Πρόσκληση ενδιαφέροντος για καθαρισμό χόρτων του οδικού δικτύου της Δ.Κ Δεσκάτης για το έτος 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 01/06/2017
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.:4138
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51123
FAX: 24623 51146

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για τις ανάγκες του Δήμου απαιτούνται καθαρισμού χόρτων του αγροτικού οδικού δικτύου της Δ.Κ. Δεσκάτης για το έτος 2017 και συγκεκριμένα:
Ο καθαρισμός χόρτων του αγροτικού οδικού δικτύου Δ.Κ. Δεσκάτης περιλαμβάνει εργασίες για αποψίλωση χόρτων, κοπή κλαδιών-δέντρων και βάτων και απομάκρυνσή τους στους παρακάτω δρόμους:
· Πρόδρομος –Λαη (5 Κm).
· Οικισμός Διασελακίου –οικισμός Άγιου Γεωργίου (6 Km)
· Αμπδιές-Αμπέλια- Σακαβαράδες (12 Km)
· Οξυά –Μέλοβο (8 Κm)
· Μπάρα-Προσήλιο- Αγ. Δημήτριος (10 Κm)
· Δεσκάτη-Προφήτης Ηλίας (3Κm)
· Μεγάλο Δέντρο-Παλιογκορτσιά (5Κm)
· Δεσκάτη-Καταφύγιο (7 Κm)
· Δρόμος προς Ελάτη (6Κm)
· Δρόμος προς Γήλοφο (12 Κm)

Η ανάθεση των ανωτέρω εργασιών θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 3, 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00€, σύμφωνα με την 3407/11-05-2017 τεχνική περιγραφή.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, και για αυτόν μόνο που θα αναδειχθεί ανάδοχος, θα πρέπει να μας προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Παρασκευή 06/06/2017 και ώρα 15:00 μ.μ..
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 51123 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος