Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 25-05-2017
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 3876
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51123
FAX: 24623 51146 CPV: 66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Δεσκάτης ενδιαφέρεται για υπηρεσίες ετήσιας ασφάλισης των παρακάτω οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΙΠΠΟΙ

ΜΑΡΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
1  ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ  ΚΗΥ 3741

(ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ  ΥΔΑΤΟΣ)

36 FIAT  IVECO
2 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ  ΚΗΙ  1054

(ΦΟΡΤΗΓΟ)

11 FORD  ΙΑΠΩΝΙΑΣ
3 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ  ΚΗΙ  1051

(ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 19 ΘΕΣΕΩΝ)

18 FIAT  IVECO
4 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ  ΚΗΙ  1026

(Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΖΙΠ)

14 FORD MAVERICK
5 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ  ΜΕ 115163

(ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ -ΦΟΡΤΩΤΗΣ)

101 CATERPILLAR
6 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ  ΜΕ 115175

(ΣΑΡΩΘΡΟ)

150 COMPACT 400
7 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ  ΜΕ 34923

(ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ)

140 KOMATSU
8 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ  ΜΕ  34924

(ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ -ΦΟΡΤΩΤΗΣ)

97 KOMATSU
9 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ  ΜΕ  95530

( ΦΟΡΤΩΤΗΣ)

154 VOLVO BM

Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).

Οι ελάχιστες απαιτούμενες ασφαλιστικές καλύψεις θα είναι (με τα κατώτατα όρια
υποχρεωτικής ασφάλισης, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) οι εξής:

1.Αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες τρίτων κατ’ άτομο, για το ελάχιστα απαιτούμενο από τον νόμο ποσό (1.220.000€).

2. Αστικής ευθύνης για υλικές ζημιές τρίτων ανά ατύχημα, για το ελάχιστα απαιτούμενο από τον νόμο ποσό (1.220.000€).

3.Υλικών ζημιών ανασφάλιστου οχήματος, για το ελάχιστα απαιτούμενο από τον νόμο ποσό (30.000€).

4.Προστασίας Bonus Malus.

5.Φροντίδας ατυχήματος.
6. Νομική προστασία, για το ελάχιστα απαιτούμενο από τον νόμο ποσό (15.000,00€)

7. Θραύση Κρυστάλλων, για το ελάχιστα απαιτούμενο από τον νόμο ποσό (1.200,00€)

8 Κάλυψη αερόσακων, για το ελάχιστα απαιτούμενο από τον νόμο ποσό (1.200,00€).

9. Προσωπικό ατύχημα οδηγού, για το ελάχιστα απαιτούμενο από τον νόμο ποσό
(12.000,00€).

Ειδικότερα, τα οχήματα που αναφέρονται με χαρακτηριστικό πινακίδας κυκλοφορίας (Μ.Ε) ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ καλύπτεται επιπλέον για:
A. Αστική ευθύνη έναντι τρίτων κατά την λειτουργία του ως εργαλείο για ποσό 30.000 €.
B. Υλικές Ζημιές έναντι τρίτων κατά την λειτουργία του ως εργαλείο για ποσό 10.000€.

Η προσφερόμενη τιμή εκτός του καθαρού ασφαλίστρου θα περιέχει όλους τους νόμιμους φόρους και κρατήσεις (ασφαλίστρων, ταμείου εθνικής οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.), δικαίωμα συμβολαίου, επικουρικό κλπ.).
Ανάδοχος της ανωτέρω υπηρεσίας ανακηρύσσεται εκείνος ο οποίος θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή στο κάθε όχημα ξεχωριστά.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΙΠΠΟΙ

ΜΑΡΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΛΗΞΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1  ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ  ΚΗΥ 3741

(ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ  ΥΔΑΤΟΣ)

36 FIAT  IVECO 11-06-2017 250,00€
2 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ  ΚΗΙ  1054

(ΦΟΡΤΗΓΟ)

11 FORD  ΙΑΠΩΝΙΑΣ 11-06-2017   240,00€
3 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ  ΚΗΙ  1051

(ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 19 ΘΕΣΕΩΝ)

18 FIAT  IVECO 24-06-2017 780,00€
4 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ  ΚΗΙ  1026

(Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΖΙΠ)

14 FORD MAVERICK 27-06-2017 290,00€
5 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ  ΜΕ 115163

(ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ -ΦΟΡΤΩΤΗΣ)

101 CATERPILLAR 27-06-2017 180,00€
6 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ  ΜΕ 115175

(ΣΑΡΩΘΡΟ)

150 COMPACT 400 27-06-2017 180,00€
7 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ  ΜΕ 34923

(ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ)

140 KOMATSU 21-06-2017 215,00€
8 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ  ΜΕ  34924

(ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ -ΦΟΡΤΩΤΗΣ)

97 KOMATSU 21-06-2017 220,00€
9 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ  ΜΕ  95530

( ΦΟΡΤΩΤΗΣ)

154 VOLVO BM 21-06-2017 220,00€

Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας προμήθειας (και μόνο αυτός) θα προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)
μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και πριν την έκδοση απόφαση ανάθεσης.
Οι κλειστές προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία του τμήματος προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την 31/05/2017 και έως τις 10:00π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα τηλ. 24623- 51117-123 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν και στο fax: 2462351105 έως την 31/05/2017 και έως τις 10:00π.μ..

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ