Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υπηρεσίες ετήσιας ασφάλισης οχήματος

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δεσκάτη : 10-05-2017
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 228.
Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
(Ν.Π.Ι.Δ.)
Δ.Ο.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51117
FAX: 24623 51105
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Δ.Ε.Π.Α.Π. Δήμου Δεσκάτης ενδιαφέρεται για υπηρεσίες ετήσιας ασφάλισης του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 1030 HYUNDAI MATRIX 11 ίππων με ημερομηνία 1ης άδειας 03-01-2003.

Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Οι υπηρεσίες ασφάλισης αφορούν το παρακάτω όχημα:
Ι.Χ επιβατικό ΚΗΙ 1030 HYUNDAI MATRIX 11 ίππων

1.Αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες τρίτων κατ’ άτομο, για το ελάχιστα απαιτούμενο από τον νόμο ποσό (1.200.000€).

2. Αστικής ευθύνης για υλικές ζημιές τρίτων ανά ατύχημα, για το ελάχιστα απαιτούμενο από τον νόμο ποσό (1.200.000€).

3.Υλικών ζημιών ανασφάλιστου οχήματος.

4.Προστασίας Bonus Malus.

5.Φροντίδας ατυχήματος.

6. Νομική προστασία.

7. Θραύση Κρυστάλλων

8 Κάλυψη αερόσακων.

9. Προσωπικό ατύχημα οδηγού.

10.Ρυμούλκηση συνέπεια ατυχήματος

11. Προσωπικό ατύχημα οδηγού

Η προσφερόμενη τιμή εκτός του καθαρού ασφαλίστρου θα περιέχει όλους τους νόμιμους φόρους και κρατήσεις (ασφαλίστρων, ταμείου εθνικής οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.), δικαίωμα συμβολαίου, επικουρικό κλπ.). Η Δ.Ε.Π.Α.Π. απαλλάσσεται από καταβολή χαρτοσήμου και ΦΠΑ.
Ανάδοχος της ανωτέρω υπηρεσίας ανακηρύσσεται εκείνος ο οποίος θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη εκτιμάται ενδεικτικά στο ποσό των 260,00€
Όπως αναλύεται παρακάτω:

Α/Α  ΑΡΙΘΜΟΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ

ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΤΗ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΠΑΡΟΧΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΔΑΠΑΝΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΧΗΜΑΤΟΣ(€)

1 ΚΗΙ 1030 Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ        1 28-05-2017 260,00€

CPV: 66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων.
Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας προμήθειας (και μόνο αυτός) θα προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)
μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και πριν την έκδοση απόφαση ανάθεσης.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών- υπηρεσιών, τηλ. 24623- 51117 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες..
Οι κλειστές προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία της Δ.Ε.Π.Α.Π. στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την 22/05/2017 και έως τις 10:00π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Δ.Ε.Π.Α.Π. στο τηλ. 24623 51117 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν και στο fax: 2462351105 υπόψιν κ. Τζιώλα Νικόλαο έως την 22/05/2017 και έως τις 10:00π.μ.
.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΖΙΩΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ