η δαπάνη της προμήθειας των κιγκλιδωμάτων και των εργασιών τοποθέτησής τους ανέρχεται στο ποσό των 1.500,00€, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α. και συγκεκριμένα:
Το συνολικό μήκος της περίφραξης είναι 60 μ.
Τα κιγκλιδώματα θα αποτελούνται από δύο οριζόντιες γαλβανιζέ σωλήνες φ40, πάχους 2μμ, μήκους 60 μ. η κάθε μία, ενώ στο έδαφος θα συνδέονται κάθε 3 μ. με κοιλοδοκό 60μμχ40μμ, πάχους 2μμ, τα οποία θα ηλεκτροσυγκολληθούν και θα πακτωθούν στο έδαφος με τσιμέντο.
Η προμήθεια περιλαμβάνει και τοποθέτηση των κιγκλιδωμάτων, την πάκτωση των κοιλοδοκών στο έδαφος, τη βαφή των κοιλοδοκών με μίνιο και χρώμα που θα υποδειχθεί από τον Δήμο Δεσκάτης, ενώ θα μπουν τάπες στους κοιλοδοκούς για να μην υπάρχει εισροή υδάτων.

Ενδεικτική τιμή : 60μ. χ 20,1613 €/μ= 1.209,678
ΦΠΑ 24%: 290,323
ΣΥΝΟΛΟ: 1500,00
Η προμήθεια και η εργασία θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 αρθρ. 8, στην οποία θα δηλώνετε ότι θα τα προσκομίσετε εάν επιλεχθείτε και πριν την απόφαση ανάθεσης:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως τη Δευτέρα 05/12/2016 και ώρα 12:00 μ.μ..
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 51123 και 246251109 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Αποστολή προσφορών στο fax 24623 51146.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος