Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδικών στολών για το προσωπικό της επιχείρησης που εργάζονται ως καθαριστές του σφαγείου

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δεσκάτη, 04-07-2018
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 253
Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
(Ν.Π.Ι.Δ.)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51117
FAX: 24623 51105

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Δ.Ε.Π.Α.Π. δήμου Δεσκάτης στα πλαίσια των λειτουργικών αναγκών της ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για τις ανάγκες του σφαγείου της για το έτος 2018.
Συγκεκριμένα θα προβεί στην προμήθεια ( ειδικών στολών για το προσωπικό της επιχείρησης που εργάζονται ως καθαριστές των σφαγείων ) όπως αναλύεται παρακάτω:
CPV: 18130000-9 Ειδικός ρουχισμός εργασίας

ΕΙΔΟΣ ΑΓΑΘΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
Φόρμα ολόσωμη, από πολυπροπυλένιο, με φερμουάρ και ενσωματωμένη κουκούλα, με λαστιχάκια στην κουκούλα, στην μέση, τα χέρια και τα πόδια  ( τεμ.) 70 3,20€ 224,00€
                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ         224,00€
                                                                                      Φ.Π.Α. 24%            53,76€
                                                                                    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ        277,76€

Η ανάλογη πίστωση έχει προβλεφθεί στον
Κ.Α : 69.64.08.0004 << Στολές ένδυσης υπόδησης – διακριτικά σφαγείου >>.

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 2- 116- 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή.
Οι προσφορές θα κατατίθενται στα γραφεία της Δ.Ε.Π.Α.Π. στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Δευτέρα 09-07-2018 και ώρα 11:00 π.μ.
Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν και στο fax: 2462351105.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 – 51117 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Μαζί με την προσφορά του ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΖΙΩΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ