Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 30/11/2016
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 9772
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51123
FAX: 24623 51146

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Δεσκάτης στα πλαίσια των λειτουργικών αναγκών θα προβεί στην προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και σε εργασίες επισκευής των μηχανημάτων έργου σε εξωτερικό συνεργείο (ηλεκτρολογείο).
Τα ανταλλακτικά και οι εργασίες αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕ 34923 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ
Προϋπολογισμός προμήθειας ανταλλακτικών ΜΕ 34923 1.178,00 με Φ.Π.Α.
KOMATSU (ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ) Τύπος GD 521A-1E Έτος κατασκευής 1998 HP 140
Αριθμός πλαισίου G52A-12053

Α. ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ

ME 34923  (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ)

cpv ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τιμή μονάδος

Άνευ Φ.Π.Α.

Σύνολο
Μπαταρίες 210 ΑΗ 31400000-0 Τεμ.  2 180,00€ 360,00€
Μίζα 24V 31610000-5 Τεμ.  1 240,00€      240,00€
Φανάρια εμπρός  LED 24V 31600000-2 Τεμ.  2 50,00€ 100,00€
Γενικός διακόπτης ενισχυμένος 31610000-5 Τεμ.  1 60,00€ 60,00€
Όργανο θερμοκρασίας 24V 31610000-5 Τεμ.  1 50,00€ 50,00€
Βαλβίδα  πιέσεως λαδιού 42131200-8 Τεμ.  1 45,00€ 45,00€
Λάμπες  H 4 24V 75/70W 31500000-1 Τεμ.  4 5,00€ 20,00€
Ηλεκτρομαγνητική  βαλβίδα 12V 42131200-8 Τεμ.  1 75,00€ 75,00€
                             ΣΥΝΟΛΟ 950,00€
                         Φ.Π.Α.  24% 228,00€
                   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.178,00€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.2 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕ 95530 ΦΟΡΤΩΤΗΣ
Προϋπολογισμός προμήθειας ανταλλακτικών ΜΕ 95530 1.159,40€ με Φ.Π.Α.
VOLVO BM (ΦΟΡΤΩΤΗΣ) Τύπος L 90C Έτος κατασκευής 1997 HP 154
Αριθμός πλαισίου L90CV14508

Α. ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΜΕ 95530  ΦΟΡΤΩΤΗΣ

cpv ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τιμή μονάδος

Άνευ Φ.Π.Α.

Σύνολο
Μπαταρίες 210 ΑΗ  31400000-0 Τεμ.  2 180,00€ 360,00€
Μοτέρ καθαριστήρων 24V  31610000-5 Τεμ.  1 100,00€      100,00€
Δυναμό 24V 120A  31600000-2 Τεμ.  1 250,00€ 250,00€
Φλασιέρα 24V έξι επαφών 31600000-2 Τεμ.  1 65,00€ 65,00€
Φανάρια πίσω 31600000-2 Τεμ.  2 40,00€ 80,00€
Λάμπες  H 4 24V 75/70W 31500000-1 Τεμ.  2 5,00€ 10,00€
Πλακέτα καλοριφέρ 24V 25Α 31600000-2 Τεμ.  1 70,00€ 70,00€
                             ΣΥΝΟΛΟ 935,00€
                         Φ.Π.Α.  24% 224,40€
                   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.159,40€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.3 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕ 52747 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ
Προϋπολογισμός προμήθειας ανταλλακτικών ΜΕ 52747 421,60 με Φ.Π.Α.
ΗΒΜ- ΝΟΒΑS (ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ) Τύπος SHM 5NT Έτος κατασκευής 2001 HP 178
Αριθμός πλαισίου 4000020103

Α. ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΜΕ 52747 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ

cpv ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τιμή μονάδος

Άνευ Φ.Π.Α.

Σύνολο
Μπαταρίες 200 ΑΗ 31400000-0 Τεμ.  2 170,00€ 340,00€
                             ΣΥΝΟΛΟ 340,00€
                         Φ.Π.Α.  24% 81,60€
                   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 421,60€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2.1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ 34923 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ
Προϋπολογισμός παροχή υπηρεσίας αντικατάστασης – τοποθέτησης ανταλλακτικών ΜΕ 34923 109,12 με Φ.Π.Α.
KOMATSU (ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ) Τύπος GD 521A-1E Έτος κατασκευής 1998 HP 140
Αριθμός πλαισίου G52A-12053

CPV 50116100-2 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών συστημάτων

  2.1  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΜΕ 34923 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ

Σύνολο εργατοώρες Τιμή μονάδος

(εργατοώρας)

Άνευ Φ.Π.Α.

Σύνολο Φ.Π.Α. 24% Γενικό σύνολο
1. Α) Εργασία αντικατάστασης  Μπαταρίες

Β) Εργασία αντικατάστασης  Μίζα

Γ) Εργασία αντικατάστασης  Φανάρια εμπρός

Δ) Εργασία αντικατάστασης  Γενικός διακόπτης – Όργανο θερμοκρασίας

Ε) Εργασία αντικατάστασης Βαλβίδα  πιέσεως λαδιού – Ηλεκτρομαγνητική  βαλβίδα

ΣΤ) Εργασία αντικατάστασης  Λάμπες

    4 ώρες  22,00€ 88,00€ 21,12€  109,12€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2.2 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ 95530 ΦΟΡΤΩΤΗΣ

Προϋπολογισμός παροχή υπηρεσίας αντικατάστασης – τοποθέτησης ανταλλακτικών
ΜΕ 95530 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 109,12 με Φ.Π.Α.
VOLVO BM (ΦΟΡΤΩΤΗΣ) Τύπος L 90C Έτος κατασκευής 1997 HP 154
Αριθμός πλαισίου L90CV14508

CPV 50116100-2 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών συστημάτων

  2.2  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΜΕ 95530 ΦΟΡΤΩΤΗΣ

Σύνολο εργατοώρες Τιμή μονάδος

(εργατοώρας)

Άνευ Φ.Π.Α.

Σύνολο Φ.Π.Α. 24% Γενικό σύνολο
1. Α) Εργασία αντικατάστασης  Μπαταρίες

Β) Εργασία αντικατάστασης  Μοτέρ καθαριστήρων.

Γ) Εργασία αντικατάστασης  Δυναμό –  Λάμπες

Δ) Εργασία αντικατάστασης  Φλασιέρα

Ε) Εργασία αντικατάστασης Πλακέτα καλοριφέρ.

    4 ώρες  22,00€ 88,00€ 21,12€      109,12€

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορές στις κατηγορίες που οι ίδιοι επιθυμούν.
Η προμήθεια και οι εργασίες επισκευής και τοποθέτησης θα πραγματοποιηθούν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 116, 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδιώτες αλλά και : αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) για συμμετοχή σε διαγωνισμό.
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Δευτέρα 05/12/2016 και ώρα 13:00 μ.μ. (οι προσφορές και τα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν και στο fax: 24623 51146)
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 51123 – 51117 και 246251109 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Χατζηζήσης Λάμπρος