Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υπηρεσίες και προμήθεια υλικών για επισκευή σφαγιοτεχνικού εξοπλισμού

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δεσκάτη, 20-11-2017
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 556
Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
(Ν.Π.Ι.Δ.)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51117
FAX: 24623 51105

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Δ.Ε.Π.Α.Π. δήμου Δεσκάτης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την υπηρεσία επισκευής του πριονιού διχοτόμησης, την συντήρηση των γραμμών αλουμινίου, καθώς και την προμήθεια τροχαλιοφόρων τσιγκελιών όπως αναλύεται παρακάτω:

Κατηγορία 1 παροχή υπηρεσίας
Κατηγορία 1.1.
Κωδικός CPV 50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου

Α/Α Περιγραφή Μ.Μ Ποσότητα Τιμή Σύνολο
1 Επισκευή πριονιού διχοτόμησης JARVIS

Λύσιμο εξοπλισμού σε επιμέρους εξαρτήματα, καθαρισμός γρασάρισμα, τελική συναρμολόγηση και επανατοποθέτηση.

1 210,00€ 210,00€
2 Συντήρηση γραμμών αλουμινίου μεταφοράς σφάγιου σε όλο το σφαγείο συμπεριλαμβανομένου του καθαρισμού και γρασαρίσματος αυτών. 1 190,00€ 190,00€
400,00€
Φ.Π.Α.  24% 96,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 496,00€

Κατηγορία 2. Προμήθεια
Κατηγορία 2.1 προμήθεια υλικών
Κωδικός CPV: 42141400-3 σφόνδυλοι και τροχαλίες

Α/Α Περιγραφή Μ.Μ Ποσότητα Τιμή Σύνολο
1 Τροχαλιοφόρα τσιγκέλια επεξεργασίας κρέατος Φ15 γραμμής αλουμινίου διπλού προφίλ.

Θα περιλαμβάνει φορείο από χυτό αλουμίνιο, δύο υδατοστεγή ρουλεμάν ενσωματωμένα σε ροδάκι από TEFLON και ανοξείδωτο γάντζο τσιγκελιού Φ15 ή Φ18 από ανοξείδωτο χάλυβα 304L.

Δυνατότητα ανάρτησης μέχρι 300kg

 

Τεμ. 35 16,00€ 560,00€
560,00€
Φ.Π.Α.  24% 134,40€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 694,40€

Η ανάθεση της υπηρεσίας και της προμήθειας των υλικών θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 2- 116- 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016)..
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή.
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία της Δ.Ε.Π.Α.Π. στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Παρασκευή 24-11-2017 και ώρα 10:00 π.μ.
Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν και στο fax: 2462351105.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 – 51117 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της υπηρεσίας (και μόνο αυτός ) θα προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο (άρθρο 75 παρ.2 του Ν.4412/2016).
2. Αποδεικτικά στοιχεία τεχνικής ικανότητας. (άρθρο 80 παρ.5 του Ν.4412/2016).
3. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΖΙΩΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ