Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του σφαγείου της ΔΕΠΑΠ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δεσκάτη, 04-07-2018
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 249
Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
(Ν.Π.Ι.Δ.)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51117
FAX: 24623 51105

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Δ.Ε.Π.Α.Π. δήμου Δεσκάτης στα πλαίσια των λειτουργικών αναγκών της ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για τις ανάγκες του σφαγείου της για το έτος 2018.
Συγκεκριμένα θα προβεί στην προμήθεια των παρακάτω ειδών:

CPV : 30192700-8 Γραφική ύλη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
Σφραγίδες ξύλινες  20×50  για σφράγισμα ζώων  

Τεμ.

 

6

15,00€ 90,00€
Μπλόκ  τιμολόγια παροχής υπηρεσιών διπλότυπα  για σφαγεία. Τεμ. 30 4,20€ 126,00€
Μπλοκ ( αποδείξεων – παροχής υπηρεσιών) για λοιπές ανάγκες της επιχείρησης. Τεμ. 5 5,00€ 25,00€
      ΣΥΝΟΛΟ 241,00€
      Φ.Π.Α. 24%   57,84€
      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 298,84€

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 2- 116- 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή.
Οι προσφορές θα κατατίθενται στα γραφεία της Δ.Ε.Π.Α.Π. στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Δευτέρα 09-07-2018 και ώρα 11:00 π.μ
Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν και στο fax: 2462351105.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 – 51117 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Μαζί με την προσφορά του ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΖΙΩΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ