Πρόσκληση ενδιαφέροντος για λογιστική υποστήριξη ΔΕΠΑΠ έτους 2017

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δεσκάτη, 28-02-2017
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 104
Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
(Ν.Π.Ι.Δ.)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51117
FAX: 24623 51105 Κωδικός ΑΔΑΜ : 17REQ005801141
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Δ.Ε.Π.Α.Π. Δήμου Δεσκάτης ενδιαφέρεται για την παρακάτω υπηρεσία:

Περιγραφή εργασιών και κόστος υπηρεσίας
Α. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017
ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Α: 2.500,00 €
Η πλήρης διεκπεραίωση της συγκεκριμένης εργασίας περιλαμβάνει τα εξής στάδια :
· Κατάρτιση των λογιστικών σχεδίων Γενικής Λογιστικής και Λογαριασμών Τάξεων με βάση το Γενικό Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του Οργανισμού.
· Παραμετροποίηση – έλεγχο του υποσυστήματος παρακολούθησης της λειτουργίας του Προϋπολογισμού – Απολογισμού.
· Μεταφορά αντιστοιχίσεων και υπολοίπων των κινούμενων λογαριασμών του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου από την προηγούμενη χρήση, αντιστοίχιση νέων λογαριασμών δημόσιας και γενικής λογιστικής.
· Παραμετροποίηση – έλεγχο υποσυστήματος πελατών – προμηθευτών και δικαιούχων μισθοδοσίας.
· Χαρακτηρισμό εγγραφών.
· Μεταφορά στη Γενική λογιστική όλων των κινήσεων της Δημόσιας Λογιστικής που προβλέπονται, ενημέρωση των λογαριασμών τάξεως, καταχώρηση λογιστικών εγγραφών όπου απαιτείται.
· Ανάπτυξη συστήματος ελέγχου συμφωνιών για τη συλλειτουργία δύο λογιστικών κυκλωμάτων (Δημόσια λογιστική – Γενική Λογιστική).
· Έλεγχο ταμείου μέσω της συμφωνίας Δημόσιας και Γενικής λογιστικής: Ανάπτυξη λογαριασμών καταθέσεων, παρακολούθηση κυκλώματος επιταγών και αξιόγραφων, διαχωρισμό επιταγών πληρωτέων.
· Παραμετροποίηση υποσυστήματος Μητρώου παγίων (Τύποι παγίων, καρτέλες παγίων, ανάπτυξη σχεδιασμού συσχέτισης παγίων και χρηματοδοτήσεων).
· Ανάπτυξη συστήματος αυτόματου υπολογισμού αποσβέσεων.
· Εξαγωγή στατιστικών και φορολογικών στοιχείων για την έγκαιρη υποβολή τους στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
· Ανασχεδιασμό των λειτουργικών διαδικασιών για την ορθολογική εφαρμογή του ενιαίου οικονομικού διαχειριστικού συστήματος και ανάπτυξη διαδικασιών για την βελτίωση του εσωτερικού ελέγχου στον Οργανισμό.

Β. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016
ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Β: 2.500,00 €
Πλήρης διεκπεραίωση της συγκεκριμένης εργασίας η οποία περιλαμβάνει τα εξής στάδια :

· Λογιστικοποίηση των αποθεμάτων που προκύπτουν από την απογραφή στο τέλος του 2016 (εφόσον υπάρχουν) και προσαρμογή των λογαριασμών των αποθεμάτων (Ομάδα 2).
· Εργασίες συμφωνιών και ελέγχου των λογαριασμών για τον υπολογισμό του οργανικού αποτελέσματος της εκμετάλλευσης και τον προσδιορισμό των Αποτελεσμάτων Χρήσης.
· Σύνταξη Οριστικού Ισοζυγίου.
· Ειδικές Πληροφοριακές καταστάσεις προς τη Αναθέτουσα Αρχή.
· Διενέργεια λογιστικών εγγραφών κλεισίματος της χρήσης.
· Κατάρτιση των προβλεπόμενων οικονομικών καταστάσεων με βάσει τις διατάξεις του Ν.4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.
Σύνταξη και εκτύπωση θεωρημένων βιβλίων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις (Ισοζύγιο, Βιβλίο Απογραφών & Ισολογισμού κτλ.

Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ.116- 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).

CPV: 79211000-6 Λογιστικές υπηρεσίες

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία της Δ.Ε.Π.Α.Π. στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την 08/03/2017 και έως τις 10:00π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Δ.Ε.Π.Α.Π. στο τηλ. 24623 51117 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν και στο fax: 2462351105 υπόψιν κ. Τζιώλα Νικόλαο έως την 08/03/2017 και έως τις 10:00π.μ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΖΙΩΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ