Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υπηρεσία μυοκτονίας – απεντόμωσης και απολύμανσης των σφαγείων της ΔΕΠΑΠ έτους 2017

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δεσκάτη, 28-02-2017
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 103
Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
(Ν.Π.Ι.Δ.)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51117
FAX: 24623 51105 Κωδικός ΑΔΑΜ : 17REQ005801275
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Δ.Ε.Π.Α.Π. Δήμου Δεσκάτης ενδιαφέρεται για την παρακάτω υπηρεσία:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ – ΑΠΕΝΤΩΜΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Π.Α.Π. ΕΤΟΥΣ 2017.
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την υπηρεσία της μυοκτονίας – απεντόμωσης και απολύμανσης των χώρων του σφαγείου της Δ.Ε.Π.Α.Π. έτους 2017
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ .
▪ Εφαρμογές σε δίμηνη βάση σε σύνολο έξι (6) μυοκτονίας-απεντόμωσης-απολύμανσης στους χώρους του σφαγείου και σε περίπτωση που χρειασθεί λόγο φόρτου εργασίας κάποιων μηνών θα πραγματοποιούνται και κάθε μήνα.
▪ Γραπτή πιστοποίηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων της υπηρεσίας, που υπερκαλύπτει τις όποιες απαιτήσεις των ελεγκτικών φορέων.
Επίσης o/η ’’ανάδοχος’’ δεσμεύεται:
· Ο ανάδοχος πρέπει να είναι κάτοχος της αντίστοιχης άδειας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους).
· Υπεύθυνη δήλωση που να αναγράφει ότι όλα τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν για την καταπολέμηση εντόμων & τρωκτικών έχουν την έγκριση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για χρήση σε κατοικημένους χώρους και η εφαρμογή θα γίνει σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα τους. Είναι ασφαλή & ακίνδυνα ως προς την χρήση τους
· Πιστοποιητικό από φορέα πιστοποιήσεων ότι πληροί τους όρους διεθνών προτύπων για τις υπηρεσίες που παρέχει (π.χ. ISO).
· Να χρησιμοποιήσει εκείνες τις μορφές σκευασμάτων, που διασφαλίζουν τη διακριτικότητα της εφαρμογής, που ο χώρος απαιτεί.

ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
Οι εφαρμογές των απεντομώσεων-μυοκτονιών-απολυμάνσεων θα πραγματοποιηθούν στους χώρους του σφαγείου Δεσκάτης μετά από υπόδειξη της επιχείρησης.
Κτιριακές εγκαταστάσεις 1.476 τ.μ.
Αποτεφρωτήρας 16,43 τ.μ Βιολογικός καθαρισμός 24,60 τ.μ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Κάθε εφαρμογή θα πραγματοποιείται με την επίβλεψη του Υπεύθυνου Επιστήμονα της αναδόχου εταιρίας.
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει : α) Τα κάθε είδους εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την εργασία και β) Τα εντομοκτόνα και τα μυοκτόνα που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εφαρμογή.
3. Εάν αμέσως μετά ή σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την εφαρμογή διαπιστωθεί ότι δεν είναι επιτυχής, ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει έκτακτη εφαρμογή χωρίς καμιά επιβάρυνση του αντίστοιχου φορέα.
4. Εκθέσεις πεπραγμένων
5. Πιστοποιητικά – βεβαιώσεις επισκέψεων
6. Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβη, σε πρόσωπα ή υλικά που μπορεί να
επέλθει κατά τη διάρκεια ή εξαιτίας των πραγματοποιούμενων εφαρμογών. Ουδεμία ευθύνη φέρει η Δ.Ε.Π.Α.Π.,
εξαιτίας πράξης ή παράληψης των υπαλλήλων του εργολάβου.
7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και είναι
αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν συμβεί στο προσωπικό του.
Θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας, πρόληψης και υγιεινής, καθώς και μέτρα
προστασίας των εργαζομένων
8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει αποκλειστικά σκευάσματα, εγκεκριμένα από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9. Η εταιρεία να δεσμεύεται στην άμεση ανταπόκριση, εντός 24 ωρών, σε κάθε κλήση από την πλευρά των
αρμοδίων υπηρεσιών για την επίλυση έκτακτων προβλημάτων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Το κόστος της ανωτέρω υπηρεσίας προϋπολογίζεται στα 1500,00€.
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για έξι (6) εφαρμογές το ποσό θα αποδοθεί σε τρείς (3) δόσεις των 500,00€ μετά από τις απαραίτητες βεβαιώσεις για το πέρας της υπηρεσίας.
Ο ανάδοχος θα ενημερώνει (με επιβεβαίωση) την Δ.Ε.Π.Α.Π., 10 (δέκα) ημέρες τουλάχιστον νωρίτερα για την ακριβή ημερομηνία της εφαρμογής, ώστε να πραγματοποιούνται τα απαιτούμενα έργα υποδομής και Υγιεινής –που συμβάλουν στην αποτελεσματικότητα της εφαρμογής-διαφορετικά η εφαρμογή θα αναβάλλεται.
Εάν αμέσως μετά ή σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την εφαρμογή απεντόμωσης ή μυοκτονίας διαπιστωθεί ότι δεν είναι επιτυχής, ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει έκτακτη εφαρμογή χωρίς καμιά επιβάρυνση του αντίστοιχου φορέα.
Σε περίπτωση που προκύψει έκτακτο πρόβλημα ο ανάδοχος θα καλείται για εφαρμογή
απεντόμωσης ή μυοκτονίας, υποχρεούται να την εκτελέσει και δεν θα επιβαρύνεται οικονομικά η Δ.Ε.Π.Α.Π. ως επιπλέον εφαρμογή.
Μετά το πέρας των εργασιών θα παραδίδεται στην Δ.Ε.Π.Α.Π. Πιστοποιητικό απεντόμωσης- μυοκτονίας και Τιμολόγιο παροχής Υπηρεσιών.
Δ’. ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

Η διάρκεια της υπηρεσίας ορίζεται έως 31/12/2017.

Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ.116- 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).

CPV: 90900000-6 Υπηρεσίες καθαρισμού και απολύμανσης

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία της Δ.Ε.Π.Α.Π. στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την 08/03/2017 και έως τις 10:00π.μ
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Δ.Ε.Π.Α.Π. στο τηλ. 24623 51117 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν και στο fax: 2462351105 υπόψιν κ. Τζιώλα Νικόλαο έως την 08/03/2017 και έως τις 10:00π.μ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΖΙΩΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ