Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια και τοποθέτηση ανοιγόμενης τέντας στις πέργκολες της κεντρικής πλατείας Δεσκάτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 05/09/2017
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7769
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51123-109
FAX: 24623 51146

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Δήμος Δεσκάτης πρόκειται να προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση ανοιγόμενης τέντας στις πέργκολες της κεντρικής πλατείας της Δεσκάτης, σύμφωνα με την 3054/03-05-2017 τεχνική περιγραφή-ενδεικτικό προϋπολογισμό..
Ειδικότερα, θα γίνει προμήθεια τέντας από ύφασμα και χαλύβδινο σκελετό, και τοποθέτησή της στις δύο πέργκολες της κεντρικής πλατείας Δεσκάτης.
Η κάθε τέντα θα αποτελείται από τμήματα μήκους 4 μέτρων περίπου το καθένα και συνολικού πλάτους 5,00 μέτρων (2,5 m η κάθε πλευρά), θα προεξέχει δηλαδή η τέντα περίπου 0.50 m από τις πλευρές της πέργκολας. Για το άνοιγμα και κλείσιμο του κάθε τμήματος θα τοποθετηθούν αντηρίδες που θα απέχουν μεταξύ τους 3,20 m, και 0,40m από τις άκρες. Οι αντηρίδες θα έχουν μήκος 2,5 m, θα είναι μεταλλικές από γαλβανισμένη σιδεροσωλήνα 1΄΄, πάχους 2mm, ενώ το ύφασμα θα είναι χρώματος επιλογής του Δήμου Δεσκάτης. Κατά μήκος της κορυφής της κάθε τέντας θα κατασκευαστεί σταθερό σκέπαστρο πλάτους 0,60 m από χαλύβδινο κοιλοδοκό 30mm x 30mm x 2mm πάχος, επικαλυμμένο με το ίδιο τεντόπανο, το οποίο θα χρησιμεύει για την προστασία της τέντας όταν αυτή έχει μαζευτεί πλήρως. Επίσης, παρόμοιο σταθερό σκέπαστρο πλάτους 0,20 m, θα τοποθετηθεί παράλληλα στις αντηρίδες, στα σημεία ανάμεσα στις τέντες, και θα αποτρέπει την εισροή υδάτων από τις ενώσεις στην περίπτωση βροχής.
Ο σκελετός της τέντας θα κατασκευαστεί από χαλύβδινους κοιλοδοκούς 80mm x 80mm, πάχους 2,8 mm, θα οδεύει πάνω από τα κάθετα υφιστάμενα ξύλινα στοιχεία της πέργκολας, και θα πακτωθεί στις κατακόρυφες υφιστάμενες κολόνες που είναι κατασκευασμένες από σκυρόδεμα στην πρώτη πέργκολα και από ξύλο στη δεύτερη.
Στα μέσα των κοιλοδοκών αυτών θα τοποθετηθούν κατακόρυφα ίδιοι κοιλοδοκοί 80 mm x 80 mm x 0,80 m ύψος (ορθοστάτες). Οι κορυφές των ορθοστατών θα ενωθούν
με διαμήκη κοιλοδοκό 80 mm x 80 mm μήκους 24 m στην πέργκολα από σκυρόδεμα και 20 m στην ξύλινη πέργκολα, πάνω στους οποίους θα κολληθούν τα προαναφερόμενα σκέπαστρα πλάτους 0,60 m. Κάτω από το σκέπαστρο και από τις δύο πλευρές θα προσαρμοστούν σιδηροσωλήνες φ 70 πάχους 1,5 mm στους οποίους θα τυλίγεται το πανί.
Κατά μήκος του τελειώματος της κάθε τέντας θα τοποθετηθεί εσωτερικά από τη ραφή χαλύβδινος γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας 1 ¼΄΄, ενώ εξωτερικά θα υπάρχει άλλος ένας ίδιος σιδηροσωλήνας 1 ¼΄΄ στον οποίο θα αγκιστρώνεται η τέντα όταν θα έχει ανοιχθεί πλήρως.
Η παραπάνω προμήθεια περιλαμβάνει την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση όλων των απαιτούμενων υλικών, των μικροϋλικών σύνδεσης των μερών μεταξύ τους καθώς και τη βαφή του μεταλλικού σκελετού με μίνιο και ελαιόχρωμα με χρώμα επιλογής του Δήμου Δεσκάτης, ώστε οι τέντες να παραδοθούν πλήρως λειτουργικές και ασφαλείς για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, σύμφωνα με την ακόλουθη αναλυτική προμέτρηση:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Πέργκολα από σκυρόδεμα μήκους 24 μ. :
· Τεντόπανα: 24μ. μήκος * 6,00 μ. πλάτος = 144,00 τ.μ.
· Αντηρίδες : 6 τμήματα * 4 τεμ = 24 τεμ
· Σκέπαστρο 60cm από κοιλοδοκό 30mm * 30 mm : 24 μ. μήκος
· Σκέπαστρο 20 cm μήκους 2,50 μ. από κοιλοδοκό 30mm * 30 mm : 10 τεμ.
· Λοιπές σιδηροκατασκευές:
→ Κοιλοδοκοί 80mm * 80 mm:
Κάθετα: 7 τεμ*5,30 μ. =37,10 μ
Ορθοστάτες: 7 τεμ *0,80 μ.=5,60 μ.
Κατά μήκος πάνω από τους ορθοστάτες:24μ.
Σύνολο: 66,70 μ.
→ Σιδηροσωλήνες γαλβ. Φ 70, πάχους 1,5 mm : 2 τεμ.*24 μ. = 48 μ.
→ Σιδηροσωλήνες γαλβ. 1 ¼΄΄ πάχους 2mm: 24μ * 4 τεμ. =96μ.
→ Μηχανισμοί 2RT: 6 τεμ. * 2 = 12 τεμ.
→ Μανιβέλες: 6 τεμ.

Πέργκολα Ξύλινη μήκους 20 μ. :
· Τεντόπανα: 20μ. μήκος * 6,00 μ. πλάτος = 120,00 τ.μ.
· Αντηρίδες : 5 τμήματα * 4 τεμ = 20 τεμ
· Σκέπαστρο 60cm από κοιλοδοκό 30mm * 30 mm : 20 μ. μήκος
· Σκέπαστρο 20 cm μήκους 2,50 μ. από κοιλοδοκό 30mm * 30 mm : 8 τεμ.
· Λοιπές σιδηροκατασκευές:
→ Κοιλοδοκοί 80mm * 80 mm:
Κάθετα: 6 τεμ*5,30 μ. = 31,80 μ
Ορθοστάτες: 6 τεμ *0,80 μ.= 4,80 μ.
Κατά μήκος πάνω από τους ορθοστάτες: 20μ.
Σύνολο: 56,60 μ.
→ Σιδηροσωλήνες γαλβ. Φ 70, πάχους 1,5 mm : 2 τεμ.*20 μ. = 40 μ.
→ Σιδηροσωλήνες γαλβ. 1 ¼΄΄ πάχους 2mm: 20μ * 4 τεμ. = 80 μ.
→ Μηχανισμοί 2RT: 5 τεμ. * 2 = 10 τεμ.
→ Μανιβέλες: 5 τεμ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α            ΥΛΙΚΑ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ €

 

1 Τεντόπανο Τ.Μ 264,00 27,00 7.128,00
12 Αντηρίδες από  γαλβανιζέ σιδηροσωλήνα 1΄΄, πάχους 2mm, μήκους 2,5μ.  

ΤΕΜ

 

44,00

 

25,00

1.100,00
13 Σκέπαστρο από χαλύβδινο κοιλοδοκό 30mm *30 mm* 2 mm πάχος, πλάτους 0,60 m  

 

ΜM

 

44,00

 

35,00

1.540,00
14 Σκέπαστρο από χαλύβδινο κοιλοδοκό 30mm *30 mm* 2 mm πάχος, πλάτους 0,20 m και μήκους 2,50 m  

 

 

ΤΕΜ

 

 

18,00

 

 

51,40

925,20
15  

Κοιλοδοκοί 80mm * 80 mm* 2,8 mm πάχος, σιδηροσωλήνες γαλβ. 1 ¼΄΄ 2mm πάχος , σιδηροσωλήνες γαλβ. Φ70 1,5mm πάχος

 

 

 

Κατ’ αποκοπή

 

 

 

1000,00

1000,00
      ΣΥΝΟΛΟ

 

11.693,20
      Φ.Π.Α   24%

 

2.806,37
      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

14.499,57  Ευρώ

Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 14.499,57€, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α..

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 2 περ. 31, 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, και για αυτόν μόνο που θα αναδειχθεί ανάδοχος, θα πρέπει να μας προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο (άρθρο 75 παρ.2 του Ν.4412/2016).
ε. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Παρασκευή 08/09/2017 και ώρα 15:00 μ.μ..
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 51123, -109 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος