Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υπηρεσία καθαριότητα και πλύσιμο όλου του σφαγειοτεχνικού εξοπλισμού του σφαγείου

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δεσκάτη, 12-04-2017
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 188
Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
(Ν.Π.Ι.Δ.)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51117
FAX: 24623 51105 Κωδικός: CPV: 90911200-8

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Δ.Ε.Π.Α.Π. Δήμου Δεσκάτης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την
Υπηρεσία Καθαριότητα και πλύσιμο όλου του σφαγειοτεχνικού εξοπλισμού του σφαγείου.
Καθαριότητα και πλύσιμο του αποτεφρωτήρα και του βιολογικού καθαρισμού.
συνολικού προϋπολογισμού 5.000,00€ όπως αναλύεται παρακάτω:

ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

3 ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

( Τρίτη και Παρασκευή  για όλους –

Και μία ημέρα την εβδομάδα  επιπλέον εμπορική σε συνεννόηση με τους εμπόρους.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ

ΑΠΟ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΕΧΡΙ 28-12-2017

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΜΗΝΑ 

ΑΠΡΙΛΙΟ

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΜΗΝΑ 

ΑΠΟ 01 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΜΕΧΡΙ 13-08-2017

 

ΧΩΡΟΣ  ΕΜΒΑΔΟΝ

 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΧΩΡΟΣ ΣΦΑΓΕΙΟΥ                    200 m2 ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ
ΑΠΟΤΕΦΡΟΤΗΡΑΣ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ                   41,03 m2 ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ

Διάρκεια εργασίας
Η διάρκεια της υπηρεσίας ορίζεται από την υπογραφή της έως 28-12-2017.
Η εργασία θα παρέχεται τις ημέρες λειτουργίας του σφαγείου και συγκεκριμένα:
1.) Τρίτη και Παρασκευή για ιδιώτες και εμπόρους – Και μία ημέρα την εβδομάδα επιπλέον εμπορική, σε συνεννόηση με τους εμπόρους.
Επίσης κατά τις περιόδους από
2.) ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ η υπηρεσία θα προσφέρεται σε καθημερινή βάση συμπεριλαμβανομένου και τα Σαββατοκύριακα.
3.) ΑΠΟ 01 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΕΧΡΙ 13-08-2017 η υπηρεσία θα προσφέρεται σε καθημερινή βάση συμπεριλαμβανομένου και τα Σαββατοκύριακα.
4.) ΑΠΟ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 28-12-2017 η υπηρεσία θα προσφέρεται σε καθημερινή βάση συμπεριλαμβανομένου και τα Σαββατοκύριακα.

Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 3 – 116- 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή για την παρεχόμενη υπηρεσία.
Οι κλειστές προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία της Δ.Ε.Π.Α.Π. στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την 19/04/2017 και έως τις 10:00π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Δ.Ε.Π.Α.Π. στο τηλ. 24623 51117 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν και στο fax: 2462351105 υπόψιν κ. Τζιώλα Νικόλαο έως την 19/04/2017 και έως τις 10:00π.μ.
Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας υπηρεσίας (και μόνο αυτός) θα προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)
μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και πριν την έκδοση απόφαση ανάθεσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΖΙΩΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ