Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών και εργασιών στο κοιμητήριο Κατάκαλης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 18/11/2016
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 9443
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51123
FAX: 24623 51146

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση χώρων κοιμητηρίου Κατάκαλης και λοιπές οικοδομικές κατασκευές», το οποίο θα εκτελεστεί με αυτεπιστασία, πρόκειται να προβεί σε απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών και εργασίας.
Ειδικότερα, θα γίνουν εργασίες διαμόρφωσης του εξωτερικού χώρου του νεκροταφείου Κατάκαλης με εκσκαφές με το χέρι, σε έδαφος γαιώδες και διάστρωση των ίδιων υλικών.
Θα δημιουργηθεί διάδρομος από σκυρόδεμα μήκους 30μ.χ2,50μ., εντός του κοιμητηρίου για τη διέλευση των ειδικών οχημάτων μεταφοράς των νεκρών, και κατασκευή πλάκας από σκυρόδεμα στο οστεοφυλάκιο του κοιμητηρίου που θα καλύπτει τα οστά, διαστάσεων 4,50χ4,50μ. Στην πλάκα θα αφεθεί οπή διαστάσεων 60χ60 εκ. για τη μελλοντική ρίψη των οστών.
Το έργο περιλαμβάνει ακόμη την τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού φ10, (90τεμ * 4,5μ * 0,625Κγρ/μ =253,13Κγρ) και φ8 (10τεμ*4,5μ*0,50Κγρ/μ=22,50Κγρ) για την κατασκευή της πλάκας καθώς και τοποθέτηση μεταλλικού πλέγματος κατηγορίας B500C στον διάδρομο (11τεμ).
Επίσης, θα γίνει διαμόρφωση του σιντριβανιού στην πλατεία του Καρπερού, όπου θα απαιτηθεί η τοποθέτηση 3μ3 πέτρας Τσοτυλίου.
Τέλος, θα γίνει αρμολόγηση της πέτρας των εξωτερικών χώρων του παιδικού σταθμού Καρπερού και αντικατάσταση 23μ2 πέτρας Καβάλας που έχουν καταστραφεί με την πάροδο του χρόνου.
Η δαπάνη των προαναφερόμενων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 3.645,60€, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.

Επίσης, θα γίνει προμήθεια των παρακάτω υλικών :

α/α             ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

 

1 Τσιμέντα 40Κγρ ΤΕΜ 95 9,00 855,00
2 Άμμος Μ3 12 35,00 420,00
3 Χαλίκι Μ3 14 30,00 420,00
4 Πέτρα Τσοτυλίου Μ3 3 180,00 540,00
5 Πέτρα Καβάλας Μ2 23 10 230,00
6 Σίδερα Φ10 Κγρ 253,13 1,00 253,13
7 Σίδερα Φ8 Κγρ 22,50 1,00 22,50
8 Πλέγμα ΤΕΜ 11 17,00 187,00
  ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ       2.927,63
  Φ.Π.Α   24%       702,63  #
  ΣΥΝΟΛΟ       3.630,26   €

Η προμήθεια και η εργασίες θα πραγματοποιηθούν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά τόσο φυσικά, όσο και νομικά πρόσωπα. Ειδικότερα για τα νομικά πρόσωπα αφορά: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Τετάρτη 26/11/2016 και ώρα 15:00 μ.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 51123 και 246251109 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος