Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υπηρεσία χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων

,ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δεσκάτη, 10-05-2017
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 227
Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
(Ν.Π.Ι.Δ.)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51117
FAX: 24623 51105 CPV:71900000-7 Εργαστηριακές υπηρεσίες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Δ.Ε.Π.Α.Π. δήμου Δεσκάτης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την
Υπηρεσία των χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων του πόσιμου νερού και τις αναλύσεις ελέγχου καθαριότητας χώρων των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στα πλαίσια του προγράμματος ελέγχου κρίσιμων σημείων (HACCP) στα σφαγεία της Δ.Ε.Π.Α.Π. συνολικού προϋπολογισμού 1.587,32 όπως αναλύεται παρακάτω:
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α) Μία πλήρης μικροβιολογική αναλύση νερού, η οποία περιλαμβάνει την καταμέτρηση ολικών κοινών αερόβιων μικροβίων στους 36o C και στους 22o C,
ολικά κολοβακτηριοειδή .
E – Coli , εντερόκοκκοι.

Β) Ελέγχους της καθαριότητας επιφανειών και εξοπλισμού με τη μέθοδο ΑΤΡ (swap test ) στις επιφάνειες των χώρων :
Σφαγεία x 2 δείγματα / τετράμηνο.
Εκδορά x 2 δείγματα / τετράμηνο.
Φόρτωση x 2 δείγματα / τετράμηνο.
Και τους εξοπλισμούς σε :
Πριόνια x 2 δείγματα / τετράμηνο.
Τσιγγέλια x 2 δείγματα / τετράμηνο.
Γ) Έλεγχοι της μικροβιακής κατάστασης αέρα των χώρων :
Σφαγεία.
Εκδορά.
Φόρτωση.
ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Κατηγορία 1.
Μία πλήρης μικροβιολογική ανάλυση νερού, η οποία περιλαμβάνει την καταμέτρηση ολικών κοινών αερόβιων μικροβίων στους 36o C και στους 22o C,
ολικά κολοβακτηριοειδή .
E – Coli , εντερόκοκκοι.

Υπηρεσία Ποσότητα δειγμάτων Τιμή δείγματος Σύνολο Φ.Π.Α. 24% Γενικό σύνολο
Μία πλήρης  μικροβιολογική  ανάλυση  νερού, η οποία περιλαμβάνει την καταμέτρηση ολικών  κοινών αερόβιων μικροβίων στους  36o C και  στους 22o C,

ολικά  κολοβακτηριοειδή .

E – Coli ,  εντερόκοκκοι

       3       40,00€ 120,00€ 28,80€ 148,80€
         

Κατηγορία 2.
Β) Ελέγχους της καθαριότητας επιφανειών και εξοπλισμού με τη μέθοδο ΑΤΡ (swap test ) στις επιφάνειες των χώρων :
Σφαγεία x 2 δείγματα / τετράμηνο
Εκδορά x 2 δείγματα / τετράμηνο
Φόρτωση x 2 δείγματα / τετράμηνο
Και τους εξοπλισμούς σε :
Πριόνια x 2 δείγματα / τετράμηνο
Τσιγγέλια x 2 δείγματα / τετράμηνο

Ελέγχους  της καθαριότητας επιφανειών και εξοπλισμού  με τη μέθοδο ΑΤΡ (swap test ) στις επιφάνειες των χώρων Δειγματοληψίες

το χρόνο

     Τιμή
Σφαγεία  x 2 δείγματα /  τετράμηνο        3       26,67€
Εκδορά   x 2 δείγματα /  τετράμηνο        3       26,67€
Φόρτωση  x 2 δείγματα /  τετράμηνο

 

       3       26,67€
Πριόνια  x 2 δείγματα /  τετράμηνο

 

       3       26,67€
Τσιγγέλια  x 2  δείγματα /  τετράμηνο        3       26,67€
Συνολικό κόστος  δειγμάτων Τιμή Σύνολο  
           30  δείγματα 26,67€ Σύνολο 800,01 €
    Φ.Π.Α. 24% 190,24€.
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΎΝΟΛΟ 992,12€

Κατηγορία 3.
Έλεγχοι της μικροβιακής κατάστασης αέρα των χώρων :
Σφαγεία
Εκδορά
Φόρτωση

Έλεγχοι  της μικροβιακής κατάστασης  αέρα των χώρων Δειγματοληψίες

 

Τιμή δείγματος
Σφαγεία        3       40,00€
Εκδορά        3       40,00€
Φόρτωση        3       40,00€
Συνολικό κόστος  δειγμάτων Τιμή δείγματος Σύνολο  
             9  δείγματα 40,00€ Σύνολο 360,00€
    Φ.Π.Α. 24%    86,40€.
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΎΝΟΛΟ  446,40€

Κατηγορία  Κόστος με Φ.Π.Α.
1 148,80€
2 992,12€
3 446,40€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.587,32

Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ.116- 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της υπηρεσίας.
Οι κλειστές προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία της Δ.Ε.Π.Α.Π. στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την 22/05/2017 και έως τις 10:00π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Δ.Ε.Π.Α.Π. στο τηλ. 24623 51117 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν και στο fax: 2462351105 υπόψιν κ. Τζιώλα Νικόλαο έως την 22/05/2017 και έως τις 10:00π.μ.
Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας υπηρεσίας (και μόνο αυτός) θα προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)
μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και πριν την έκδοση απόφαση ανάθεσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΖΙΩΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ