Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια αθλητικού υλικού

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δεσκάτη, 17-07-2017
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 339
Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
(Ν.Π.Ι.Δ.)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51117
FAX: 24623 51105

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Δ.Ε.Π.Α.Π. δήμου Δεσκάτης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια αθλητικού υλικού για την πραγματοποίηση του τουρνουά 5Χ5 από της 25/07/2017 μέχρι και 15/08/2017 όπως αναλύεται παρακάτω:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

α/α Περιγραφή αθλητικού υλικού προδιαγραφές τεμάχια Τιμή/τεμάχιο Συνολικό κόστος
1 Μπάλα ποδοσφαίρου Νο 5, 440 γραμ 10 17,00 170,00€
2 Μπάλα ποδοσφαίρου Νο 4, 420 γραμ 11 13,00€ 143,00€
3 Μπάλα μπάσκετ Νο 7, 625 γραμ. 10 18,00€ 180,00€
4 Μπάλα μπάσκετ Νο 5, 560 γραμ 11 13,00€ 143,00€
5 Κώνοι πλαστικοί με τρύπες 38 εκ. ύψος 20   3,50€   70,00€
6 Δίχτυ μεταφοράς μπαλών

Χωρητικότητα

90χ40χ40

Σάκοι μεταφοράς μπαλών με φερμουάρ και χειρολαβές δυνατότητας μεταφοράς μέχρι 10 μπάλες 4  12,00€   48,00€
7 Σφυρίχτρες πλαστική 16 εκ. 4 τρύπ Με στραγάλι 4  10,00€   40,00€
ΣΥΝΟΛΟ 794,00€
Φ.Π.Α. 24% 190,56€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 984,56€

Η ανωτέρω προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 2, 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή.
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία της Δ.Ε.Π.Α.Π. στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Παρασκευή 21-07-2017 και ώρα 10:00 π.μ.
Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν και στο fax: 2462351105.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 – 51117 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της υπηρεσίας (και μόνο αυτός ) θα προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου(άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) .
β. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
δ. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο (άρθρο 75 παρ.2 του Ν.4412/2016).
ε. Αποδεικτικά στοιχεία τεχνικής ικανότητας. (άρθρο 80 παρ.5 του Ν.4412/2016).
στ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και πριν την έκδοση απόφαση ανάθεσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΖΙΩΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ