Πρόσκληση ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσίας για την πραγματοποίηση εκδήλωσης στις 27/05/2018

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δεσκάτη, 22-05-2018
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 196
Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
(Ν.Π.Ι.Δ.)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51117
FAX: 24623 51105

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Δ.Ε.Π.Α.Π. δήμου Δεσκάτης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης την Κυριακή στις 27-05-2018 ( Δημοτική Ενότητα Δ. Χασίων – κεντρική πλατεία Καρπερού) όπως αναλύεται παρακάτω:

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ Φ.Π.Α. 24% ΣΥΝΟΛΟ
Συμμετοχή μουσικών και ηχητική κάλυψη για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης στην δημοτική ενότητα Χασίων οικισμό Καρπερού.
Έναρξη Κυριακή 27-05-2018 ( Δημοτική Ενότητα Δ. Χασίων – κεντρική πλατεία Καρπερού). 685,48€ 164,52€ 850,00

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 2- 116- 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή.
Οι προσφορές θα κατατίθενται στα γραφεία της Δ.Ε.Π.Α.Π. στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Πέμπτη 24-05-2018 και ώρα 12:00 π.μ
Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν και στο fax: 2462351105.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 – 51117 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Μαζί με την προσφορά του ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αποδεικτικά στοιχεία τεχνικής ικανότητας (άρθρο 80 παρ.5 του Ν.4412/2016).
2. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ –

ΤΖΙΩΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ