Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια και τοποθέτηση καινούριων ελαστικών σε φορτηγό όχημα του Δήμου Δεσκάτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 30/11/2016
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 9771
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51123
FAX: 24623 51146

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

O Δήμος Δεσκάτης θα προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση καινούριων ελαστικών στο φορτηγό όχημα ΚΗΙ 1046 προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι φυσιολογικές φθορές που προέκυψαν στο φορτηγό όχημα.
Η προμήθεια των ελαστικών και η τοποθέτηση θα πραγματοποιηθεί σε εξωτερικό συνεργείο καθώς ο Δήμος Δεσκάτης δεν διαθέτει δικό του συνεργείο.
Τα υπό προμήθεια ελαστικά θα πρέπει να είναι παραγωγής εργοστασίου χώρας της Ε.Ε. ή με την επίβλεψη και τα ποιοτικά πρότυπα, πρώτες ύλες, τεχνολογία και εγγυήσεις εργοστασίου της Ε.Ε. της ίδιας με αυτό επωνυμίας, που θα αναγράφεται επί του ελαστικού.
Η υπηρεσία μας χρειάζεται ποιοτικά και αναγνωρισμένα ελαστικά από αναγνωρισμένους κατασκευαστές ή αντιπροσώπους που δραστηριοποιούνται στην εμπορία ελαστικών. Σχετικά βοηθήματα είναι, η προδιαγραφή
ETRTO (the European Tyre Rim Technical Organization) η οδηγία 92/23/31-3-92 του
Συμβουλίου της Ε.Ε., το ΦΕΚ 589 τεύχος 2ο της 30-09-92 που ενσωματώνει την
παραπάνω οδηγία και οι τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που ισχύουν σήμερα, σχετικές με τα ελαστικά των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους και με την εγκατάσταση τους σ’ αυτά.

Τα ελαστικά πρέπει, να μην παρουσιάζουν τα παρακάτω κατασκευαστικά ελαττώματα:
α. Ρωγμές πλευρικών τοιχωμάτων .
β. Ατέλειες του πλέγματος ώστε να επηρεάζεται, η μορφή και συνεπώς η αξιοπιστία κατά τη χρήση. γ. _ιαχωρισμός των λινών .
δ. Ανομοιομορφία στις διαστάσεις μεταξύ νοητών διαδοχικών εγκαρσίων τομών .
ε. Ελαττωματική κυκλική στεφάνη με κυρτώματα η ελλιπή κάλυψη του μεταλλικού πυρήνα με ελαστικό.
Τα ελαστικά θα φέρουν υποχρεωτικά ανάγλυφα στην εξωτερική επιφάνεια τους τα εξής στοιχεία:
Μάρκα και τύπο
Ένδειξη χρόνου κατασκευής.
Ένδειξη DOT.
Έγκριση καταλληλότητας για την κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Αγορά, που
απεικονίζεται με το γράμμα Ε εγγεγραμμένο σε κύκλο με ακολουθία ενός αριθμού
που πιστοποιεί την συμμόρφωση στον κανονισμό ECE.
Σύμβολο ταχύτητας και δείκτη φορτίου.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα είναι τουλάχιστον ενός (1) έτους ή 50.000Km με
δυνατότητα αντικατάστασης των ελαττωματικών ελαστικών.
To πέλμα θα είναι μικτών διαδρομών RADIAL ή συμβατικά ελαστικά μικτής χρήσεως
Ο χρόνος παράδοσης των ελαστικών θα είναι τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την απόφαση ανάθεσης.

Το κόστος των ελαστικών και οι εργασίες αντικατάστασης αναλύονται παρακάτω:
1. ΚΗΙ 1046 ΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ IVECO MAGIRUS ΦOΡΤΗΓΟ – ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ με αριθμό πλαίσιο WJME2JPJ004157233

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.1 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΗΙ 1046 ΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ
Προϋπολογισμός προμήθειας ελαστικών ΚΗΙ 1046 3.273,60€ με Φ.Π.Α.
ΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ IVECO MAGIRUS ΦOΡΤΗΓΟ – ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ με αριθμό πλαίσιο WJME2JPJ004157233
CPV 34352100-0, Ελαστικά επίσωτρα φορτηγών αυτοκινήτων.

Α. ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΚΗΙ 1046 ΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ

CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τιμή μονάδος

Άνευ Φ.Π.Α.

Σύνολο
  ΕΛΑΣΤΙΚΑ 315/80R [22,5] 34352100-0 Τεμ.  8 330,00€ 2.640,00€
                             ΣΥΝΟΛΟ 2.640,00€
                         Φ.Π.Α.  24% 633,60€
                   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.273,60€

Οι ανωτέρω τιμές προέκυψαν μετά από έρευνα αγοράς στο ελεύθερο εμπόριο.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2.1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΗΙ 1046 ΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ
Προϋπολογισμός παροχή υπηρεσίας τοποθέτησης ελαστικών ΚΗΙ 1046 ΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ 81,84€ με Φ.Π.Α.
ΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ IVECO MAGIRUS ΦOΡΤΗΓΟ – ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ με αριθμό πλαίσιο WJME2JPJ004157233

CPV 50116500-6 Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών

  2.1  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΗΙ 1046 ΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ

Σύνολο εργατοώρες Τιμή μονάδος

(εργατοώρας)

Άνευ Φ.Π.Α.

Σύνολο Φ.Π.Α. 24% Γενικό σύνολο
1. Α) Εργασία  αντικατάσταση  παλαιών και τοποθέτηση  οκτώ  νέων ελαστικών και ζυγοστάθμιση.     3 ώρες  22,00€ 66,00€ 15,84€ 81,84€

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορές στις κατηγορίες που οι ίδιοι επιθυμούν.
Η προμήθεια και οι εργασίες επισκευής και τοποθέτησης θα πραγματοποιηθούν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 116, 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδιώτες αλλά και : αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) για συμμετοχή σε διαγωνισμό.
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Δευτέρα 05/12/2016 και ώρα 13:00 μ.μ. (οι προσφορές και τα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν και στο fax: 24623 51146)

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 51123 – 51117 και 246251109 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Χατζηζήσης Λάμπρος