Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υπηρεσίες ετήσιας ασφάλισης οχημάτων

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δεσκάτη, 20-02-2018
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 78
Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
(Ν.Π.Ι.Δ.)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51117
FAX: 24623 51105 CPV: 66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Δ.Ε.Π.Α.Π. Δήμου Δεσκάτης ενδιαφέρεται για υπηρεσίες ετήσιας ασφάλισης των:
(διάρκεια ασφάλισης ένα (1) έτος όπως αναλύεται παρακάτω:

1. ΚΗΙ 1027 Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
2. ΚΗΙ 1030 Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
3. AM 52546 ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Οι υπηρεσίες ασφάλισης αφορούν τα ανωτέρω οχήματα. Οι ελάχιστες απαιτούμενες ασφαλιστικές καλύψεις θα είναι (με τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) οι εξής:
Η ασφάλιση θα περιλαμβάνει τις εξής καλύψεις:

1.Αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες τρίτων κατ’ άτομο, για το ελάχιστα απαιτούμενο από τον νόμο ποσό (1.000.000 €).

2. Αστικής ευθύνης για υλικές ζημιές τρίτων ανά ατύχημα, για το ελάχιστα απαιτούμενο από τον νόμο ποσό (1.000.000 €).

3.Υλικών ζημιών ανασφάλιστου οχήματος.

4.Προστασίας Bonus Malus.

5.Φροντίδας ατυχήματος.

6. Νομική προστασία.

7. Θραύση Κρυστάλλων

8 Κάλυψη αερόσακων συνολικά 1.200,00€

9. Προσωπικό ατύχημα οδηγού.

10. Ρυμούλκηση συνέπεια ατυχήματος

11. Προσωπικό ατύχημα οδηγού
Η προσφερόμενη τιμή εκτός του καθαρού ασφαλίστρου θα περιέχει όλους τους νόμιμους φόρους και κρατήσεις (ασφαλίστρων, ταμείου εθνικής οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.), δικαίωμα συμβολαίου, επικουρικό κλπ.). Η Δ.Ε.Π.Α.Π. απαλλάσσεται από καταβολή χαρτοσήμου και ΦΠΑ.
Ανάδοχος της ανωτέρω υπηρεσίας ανακηρύσσεται εκείνος ο οποίος θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη εκτιμάται ενδεικτικά στο ποσό των 540,00€
Όπως αναλύεται παρακάτω:

Α/Α  ΑΡΙΘΜΟΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ

ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΤΗ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΠΑΡΟΧΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΔΑΠΑΝΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΧΗΜΑΤΟΣ(€)

1 ΚΗΙ 1027 Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ        1 28-02-2018 230,00€
2 ΚΗΙ  1030 Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ        1 06-06-2018 230,00€
3 AM 52546 ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ        1 29-09-2018   80,00€

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 2- 116- 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή.
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία της Δ.Ε.Π.Α.Π. στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Δευτέρα 26-02-2018 και ώρα 10:00 π.μ.
Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν και στο fax: 2462351105.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 – 51117 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της υπηρεσίας (και μόνο αυτός ) θα προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο (άρθρο 75 παρ.2 του Ν.4412/2016).
2. Αποδεικτικά στοιχεία τεχνικής ικανότητας. (άρθρο 80 παρ.5 του Ν.4412/2016).
3. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΖΙΩΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ