Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών και εργασιών για φρεάτια και κεντρικού πεζοδρόμου του Δήμου Δεσκάτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 18/11/2016
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.:9444
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51123
FAX: 24623 51146

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή φρεατίων όμβριων υδάτων και κεντρικού πεζοδρόμου Δεσκάτης», το οποίο θα εκτελεστεί με αυτεπιστασία, πρόκειται να προβεί σε απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών και εργασίας.
Θα γίνουν εργασίες επισκευής φρεατίων ομβρίων υδάτων στην πόλη της Δεσκάτης καθώς και αποκατάστασης του οδοστρώματος του κεντρικού πεζοδρόμου ο οποίος είναι διαστρωμένος με κυβόλιθους ή με μάρμαρο που έχουν φθαρεί ή έχουν σπάσει με την πάροδο του χρόνου. Επίσης, θα γίνει αποκατάσταση των φθαρμένων παρτεριών έμπροσθεν της τράπεζας Πειραιώς και της καφετέριας «Μονδαία».
Ειδικότερα θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες :
Επισκευή φρεατίων στις παρακάτω θέσεις:
Αγ. Γεώργιος- έξω από οικία Τσικρίκη, μήκους 6,50 μ
Κεντρική πλατεία-βιβλιοπωλείο Κοτίτσα, μήκους 5,80μ.
Σάντοβο-έξω από οικία Σπανού Γεωργίου, μήκους 6,00 μ.
Σάντοβο-Κόμβος Παδίτσας, σε μήκος 6,00 μ.
Οικία Χατζηζήση, 0,6*0,60
Κατασκευή υπερυψωμένης λωρίδας επιβράδυνσης από γρανιτικό κυβόλιθο επί της οδού Κ. Ταλιαδούρη- Οικία Κοτρώτσιου.
Καθαίρεση αόπλου σκυροδέματος, τσιμεντόστρωση και τοποθέτηση ακανόνιστης πλάκας Καβάλας, πέριξ των παρτεριών στην Πειραιώς και της Μονδαίας.
Αποκατάσταση φθαρμένου οδοστρώματος με ακανόνιστη πέτρα Καβάλας στον πεζόδρομο, έμπροσθεν των κρεοπωλείων Καραγκούνη και Παπαντώνη και στην οικία της Σωτήρη Κατερίνας (παιδική χαρά).
Η δαπάνη των προαναφερόμενων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 3.596,00€, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.

Επίσης, θα γίνει προμήθεια των παρακάτω υλικών :

α/α             ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

 

1 Τσιμέντα 40Κγρ ΤΕΜ 144 9 1296
2 Άμμος Μ3 3 35 105
3 Χαλίκι Μ3 24,5 30 735
4 Κυβόλιθος γρανιτικός Μ2 20 30 600
5 Πέτρα ακανόνιστη Μ2 16 10 160
  ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ       2.896,00
  Φ.Π.Α   24%       695,04
  ΣΥΝΟΛΟ       3.591,04 €

Η προμήθεια και οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά τόσο φυσικά, όσο και νομικά πρόσωπα. Ειδικότερα για τα νομικά πρόσωπα αφορά: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Τετάρτη 26/11/2016 και ώρα 15:00 μ.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 51123 και 246251109 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος