Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υπηρεσίες ετήσιας ασφάλισης οχήματος

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δεσκάτη : 16-02-2017
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 67
Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
(Ν.Π.Ι.Δ.)
Δ.Ο.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51117
FAX: 24623 51105
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Δ.Ε.Π.Α.Π. Δήμου Δεσκάτης ενδιαφέρεται για υπηρεσίες ετήσιας ασφάλισης του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 1027 HYUNDAI MATRIX 11 ίππων με ημερομηνία 1ης αδείας 03/10/2002.

Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Οι υπηρεσίες ασφάλισης αφορούν το παρακάτω όχημα:
1. Ι.Χ επιβατικό ΚΗΙ 1027

1.Αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες τρίτων κατ’ άτομο, για το ελάχιστα απαιτούμενο από τον νόμο ποσό (1.000.000 €).

2. Αστικής ευθύνης για υλικές ζημιές τρίτων ανά ατύχημα, για το ελάχιστα απαιτούμενο από τον νόμο ποσό (1.000.000 €).

3.Υλικών ζημιών ανασφάλιστου οχήματος.

4.Προστασίας Bonus Malus.

5.Φροντίδας ατυχήματος.

6. Νομική προστασία.

7. Θραύση Κρυστάλλων

8 Κάλυψη αερόσακων συνολικά 1.200,00€

9. Προσωπικό ατύχημα οδηγού.

10. Ρυμούλκηση συνέπεια ατυχήματος

11. Προσωπικό ατύχημα οδηγού

Η προσφερόμενη τιμή εκτός του καθαρού ασφαλίστρου θα περιέχει όλους τους νόμιμους φόρους και κρατήσεις (ασφαλίστρων, ταμείου εθνικής οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.), δικαίωμα συμβολαίου, επικουρικό κλπ.). Η Δ.Ε.Π.Α.Π. απαλλάσσεται από καταβολή χαρτοσήμου και ΦΠΑ.
Ανάδοχος της ανωτέρω υπηρεσίας ανακηρύσσεται εκείνος ο οποίος θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη εκτιμάται ενδεικτικά στο ποσό των 300,00€
Όπως αναλύεται παρακάτω:

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΙΔΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΤΗ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΑΠΑΝΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ(€)
1 ΚΗΙ 1027 Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 23-02-2017 300,00€

CPV: 66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο γραφείο της Δ.Ε.Π.Α.Π. στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Πέμπτη 23/02/2017 και ώρα 10:00 π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 51123 – 51117 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΖΙΩΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ