Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υπηρεσίες καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Δεσκάτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 24/04/2017
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.:2761
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51123
FAX: 24623 51146

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την ομαλή λειτουργία του Δήμου απαιτούνται υπηρεσίες καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Δεσκάτης.
Η ανάθεση των ανωτέρω εργασιών θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 2, 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 6.048,72€, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α. και, σύμφωνα με την 2346/06-0-2017 τεχνική περιγραφή, αφορά:
Πίνακας με το εμβαδόν των προς καθαρισμό κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων

ΧΩΡΟΣ & ΕΜΒΑΔΟΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

3 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

1 ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

1 ΦΟΡA ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ

ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 489 m2    
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   139 m2  
W.C. ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ     32 m2
ΠΡΟΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ-ΠΥΛΩΤΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 90 m2    
ΣΥΝΟΛΑ 579 m2 139 m2 32 m2

Η εργασία θα πραγματοποιείται με εργατικό προσωπικό και εξοπλισμό του αναδόχου και συγκεκριμένα με έναν (1) εργαζόμενο 4ωρης – 5ωρης απασχόλησης ενώ τα καθαριστικά θα τα διαθέτει ο Δήμος.
Το κόστος για την εργασία του καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Δεσκάτης, ισούται με 487,80 € / μήνα.

Το αντικείμενο εργασίας του Αναδόχου περιλαμβάνει γενικά υπηρεσίες καθαρισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Δεσκάτης.
Οι εργασίες διάρκειας δέκα (10) μηνών περιλαμβάνουν:
1. Καθαρισμός κτιρίων του Δήμου Δεσκάτης.
Η περίοδο εκτέλεσης του έργου:” Kαθαρισμός κτιριακών εγκαταστάσεων του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Δεσκάτης “, ορίζεται για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με διακοπή τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο.
Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι ύψους 6.048,72€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Εργασίες υποκείμενες σε ΦΠΑ 24%, ήτοι: 4.878,00€ + (ΦΠΑ) 1.170,72€ = 6.048,72€
και διατιθέμενη πίστωση σε βάρος οικείου προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2017 ποσό 3.629,22€ και πρόβλεψη πίστωσης για το έτος 2018 ποσού 2.419,50€.
Το αντικείμενο εργασίας του Αναδόχου θα περιλαμβάνει γενικά υπηρεσίες καθαρισμού κτιριακών εγκαταστάσεων του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Δεσκάτης ενώ τα υλικά καθαρισμού θα τα διαθέτει ο Δήμος.
Οι εργασίες διάρκειας δέκα (10) μηνών περιλαμβάνουν :
Καθαρισμός όλων των στεγασμένων λειτουργικών χώρων του Δημοτικού καταστήματος (γραφεία, , αίθουσα δημοτικού συμβουλίου, δημόσιες τουαλέτες και τουαλέτες των γραφείων, κ.λ.π.) και του πρoαύλειου χώρου –πυλωτή Δημαρχείου.
Στο αντικείμενο του Αναδόχου περιλαμβάνονται οι παρακάτω υποχρεώσεις:
Καθαρισμός κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων
Η εργασία θα πραγματοποιείται σε όλους τους στεγασμένους λειτουργικούς χώρους του Δημοτικού καταστήματος στη συχνότητα που αναφέρεται παρακάτω και συγκεκριμένα:
Κτίριο Διοίκησης, πυλωτή , κλιμακοστάσια, τρείς (3) φορές την εβδομάδα.
Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, μία (1) φορά την εβδομάδα
Τουαλέτες μία (1) φορά ημερησίως, το μεσημέρι.
Αναλυτικότερα:
Στο κτίριο Διοίκησης, το οποίο αποτελείται από τον 1ο όροφο [δέκα (10) γραφεία, , 2 τουαλέτες, διάδρομος], το ισόγειο [αίθουσα συνεδριάσεων, πέντε (5) γραφεία, δύο (2)τουαλέτες, σκάλες και διάδρομος], ο καθαρισμός θα γίνεται τρεις (3) φορές την εβδομάδα- κάθε Τρίτη, Πέμπτη – μετά τη λήξη του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων- από 16:00 μ.μ. έως τις 17.00 και Σάββατο από 07:00 έως και 12:00 και θα περιλαμβάνει σκούπισμα και σφουγγάρισμα του πατώματος, γραφείων, ντουλαπιών και επίπλων γενικά, μικροαντικειμένων, δοχείων απορριμμάτων στα οποία θα τοποθετείται πλαστική σακούλα, κατάλληλου μεγέθους, που θα αντικαθίσταται κάθε φορά. Σε μηνιαία βάση θα γίνεται καθαρισμός των κουφωμάτων, όλων των επενδυμένων με κεραμικό πλακάκι επιφανειών και των τζαμιών εσωτερικά , ενώ κάθε τρεις (3) μήνες θα γίνεται καθαρισμός των τζαμιών και εξωτερικά συμπεριλαμβανομένων όλων των τζαμιών του κτιρίου.
Στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου ο καθαρισμός θα γίνεται μία (1) φορά την εβδομάδα- κάθε Τρίτη από 13:00 μ.μ. έως τις 15.00 και θα περιλαμβάνει σκούπισμα και σφουγγάρισμα του πατώματος, ξεσκόνισμα και γενικότερα τον ευπρεπισμό του χώρου.
Στην Πυλωτή ο καθαρισμός θα γίνεται δύο φορές την εβδομάδα – κάθε Τρίτη, Πέμπτη – από 11:30 μ.μ. έως τις 13.00 και θα περιλαμβάνει σκούπισμα και σφουγγάρισμα του πατώματος
Στο χώρο των τουαλετών , ο καθαρισμός θα γίνεται καθημερινά, μία φορά το μεσημέρι 15:00 έως 16:00 και θα περιλαμβάνει καθάρισμα σχολαστικό των ειδών υγιεινής και όλων των επενδυμένων με κεραμικό πλακάκι επιφανειών, σκούπισμα και σφουγγάρισμα του πατώματος, ενώ κάθε μήνα θα καθαρίζονται τα κουφώματα και τα τζάμια.
Ο εφοδιασμός των τουαλετών τόσο των γραφείων όσο και του κοινού με καθαριστικά (συσκευές με σαπούνι χειρός και χαρτί υγείας), θα γίνεται από τον ανάδοχο με υλικά του Δήμου .
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, και για αυτόν μόνο που θα αναδειχθεί ανάδοχος, θα πρέπει να μας προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Πέμπτη 27/04/2017 και ώρα 12:00 μ.μ..
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 51123 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος