Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υπηρεσίες καθαρισμού των παιδικών χαρών και των πάρκων αναψυχής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 30/05/2017
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.:4089
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51123
FAX: 24623 51146

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για τις ανάγκες του Δήμου απαιτούνται υπηρεσίες καθαρισμού των παιδικών χαρών και των πάρκων αναψυχής του Δήμου Δεσκάτης για το έτος 2017. Και συγκεκριμένα:
Α) Αποψίλωση των παρακάτω παιδικών χαρών του Δήμου Δεσκάτης.

ΔΕΣΚΑΤΗ ΔΑΣΟΧΩΡΙ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΛΙΟΥΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΠΕΡΟ ΤΡΙΚΟΚΚΙΑ ΤΡΙΦΥΛΛΙ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΤΑΚΑΛΗ
Βόρεια Δημαρχείου Πλατεία Εκκλησία Σχολείο Πλατεία Δημαρχείο Νηπιαγωγείο Πλατεία-σχολείο Σχολείο Πλατεία
Ισιώματα Εκκλησία Παιδικός Σταθμός
Άγιος Γεώργιος
Άγιος Νικόλαος
Κογιάδες
Ράχη Καψάλη
Άγιος Αθανάσιος
Άγιος Αθανάσιος
Εργατικές Κατοικίες
2ο Νηπιαγωγείο
Παιδικός Σταθμός
Άγιος Κων/νος
Τριαμπάδες
Γέφυρα Σακαβάρα

Β) Αποψίλωση πάρκων αναψυχής
Δεσκάτης (Νότια αθλητικών εγκαταστάσεων)- Κοπή δέντρων φυτώριου-κλάδεμα
Αγ. Αθανασίου Δήμητρας
Αγ. Αθανασίου Καρπερού

Η ανάθεση των ανωτέρω εργασιών θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 3, 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00€, σύμφωνα με την 3405/11-05-2017 τεχνική περιγραφή.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, και για αυτόν μόνο που θα αναδειχθεί ανάδοχος, θα πρέπει να μας προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Παρασκευή 02/06/2017 και ώρα 15:00 μ.μ..
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 51123 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος