Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υπηρεσίες ετήσιας ασφάλισης οχημάτων του Δήμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 20-07-2017
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6154
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51123-117
FAX: 24623 51146-105

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Δεσκάτης ενδιαφέρεται για υπηρεσίες ετήσιας ασφάλισης των παρακάτω οχημάτων του Δήμου.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΙΠΠΟΙ

ΜΑΡΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΛΗΞΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ  ΚΗΙ  1050

(ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 19 ΘΕΣΕΩΝ)

18 FIAT IVECO  (Λεωφορείο),  Εμπορική ονομασία Α50 C 15, αριθμός θέσεων 19, ημερομηνία 1ης αδείας  06/06/2005   HP 18 23-07-2017
2 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ  ΚΗΥ 3744

( ΦΟΡΤΗΓΟ )

17 MAZDA ( Φορτηγό)  Εμπορική ονομασία B 2600  ημερομηνία 1ης αδείας  04-06-1999   HP 17 30-07-2017
3 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ  ΚΗΥ 1038

( ΦΟΡΤΗΓΟ )

41 ΜΑΝ  ( Φορτηγό ανοικτό ανατρεπόμενο)  Εμπορική ονομασία 18284 L  ημερομηνία 1ης αδείας  26-06-2003   HP 41 30-07-2017

Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).

Οι ελάχιστες απαιτούμενες ασφαλιστικές καλύψεις θα είναι (με τα κατώτατα όρια
υποχρεωτικής ασφάλισης, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) οι εξής:

1.Αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες τρίτων κατ’ άτομο, για το ελάχιστα απαιτούμενο από τον νόμο ποσό (1.220.000€).

2. Αστικής ευθύνης για υλικές ζημιές τρίτων ανά ατύχημα, για το ελάχιστα απαιτούμενο από τον νόμο ποσό (1.220.000€).

3.Υλικών ζημιών ανασφάλιστου οχήματος, για το ελάχιστα απαιτούμενο από τον νόμο ποσό (30.000€).

4.Προστασίας Bonus Malus.

5.Φροντίδας ατυχήματος.
6. Νομική προστασία, για το ελάχιστα απαιτούμενο από τον νόμο ποσό (15.000,00€)

7. Θραύση Κρυστάλλων, για το ελάχιστα απαιτούμενο από τον νόμο ποσό (1.200,00€)

8 Κάλυψη αερόσακων, για το ελάχιστα απαιτούμενο από τον νόμο ποσό (1.200,00€).

9. Προσωπικό ατύχημα οδηγού, για το ελάχιστα απαιτούμενο από τον νόμο ποσό
(12.000,00€).

Η προσφερόμενη τιμή εκτός του καθαρού ασφαλίστρου θα περιέχει όλους τους νόμιμους φόρους και κρατήσεις (ασφαλίστρων, ταμείου εθνικής οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.), δικαίωμα συμβολαίου, επικουρικό κλπ.).
Ανάδοχος της ανωτέρω υπηρεσίας ανακηρύσσεται εκείνος ο οποίος θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή στο κάθε όχημα ξεχωριστά.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΙΠΠΟΙ

ΜΑΡΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΛΗΞΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ  ΚΗΙ  1050

(ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 19 ΘΕΣΕΩΝ)

18 FIAT IVECO  (Λεωφορείο),  Εμπορική ονομασία Α50 C 15, αριθμός θέσεων 19, ημερομηνία 1ης αδείας  06/06/2005   HP 18 23-07-2017 350,00€
2 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ  ΚΗΥ 3744

( ΦΟΡΤΗΓΟ )

17 MAZDA ( Φορτηγό)  Εμπορική ονομασία B 2600  ημερομηνία 1ης αδείας  04-06-1999   HP 17 30-07-2017 300,00€
3 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ  ΚΗΥ 1038

( ΦΟΡΤΗΓΟ )

41 ΜΑΝ  ( Φορτηγό ανοικτό ανατρεπόμενο)  Εμπορική ονομασία 18284 L  ημερομηνία 1ης αδείας  26-06-2003   HP 41 30-07-2017                  300,00€

CPV: 66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, και για αυτόν μόνο που θα αναδειχθεί ανάδοχος, θα πρέπει να μας προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου(άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) .
β. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
δ. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο (άρθρο 75 παρ.2 του Ν.4412/2016).
ε. Αποδεικτικά στοιχεία τεχνικής ικανότητας. (άρθρο 80 παρ.5 του Ν.4412/2016).
στ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)
Οι κλειστές προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία του τμήματος προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Παρασκευή 21/07/2017 και έως τις 12:00 μ.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τμήμα προμηθειών του δήμου στο τηλ. 24623- 51123-117 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν και στα fax: 2462351105-146 έως την Παρασκευή 21/07/2017 και έως τις 12:00 μ.μ..

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ