Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υπηρεσίες : “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ (HARDWARE) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 08/02/2018
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1097
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/νση: Ανδρομάνας 2
Τ.Κ. 51200, Δεσκάτη
ΤΗΛ. : 24623 51123
FAX: 24623 51146
ΤΗΛ. : 24623 51123
FAX: 24623 51146

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την ομαλή λειτουργία του Δήμου είναι απαραίτητη η παροχή υπηρεσιών “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ (HARDWARE) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018” και περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους εργασίες, σύμφωνα με την 439/17-01-2018 τεχνική περιγραφή .
· Συντήρηση όλου του δομημένου και μη δικτύου του Δήμου – αποκατάσταση βλαβών. Επιδιόρθωση του δικτύου σε περιπτώσεις διακοπών (φυσική και λογική σύνδεση).
· Συντήρηση και επιδιόρθωση βλαβών των υπολογιστικών μηχανών PC –HARDWARE. Επισκευή περιφερειακών συστημάτων (οθονών, εκτυπωτών, σαρωτών κλπ). (δεν περιλαμβάνονται τα ανταλλακτικά).
· Ρύθμιση όλου του εξοπλισμού (IP, ROUTER, ANTIVIRUS και ότι άλλο τυχόν απαιτηθεί)-SOFTWARE.
· Προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων στο Εθνικό δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ και ειδικότερα εξασφάλιση της επικοινωνίας.
· Δημιουργία τείχους προστασίας στα όρια του αυτόνομου συστήματος με σκοπό την διαφύλαξη της λειτουργικότητας των υπολογιστικών συστημάτων και της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται. Διευθυνσιοδότηση και ονοματολογία για τα υπολογιστικά συστήματα που συνδέονται στο δίκτυο δεδομένων.
· Ανάπτυξη προηγμένων δικτυακών υπηρεσιών και την ενσωμάτωση τους στο περιβάλλον του δικτύου δεδομένων σε πλήρη κλίμακα.
· Ρυθμίσεις του πακέτου των E-mail που έχουμε δυνατότητα να ενεργοποιήσουμε. Διαχείριση της κεντρικής υπηρεσίας μεταβίβασης και δρομολόγησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail relay και routing), ενισχυμένη µε υπηρεσίες προστασίας των εξυπηρετητών και των χρηστών από κακόβουλους χρήστες.
· Έλεγχος συστήματος λήψης και συντήρησης αντιγράφων ασφαλείας των συστημάτων που υποδεικνύονται.
· Αποκατάσταση βλαβών δυσλειτουργιών των συστημάτων.
· Αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης ή απεγκατάστασης λειτουργικών συστημάτων προσβολής από ιούς.
· Έλεγχο και εγκατάσταση των απαιτούμενων Service Pack του δικτύου.
· Προτάσεις για βελτίωση των μηχανογραφικών υποδομών των κτηριακών εγκαταστάσεων του Δήμου.
· Εκπαίδευση των χρηστών και μεταφορά τεχνογνωσίας στις επιμέρους οργανικές μονάδες του Δήμου, για θέματα δικτυακών υπηρεσιών και δομών.
· Ασφαλής λειτουργία backup.
· Εγκατάσταση και παραμετροποίηση νέων Η/Υ.
· Εγκατάσταση αναλωσίμων.
· Επιτόπια υποστήριξη.
· Τηλεφωνική υποστήριξη για την επίλυση αποριών ή την αντιμετώπιση τεχνικών θεμάτων.
· Υποστήριξη µε χρήση απομακρυσμένης πρόσβασης.
· Υποστήριξη µέσω e-mail.
· Στις παραπάνω υπηρεσίες δεν περιλαμβάνεται κόστος υλικών.
Αναλυτικότερα η δαπάνη των υπηρεσιών έχει ως εξής:
Α) Εργασία 6.451,61 Ευρώ
Β) Προστίθεται ΦΠΑ 24% 1.548,39 Ευρώ

Σύνολο αιτούμενης πίστωσης : 8.000,00 Ευρώ

Η ανάθεση των ανωτέρω εργασιών θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 2, 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, και για αυτόν που θα αναδειχθεί ως προμηθευτής, θα πρέπει να μας προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων (ΙΚΑ-ΟΑΕΕ) (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
δ. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο (άρθρο 75 παρ.2 του Ν.4412/2016).
ε. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Τρίτη 13/02/2018 και ώρα 15:00 μ.μ..

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος