Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υπηρεσία πιστοποίησης βιολογικής σφαγής ζώων στα σφαγεία της ΔΕΠΑΠ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δεσκάτη, 28-02-2017
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 102
Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
(Ν.Π.Ι.Δ.)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51117
FAX: 24623 51105
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Δ.Ε.Π.Α.Π. Δήμου Δεσκάτης ενδιαφέρεται για την παρακάτω υπηρεσία:

Υπηρεσία πιστοποίησης Βιολογικής σφαγής ζώων στα σφαγεία της Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ.

Η Πιστοποίηση προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας με βάση τις απαιτήσεις των Κανονισμών (ΕΚ) 834/07 και 889/08, του Kαν.(EK) 1235/08, της ΚΥΑ 245090/06,της ΥΑ 95767/06-08-2010 και της κείμενης Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας για την παραγωγή προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας σύμφωνα με:
Τον Κανονισμό (ΕΚ) 834/07 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και ο Κανονισμός (ΕΚ) 889/08 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 834/07
Την (ΚΥΑ 245090/06) όπως ορίζει ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ)
Την αρχή Εποπτείας όπως ορίζει η Διεύθυνση ΣΠ,ΒΠ&ΓΕ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.( ΚΥΑ 245090/06)
Την αρχή Διαπίστευσης όπως ορίζει το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Ε.ΣΥ.Δ. .( ΚΥΑ 245090/06)
Η Δειγματοληψία θα βασίζεται σε συγκεκριμένες μεθόδους. (OΔΗΓΙΑ 2002/63/ΕΚ) και τον Καν. (ΕΚ)152/2009
Και το Δείγμα θα είναι μια κατά το δυνατόν αντιπροσωπευτική ποσότητα ενός συνόλου.
Οι Τακτικές Επιθεωρήσεις θα διενεργούνται στα σφαγεία της Δ.Ε.Π.Α.Π.
Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά κατά την διάρκεια του έτους
Σκοπός είναι η επαλήθευση της εφαρμογής των απαιτήσεων των Κανονισμών (ΕΚ) 834/07 και 889/08, της υπόλοιπης σχετικής Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας και του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Το κόστος της ανωτέρω υπηρεσίας προϋπολογίζεται στα 800,73€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ο ανάδοχος θα καταχωρήσει θα πιστοποιήσει και θα κοινοποιήσει στις αρμόδιες υπηρεσίες τα αποδεικτικά βιολογικής σφαγής ζώων για την Δ.Ε.Π.Α.Π.
Δ’. ΔΙΑΡΚΕΙΑ.
Η διάρκεια της υπηρεσίας ορίζεται έως 28/02/2017.

Η πληρωμή θα εκτελείται από την Δ.Ε.Π.Α.Π. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αφού θα συνταχτεί προς τούτο πρακτικό διαπίστωσης έργων και εργασιών, το οποίο θα επισυνάπτεται στο προς εξόφληση τιμολόγιο.

Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ.116- 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία της Δ.Ε.Π.Α.Π. στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την 08/03/2017 και έως τις 10:00π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Δ.Ε.Π.Α.Π. στο τηλ. 24623 51117 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν και στο fax: 2462351105 υπόψιν κ. Τζιώλα Νικόλαο έως την 08/03/2017 και έως τις 10:00π.μ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΖΙΩΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ