Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υπηρεσίες ετήσιας ασφάλισης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη: 13-12-2017
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 10952
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51123
FAX: 24623 51146
CPV: 66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Δεσκάτης ενδιαφέρεται για υπηρεσίες ετήσιας ασφάλισης των:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΙΠΠΟΙ

ΜΑΡΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ  ΜΕ 52747    (ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ) 178 PERKINS (SHM-5NT)
2 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ  KHY 3709  ( ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ) 36 MERCEDES

Οι ελάχιστες απαιτούμενες ασφαλιστικές καλύψεις θα είναι (με τα κατώτατα όρια
υποχρεωτικής ασφάλισης, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) οι εξής:
Οι ελάχιστες απαιτούμενες ασφαλιστικές καλύψεις θα είναι (με τα κατώτατα όρια
υποχρεωτικής ασφάλισης, εκτός αν σε ορισμένα αναφέρεται διαφορετικά) και θα περιλαμβάνει τις παρακάτω καλύψεις:

1. Αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες τρίτων κατ’ άτομο, για το ελάχιστα απαιτούμενο από τον νόμο ποσό (1.220.000€).

2. Αστικής ευθύνης για υλικές ζημιές τρίτων ανά ατύχημα, για το ελάχιστα απαιτούμενο από τον νόμο ποσό (1.220.000€).

3.Υλικών ζημιών ανασφάλιστου οχήματος, για το ελάχιστα απαιτούμενο από τον νόμο ποσό (6.000€).

4. Αποκατάσταση ασφαλισμένου αυτοκινήτου από ατύχημα με αποκλειστική ευθύνη τρίτου γνωστού αυτοκινήτου.

4.Προστασίας Bonus Malus.

5.Φροντίδας ατυχήματος.

6. Νομική προστασία, για το ελάχιστα απαιτούμενο από τον νόμο ποσό (10.000,00€).

7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού, για το ελάχιστα απαιτούμενο από τον νόμο ποσό
(10.000,00€).

Η προσφερόμενη τιμή εκτός του καθαρού ασφαλίστρου θα περιέχει όλους τους νόμιμους φόρους και κρατήσεις (ασφαλίστρων, ταμείου εθνικής οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.), δικαίωμα συμβολαίου, επικουρικό κλπ.).
Ο Δήμος κατά την εξόφληση των συμβολαίων θα προβεί σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.
Ανάδοχος της ανωτέρω υπηρεσίας ανακηρύσσεται εκείνος ο οποίος θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή στο κάθε όχημα – μηχάνημα ξεχωριστά.

Η δαπάνη θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α του προϋπολογισμού του Δήμου Δεσκάτης έτους 2017:
1. Κ.Α : 20-6253.001
2. Κ.Α : 30-6252.001
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 116, 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή.
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Δευτέρα 18 -12-2017 και ώρα 10:00 π.μ.
Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν και στο fax: 2462351105.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 51123 – 51117 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο/η οικονομικοί φορείς που θα αναδειχθούν ανάδοχοι των προμηθειών και των υπηρεσιών (και μόνο αυτοί) θα προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά μέχρι και την Τετάρτη 20-12-2017 και ώρα 11:00πμ.
1. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο (άρθρο 75 παρ.2 του Ν.4412/2016).
2. Αποδεικτικά στοιχεία τεχνικής ικανότητας η την άδεια λειτουργίας. (άρθρο 80 παρ.5 του Ν.4412/2016).
3. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ