Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια αθλητικού υλικού

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δεσκάτη, 20-11-2017
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 558
Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
(Ν.Π.Ι.Δ.)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51117
FAX: 24623 51105

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Δ.Ε.Π.Α.Π. δήμου Δεσκάτης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια αθλητικού υλικού όπως αναλύεται παρακάτω:

Κατηγορία 1. Προμήθεια
Κατηγορία 1.1 προμήθεια αθλητικού υλικού

CPV 37415000-0 Αθλητικός εξοπλισμός

α/α Περιγραφή αθλητικού υλικού προδιαγραφές τεμάχια Τιμή/τεμάχιο Συνολικό κόστος
1 Μπάλα Βόλεϊ Ανθεκτικό πολυσυνθετικό δέρμα ( Single Dimple)PU microfiber στρώση, Α’ ποιότητας, 8 φετών, κολλητή. Με μονά «λακάκκια».

Επιπέδου επίσημων αγώνων ( FIVB APPROVED)

7 57,50 402,50€
ΣΥΝΟΛΟ 402,50€
Φ.Π.Α. 24% 96,60€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 499,10€

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 2- 116- 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή.
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία της Δ.Ε.Π.Α.Π. στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Παρασκευή 24-11-2017 και ώρα 10:00 π.μ.
Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν και στο fax: 2462351105.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 – 51117 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της υπηρεσίας (και μόνο αυτός ) θα προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο (άρθρο 75 παρ.2 του Ν.4412/2016).
2. Αποδεικτικά στοιχεία τεχνικής ικανότητας. (άρθρο 80 παρ.5 του Ν.4412/2016).
3. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΖΙΩΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ