Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια διαφόρων υλικών

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δεσκάτη, 05-12-2017
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 587
Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
(Ν.Π.Ι.Δ.)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51117
FAX: 24623 51105

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Δ.Ε.Π.Α.Π. δήμου Δεσκάτης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια διαφόρων υλικών όπως αναλύεται παρακάτω:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Κατηγορία 1.1 προμήθεια υδραυλικού εξοπλισμού.
· Εσωτερικές τουαλέτες σφαγείων & υδραυλικές εγκαταστάσεις σφαγείων:
Προμήθεια και τοποθέτηση 2 λεκάνες τουαλέτας 1 δοχείων πλύσης (καζανάκια)
CPV : 43328100-9 Εξοπλισμός υδραυλικών εγκαταστάσεων

α/α            ΥΛΙΚΑ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Καζανάκια τουαλέτας υψηλής πίεσης ΤΕΜ 1

 

43,00

 

43,00

 

2 Λεκάνη πορσελάνης τουαλέτας ΤΕΜ 2 72,00 144,00
ΣΥΝΟΛΟ 187,00
Φ.Π.Α. 24% 44,88
ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ 231,88

Κατηγορία 1.2 προμήθεια Δεξαμενών.
Πλαστικές δεξαμενές ποσότητα δύο (2) 1000,00lt η κάθε μία για την τοποθέτηση του αίματος από τα σφαγιασθέντα ζώα καθώς και του πετρελαίου θέρμανσης για τα σφαγεία της Δ.Ε.Π.Α.Π.. οι παρακάτω διαστάσεις είναι ενδεικτικές με μια απόκλιση της τάξεως 10% λόγο στενότητας χώρου.
CPV : 44600000-6 Δεξαμενές ταμιευτήρες και δοχεία , σώματα καλοριφέρ και λέβητες

α/α            ΥΛΙΚΑ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ (€)
1
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ (PVC) ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΠΙΠΕΔΗ 1000lt
ΥΨΟΣ                          :   1210mm
ΠΛΑΤΟΣ                       :   750mm

ΜΗΚΟΣ                        :   1400mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΚΙΟΥ    :   210mm

ΤΕΜ 1

 

184,00

 

184,00

 

2
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ (PVCΣΤΕΝΗ ΚΑΘΕΤΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 1000lt
ΥΨΟΣ                          :   2,05mm
ΠΛΑΤΟΣ                       :   86mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΚΙΟΥ    :   210mm

ΤΕΜ 1

 

144,00

 

144,00

 

ΣΥΝΟΛΟ 328,00€
Φ.Π.Α. 24% 78,72€
ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ 406,72€

Κατηγορία 1.3 προμήθεια σωμάτων καλοριφέρ.
Προμήθεια σωμάτων καλοριφέρ για αντικατάσταση των είδη υπαρχόντων στους χώρους του σφαγείου λόγο διαρροών από την διάβρωση τους όπως επίσης και 6 θερμοστατικούς διακόπτες καλοριφέρ γωνιακούς ½ ίντσας.

CPV : 44600000-6 Δεξαμενές ταμιευτήρες και δοχεία , σώματα καλοριφέρ και λέβητες

α/α            ΥΛΙΚΑ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ (€)
1  Κλασικό σώμα καλοριφέρ δίστηλο ΙΙ/905/12  1080 Kcal/h με 12 φέτες ΤΕΜ 3

 

72,00

 

216,00
2 6 θερμοστατικούς διακόπτες καλοριφέρ γωνιακούς ½ ίντσας  θηλυκό ΤΕΜ 6

 

6,50 39,00
ΣΥΝΟΛΟ 255,00
Φ.Π.Α. 24% 61,20
ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ 316,20

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 2- 116- 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή.
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία της Δ.Ε.Π.Α.Π. στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Παρασκευή 08-12-2017 και ώρα 10:00 π.μ.
Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν και στο fax: 2462351105.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 – 51117 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της υπηρεσίας (και μόνο αυτός ) θα προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο (άρθρο 75 παρ.2 του Ν.4412/2016).
2. Αποδεικτικά στοιχεία τεχνικής ικανότητας. (άρθρο 80 παρ.5 του Ν.4412/2016).
3. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΖΙΩΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ