Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια ενός (1) μηχανήματος θαμνοκοπτικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 12/07/2017
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 5772
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51123
FAX: 24623 51146

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος στα πλαίσια των λειτουργικών αναγκών για το έτος 2017 πρέπει να προβεί στην προμήθεια ενός (1) μηχανήματος θαμνοκοπτικού για τις ανάγκες του Δήμου Δεσκάτης, καθώς και στην προμήθεια των ανταλλακτικών εξαρτημάτων για την επισκευή ενός υπάρχοντος, τύπου Husqvarna 545 RX και συγκεκριμένα:
1) Το θαμνοκοπτικό μηχάνημα θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά (απαράβατοι όροι):
· ΙΣΧΥΣ : 2,3kW/3,1Hp
· ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 50,6 cm3
· Ταχύτητα μέγιστης ισχύος : 9500 στροφές /λεπτό
· Χωρητικότητα ρεζερβουάρ : 0,8 λίτρα
· Πίεση θορύβου στα αυτιά του χειριστή:102 dBA
· Αντιστοιχία επιπέδου κραδασμών (ahv , eq) εμπρόσθια/οπίσθια χειρολαβή: 2,8/3,6 m/s²
· Αντιστοιχία επιπέδου κραδασμών (ahv , eq): 2,8/3,6 m/s²
· Βάρος :8,6 Κγρ
· Εξοπλισμός : Χορτοκοπτική κεφαλή
Χορτοκοπτικός δίσκος
Διπλή εξάρτηση
Ενδεικτική τιμή : 443,50 €
ΦΠΑ 24%: 106,50 €
Σύνολο: 550,00 €

Το μηχάνημα θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα μικροεξαρτήματα και θα είναι πλήρως συναρμολογημένο και έτοιμο προς άμεση χρήση.
Το μηχάνημα θα έχει τουλάχιστον ένα (1) έτος εγγύηση καλής λειτουργίας για όλα τα μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη.
2) Εξαρτήματα επισκευής υπάρχοντος θαμνοκοπτικού:
· Κύλινδρος
· Πιστόνι
· Ρουλεμάν στροφάλου
· Τσιμούχες στροφάλου

Ενδεικτική τιμή : 201,60 €
ΦΠΑ 24%: 48,40 €
Σύνολο: 240,00 €

Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 790,00€, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α..

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 2 περ. 31, 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, και για αυτόν μόνο που θα αναδειχθεί ανάδοχος, θα πρέπει να μας προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο (άρθρο 75 παρ.2 του Ν.4412/2016).
ε. Αποδεικτικά στοιχεία τεχνικής ικανότητας. (άρθρο 80 παρ.5 του Ν.4412/2016).
στ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Παρασκευή 14/07/2017 και ώρα 15:00 μ.μ..
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 51123 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος