Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια ενός πολυμηχανήματος-fax

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 04/11/2016
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 9084
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51123
FAX: 24623 51146

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος στα πλαίσια των λειτουργικών αναγκών για το έτος 2016 πρέπει να προβεί στην προμήθεια ενός πολυμηχανήματος-fax με τα εξής χαρακτηριστικά:

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
· Τύπος Εκτυπωτή: Πολυμηχάνημα με Fax
· Τεχνολογία εκτύπωσης: Inkjet
· Τύπος εκτύπωσης: Έγχρωμη
· Εκτύπωση διπλής όψης: Αυτόματα
· Ανάλυση εκτύπωσης: Max Printing Resolution Up to 1200 x 1200 dpi (mono) / up to 4800 x 1200 dpi (colour)
· Ταχύτητα Εκτύπωσης: Max Printing Speed Up to 20 ppm (mono) / up to 16 ppm (colour)
· Ανάλυση Αντιγραφής: Max Copying Resolution Up to 600 x 300 dpi (mono) / up to 600 x 300 dpi (colour)
· Ταχύτητα Αντιγραφής: Max Copying Speed Up to 7.5 ppm (mono) / up to 4 ppm (colour)
· Χαρακτηριστικά FAX: Max Transmission Speed 33.6 Kbps
· Χαρακτηριστικά Σάρωσης: Optical Resolution 1200 x 1200 dpi

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 148,80€, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α. και αφορά:

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ-FAX  1 120,00 120,00
   

 

  ΣΥΝΟΛΟ 120,00
   

 

  ΦΠΑ 24% 28,80
   

 

 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 148,80

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Τρίτη 08/11/2016 και ώρα 15:00 μ.μ..
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 51123 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος