Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικού προβολής και ενημέρωσης καθώς και προϊόντα ξυλείας για την κατασκευή ξυλείας

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δεσκάτη, 17-07-2017
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 340
Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
(Ν.Π.Ι.Δ.)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51117
FAX: 24623 51105

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Δ.Ε.Π.Α.Π. δήμου Δεσκάτης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια υλικού προβολής και ενημέρωσης καθώς και προϊόντα ξυλείας για την κατασκευή εξέδρας τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση των Πολιτιστικών εκδηλώσεων ‘’ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2017’’ όπως αναλύεται παρακάτω:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Προμήθεια φυλλαδίων , προσκλήσεων , πανό, κ.α όπως αναλύεται παρακάτω :

α/α Είδος  προμήθειας Ποσότητα Τιμή μονάδος σύνολο
1  Φυλλάδια με το πρόγραμμα των  εκδηλώσεων της Δ.Ε.Π.Α.Π. φυλλάδια A5 (14x20cm), χαρτί 135g velvet, εκτύπωση έγχρωμη Α+ Β όψεις. 300 0.20  60,00€
2 Προσκλήσεις 300 0,10  30,00€
3 Αφίσες  50Χ70cm τετραχρωμία χαρτί 135g velvet 50 1,00  50,00€
5  Πανό δρόμου σε λινάτσα και ξύλα (4,00mm x 1,00mm)  με  τύπωμα των εκδηλώσεων 4 30,00 120,00
                                                                                     ΣΥΝΟΛΟ 260,00€
                                                                                      Φ.Π.Α. 24%   62,40€
                                                                                  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 322,40€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ
Προμήθεια προϊόντων ξυλείας όπως αναλύεται παρακάτω:

α/α Είδος  προμήθειας Ποσότητα Τιμή μονάδος σύνολο
1 Καδρόνι από έλατο  διαστάσεων 2,80 χ 0,60 172 μέτρα 0.85€  146,20€
2 Πλάκες  Νοβοπάν  υψηλής αντοχής και  ανθεκτικές  στην υγρασία  με επικάλυψη μελαμίνης  διαστάσεων  1,20 πάχος Χ 3,60 μήκος Χ 1,83 ύψος 10 32,50  325,00€
                                                                                     ΣΥΝΟΛΟ 471,20€
                                                                                      Φ.Π.Α. 24%  113,09€
                                                                                  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 584,29€

Η ανωτέρω προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 2, 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή.
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία της Δ.Ε.Π.Α.Π. στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Παρασκευή 21-07-2017 και ώρα 10:00 π.μ.
Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν και στο fax: 2462351105.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 – 51117 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της υπηρεσίας (και μόνο αυτός ) θα προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου(άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) .
β. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
δ. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο (άρθρο 75 παρ.2 του Ν.4412/2016).
ε. Αποδεικτικά στοιχεία τεχνικής ικανότητας. (άρθρο 80 παρ.5 του Ν.4412/2016).
στ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και πριν την έκδοση απόφαση ανάθεσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΖΙΩΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ