Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια υδραυλικών ειδών για ανάγκες του Δήμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 30/11/2016
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 9788
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51123
FAX: 24623 51146

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην προμήθεια υδραυλικών ειδών για τις ανάγκες του Δήμου.
Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 327,60€, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α. και συγκεκριμένα:
Ειδικότερα, ο Δήμος Δεσκάτης θα προβεί στην προμήθεια 12 μ. σωλήνα αποχέτευσης φ200 ελαφρού τύπου και 12μ. βαρέως τύπου για την επέκταση του δικτύου αποχέτευσης του οικισμού στη θέση γέφυρα «Σακαβάρα», όπισθεν του κτηρίου της αστυνομίας.

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ        
A/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟ- ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ
      ΤΗΣ Μον.  
1 Σωλήνας Φ200 βαρέως τύπου ΜΜ 12 15,967  191,61
2 Σωλήνας Φ200 ελαφρού τύπου ΜΜ 12 6,048    72,58
    ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  264,19
    ΦΠΑ   24%    63,41
    ΣΥΝΟΛΟ  327,60

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 αρθρ. 8, στην οποία θα δηλώνετε ότι θα τα προσκομίσετε εάν επιλεχθείτε και πριν την απόφαση ανάθεσης:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως τη Δευτέρα 05/12/2016 και ώρα 12:00 μ.μ..
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 51123 και 246251109 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Αποστολή προσφορών στο fax 24623 51146.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος