Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια εξοπλισμού ασύρματου δικτύου internet της Τρικοκκιάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 04/11/2016
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 9086
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51123
FAX: 24623 51146

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Δεσκάτης προτίθεται να προβεί στην αντικατάσταση του καμένου από κεραυνό εξοπλισμού του ασύρματου δικτύου internet της Τρικοκκιάς ενώ παράλληλα θα τοποθετήσει τον κατάλληλο εξοπλισμό για την καλύτερη κάλυψη όλου του οικισμού.
Οι εργασίες θα γίνουν προκειμένου να δοθεί πρόσβαση στο διαδίκτυο στους κατοίκους του οικισμού, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν παρέχεται αυτή η δυνατότητα από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους (ΟΤΕ,CYTA κλπ) . Ειδικότερα θα γίνει η προμήθεια και τοποθέτηση του ακόλουθου εξοπλισμού:

Η προμήθεια και οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Η δαπάνη της προμήθειας και των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 165,00€, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α. και αφορά:

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ
1 Ασύρματη κεραία εξωτερικού χώρου mikrotik 5 GHZ για την ζεύξη Καρπερό Τρικοκκιά 2 160,00 320,00
2 Ασύρματη κεραία εξωτερικού χώρου mikrotik 2,4GHZ για τηνμετάδοση του ίντερνετ στο χωριό 2 130,00 260,00
3 Βάση στήριξης για την κεραία μετάδοσης του χωριού 2 5,00 10,00
4 Πλαστικό κουτί εξωτερικού χώρου στεγανό για την τοποθέτηση και την προστασία των τροφοδοτικών και του switch 1 24,00 24,00
5 Εργασία και τοποθέτηση 1 150,00 150,00
ΣΥΝΟΛΟ 764,00
ΦΠΑ 24% 183,36
ΣΥΝΟΛΟ 947,36

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Τρίτη 08/11/2016 και ώρα 15:00 μ.μ…
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 51123 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος