Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια αθλητικών ειδών ποδοσφαίρου και εξοπλισμού γηπέδου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 17/10/2018
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 282
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ
Δ/νση: Ανδρομάνας 2
Τ.Κ. 51200 Δεσκάτη
ΤΗΛ. : 24623 51122
FAX: 24623 51105

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας«ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ» του Δήμου Δεσκάτης πρόκειται να προβεί στην προμήθεια αθλητικών ειδών ποδοσφαίρου και εξοπλισμού γηπέδου για να καλύψει τις ανάγκες της υπηρεσίας των ΚΔΑΠ Δεσκάτης και ΚΔΑΠ Καρπερού ως εξής :

     Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜH ΜΟΝΑΔΟΣ        ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ     
1 ΦΑΝΕΛΑΚΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΜΠΑΜΠΙΝΙ ΤΕΜ 10 4,98 49,80
2 ΦΑΝΕΛΑΚΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΤΕΜ 60 4,98 298,80
3 ΜΠΑΛΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Νο 4 ΤΕΜ 40 17,98 719,20
4 ΜΠΑΛΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Νο 5 ΤΕΜ 12 17,98 215,76
5 40ΑΔΑ ΠΙΑΤΑΚΙΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΤΕΜ 2 22,68 45,36
6 ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΚΑΡΦΩΤΟΙ ΤΕΜ 10 9,79 97,90
7 ΚΩΝΟΙ 22 cm ΤΕΜ 20 4,05 81,00
8 ΚΩΝΟΙ 23 cm ΤΕΜ 10 4,05 40,50
9 ΔΙΧΤΥΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 7,50Χ2,50 m ( ΣΕΤ 2 ΤΜΧ ) ΤΕΜ 1 98,71 98,71
10 ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΤΕΜ 20 6,92 138,40
11 ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΕΤ (16,23,32 40 cm) 4ΑΔΑ ΤΕΜ 4 28,76 115,04
   

 

    ΣΥΝΟΛΟ 1.900,47
        ΦΠΑ 24% 456,11
        ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.356,58

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 περ. 31, 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-16).
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των άρθρων 73 παρ. 1 και 2 και 93 περ. β΄ του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 παρ. 9 και 15 του Ν. 4497/2017 παρακαλούμε, θα πρέπει να μας προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Οικονομική Προσφορά
β. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
(άρθρο 80 παρ. 3 του Ν.4412/2016 και άρθρο 75 παρ. 2 του Ν.4412/2016)
γ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου. (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
δ. Παραστατικό εκπροσώπησης αν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπό του.
Οι προσφορές θα κατατίθενται στα γραφεία του ΝΠΔΔ στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως στις 22 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο του ΝΠΔΔ, τηλ. 24623 51122 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Αναγνώστου Ιωάννης