Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια και τοποθέτηση υδρορροών του 1ου Νηπιαγωγείου Δεσκάτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 16/11/2016
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 9380
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51123
FAX: 24623 51146

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος στα πλαίσια των λειτουργικών αναγκών του 1ου Νηπιαγωγείου Δεσκάτης πρέπει να προβεί στην προμήθεια και την τοποθέτηση υδρορροών από γαλβανιζέ λαμαρίνα βάρους 2Κγρ/μ στο ανωτέρω εκπαιδευτικό κτήριο.
Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση των υδρορροών συλλογής όμβριων υδάτων στη στέγη του κτίσματος, μήκους 16μ, καθώς και 2 κατακόρυφα στοιχεία από σιδηροσωλήνα Φ75 πάχους 1,5μμ, συνολικού μήκους 7,00μ.
Η δαπάνη της τοποθέτησης και της προμήθειας των ανωτέρω υδρορροών ανέρχεται στο ποσό των 300,00€, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α..
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Παρασκευή 18/11/2016 και ώρα 15:00 μ.μ..
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 51123 και 246251109 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος