Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υπηρεσία ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης για την πραγματοποίηση των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δεσκάτη, 20-11-2017
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 557
Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
(Ν.Π.Ι.Δ.)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51117
FAX: 24623 51105

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Δ.Ε.Π.Α.Π. δήμου Δεσκάτης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την υπηρεσία της ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης για την πραγματοποίηση των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων όπως αναλύεται παρακάτω:

Κατηγορία 1. Παροχή υπηρεσίας
Κατηγορία 1.1 Παροχή υπηρεσίας
CPV 32342300-5 μικρόφωνα και συγκροτήματα μικροφώνων και αναλύονται ως εξής:

Δημοτική ενότητα Χασίων

Α/Α     ΕΙΔΟΣ  ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ.
1. Ηχητική – φωτιστική κάλυψη  για την πραγματοποίηση της  Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης  που θα πραγματοποιηθεί  στις  19 Δεκεμβρίου  Δημοτική ενότητα Χασίων  στην κεντρική πλατεία του οικισμού Καρπερού .

Για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη θα χρειασθούν

Ήχος:

Ηχητικό Σύστημα P.A. συνολικής ισχύς 12.000W σε μορφή stack

5 ηχεία monitor 15’’

4 μικρόφωνα

1 Ψηφιακή Κονσόλα 32 καναλιών

1 σετ τύμπανα

2 ασύρματα μικρόφωνα

8 βάσεις μικροφώνου

5 αναλόγια με φωτάκι

4 βάσεις οργάνων

Φωτισμός:

6 Led Par RGB

4 Φώτα λευκά

1 dimmer

1 κονσόλα φωτισμού

2 τζίνια ελαφρού τύπου

1 πίνακας ρεύματος

 

        524,19€
                                                                                     Σύνολο        524,19€
                                                                               ΦΠΑ 24%            125,81€
                                                                                   Σύνολο         650,00€

Κατηγορία 1.2 Παροχή υπηρεσίας

CPV 32342300-5 μικρόφωνα και συγκροτήματα μικροφώνων και αναλύονται ως εξής:
Δημοτική ενότητα Δεσκάτης

Α/Α     ΕΙΔΟΣ  ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ.
1. Ηχητική – φωτιστική κάλυψη  για την πραγματοποίηση της  Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης  που θα πραγματοποιηθεί  στις  22 Δεκεμβρίου  Δημοτική ενότητα Δεσκάτης   στην κεντρική πλατεία του οικισμού Δεσκάτης.

Για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη θα χρειασθούν

Ήχος:

Ηχητικό Σύστημα P.A. συνολικής ισχύς 12.000W σε μορφή stack

5 ηχεία monitor 15’’

4 μικρόφωνα

1 Ψηφιακή Κονσόλα 32 καναλιών

1 σετ τύμπανα

2 ασύρματα μικρόφωνα

8 βάσεις μικροφώνου

5 αναλόγια με φωτάκι

4 βάσεις οργάνων

Φωτισμός:

6 Led Par RGB

4 Φώτα λευκά

1 dimmer

1 κονσόλα φωτισμού

2 τζίνια ελαφρού τύπου

1 πίνακας ρεύματος

 

        524,19€
                                                                                     Σύνολο        524,19€
                                                                               ΦΠΑ 24%            125,81€
                                                                                   Σύνολο         650,00€

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 2- 116- 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016)..
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή.
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία της Δ.Ε.Π.Α.Π. στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Παρασκευή 24-11-2017 και ώρα 10:00 π.μ.
Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν και στο fax: 2462351105.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 – 51117 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της υπηρεσίας (και μόνο αυτός ) θα προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο (άρθρο 75 παρ.2 του Ν.4412/2016).
2. Αποδεικτικά στοιχεία τεχνικής ικανότητας. (άρθρο 80 παρ.5 του Ν.4412/2016).
3. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΖΙΩΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ