Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υπηρεσία : “Αξιολόγηση δυνατοτήτων ανάπτυξης παραλίμνιας περιοχής Δήμου Δεσκάτης για την χρηματοδότηση της δημιουργίας ολοκληρωμένου δικτύου εναλλακτικών μορφών τουρισμού”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 3/10/2018
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 66605
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΤΗΛ. : 24623 51109 – 24623 51123
FAX: 24623 51105 – 24623 51146

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος στα πλαίσια εκτέλεσης της Υπηρεσίας: «Αξιολόγηση δυνατοτήτων ανάπτυξης παραλίμνιας περιοχής Δήμου Δεσκάτης για την χρηματοδότηση της δημιουργίας ολοκληρωμένου δικτύου εναλλακτικών μορφών τουρισμού», πρόκειται να προβεί σε απ’ ευθείας ανάθεσή της.
Η ανάθεση της ανωτέρω Υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 3, 44,134 και 177 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Η δαπάνη της Υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 24.800,00 €, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α. (20.000,00€ χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με την 02-10-2018 τεχνική περιγραφή , ως ακολούθως:
Η προτεινόμενη προς χρηματοδότηση υπηρεσία γενικής διαχείρισης (CPV: 79411000-8 Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών σε θέματα Γενικής Διαχείρισης) έχει ως αντικείμενο την αξιολόγηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης της παραλίμνιας περιοχής της τεχνητής λίμνης του Ιλαρίωνα στα διοικητικά όρια του Δήμου Δεσκάτης για την χρηματοδότηση της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου δικτύου παραλίμνιων δραστηριοτήτων εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Στόχος του Δήμου Δεσκάτης αποτελεί η δημιουργία ενός ώριμου φακέλου για την υποβολή του στις ευεργετικές διατάξεις του ΕΣΠΑ 2014-2020 καθώς επίσης και σε ευρωπαϊκά προγράμματα.
Στο παραπάνω πλαίσιο, η υπηρεσία έχει ως αντικείμενο την διερεύνηση και αποτύπωση των ειδικών χωροταξικών και περιβαλλοντικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή μελέτης, την αναγνώριση των ειδικών παραμέτρων επηρεασμού σε θέματα που άπτονται του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και των επιτρεπόμενων χρήσεων που δύναται να αναπτυχθούν, την διάγνωση της φέρουσας ικανότητας της περιοχής για την ανάπτυξη παραλίμνιων δραστηριοτήτων, τον σχεδιασμό δικτύου και θεματικών πυλώνων παραλίμνιων δραστηριοτήτων, η απόδοση ταυτότητας στην περιοχή μέσα από την ανάπτυξη ενός επικοινωνιακού πλάνου, η δημιουργία τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού ήπιας και οικολογικής μορφής για την υλοποίηση των θεματικών πυλώνων εναλλακτικών δράσεων, καθώς επίσης και η δημιουργία του φακέλου χρηματοδότησης για την υποβολή του σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
Ειδικότερα, οι παραδοτέες εργασίες που θα υλοποιηθούν από τον Ανάδοχο αφορούν τα εξής:
· Παραδοτέο 1ο – Διερεύνηση & αποτύπωση ειδικών παραμέτρων επηρεασμού για την ανάπτυξη δικτύου δραστηριοτήτων παραλίμνιας περιοχής Ιλαρίωνα Δήμου Δεσκάτης. Στο συγκεκριμένο παραδοτέο θα πραγματοποιηθεί διερεύνηση όλων των ειδικών περιβαλλοντικών, χωροταξικών, ιδιοκτησιακών, κλπ χαρακτηριστικών που διακρίνουν την ευρύτερη περιοχή της τεχνητής λίμνης του Ιλαρίωνα ώστε να διαπιστωθούν οι παράμετροι επηρεασμού για την χωροθέτηση των παραλίμνιων δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, στόχος αποτελεί η αναγνώριση όλων των υφιστάμενων τυπικών ή άτυπων προϋποθέσεων ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού, η συλλογή υλικού τεκμηρίωσης για την αναγνώριση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και του τοπικού τουριστικού συστήματος (εφόσον υφίσταται), η συλλογή χαρτών και διάφορου άλλου υλικού που δύναται να διασυνδεθεί λειτουργικά με την προτεινόμενη παρέμβαση, η διερεύνηση των ειδικών δυσκολιών που δύναται να αντιμετωπισθούν και ο προσδιορισμός των απαιτούμενων λύσεων, καθώς επίσης η κατηγοριοποίηση και η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης προκειμένου να διαγνωστούν οι πυλώνες δραστηριότητας στην παραλίμνια ζώνη. Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου παραδοτέου, ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και θα υλοποιήσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να τύχουν επίλυσης όλες οι ενδεχόμενες δυσκολίες που θα διαγνωστούν.
· Παραδοτέο 2ο – Διάγνωση φέρουσας ικανότητας. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου παραδοτέου, ο Ανάδοχος θα διαγνώσει τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής μελέτης του Δήμου Δεσκάτης για την ανάπτυξη παραλίμνιων δραστηριοτήτων, θα κάνει εκτίμηση επιπτώσεων και θα αποτυπώσει την ύπαρξη περιορισμών (εάν υπάρχουν). Επιπλέον, θα μελετήσει λεπτομερώς όλα τα τουριστικά στοιχεία της περιοχής και θα χρησιμοποιήσει κατάλληλα κάθε συγκριτικό πλεονέκτημα που υπάρχει και θα εκτιμήσει ορθά τη δυναμικότητα/χωρητικότητα της παραλίμνιας περιοχής της τεχνητής λίμνης του Ιλαρίωνα του Δήμου Δεσκάτης για τον σχεδιασμό και τη δημιουργία δικτύου δραστηριοτήτων εναλλακτικών μορφών τουρισμού (δηλαδή πόσους επισκέπτες μπορεί να υποδεχθεί ημερησίως).
Στο σημείο κρίνεται σκόπιμο να οριστεί σύμφωνα με την βιβλιογραφία η έννοια της Φέρουσας Ικανότητας Τουριστικής Ανάπτυξης μιας περιοχής. Ειδικότερα ως ΦΙΤΑ ορίζεται: Ο αριθμός των χρηστών και το είδος των δραστηριοτήτων που μπορεί να δέχεται μια περιοχή χωρίς να υποβαθμίζεται το επίπεδο των τοπικών υποσυστημάτων (τοπική ισορροπία) και χωρίς να κινδυνεύει η ικανότητά της να υποστηρίζει τουριστικές δραστηριότητες ή να απειλείται η δυνατότητα αναψυχής των επισκεπτών.
· Παραδοτέο 3ο – Σχεδιασμός παραλίμνιων δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου παραδοτέου πραγματοποιείται σχεδιασμός του δικτύου παραλίμνιων δραστηριοτήτων που δύναται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο μίας ενιαίας προσέγγισης του χώρου για την συγκροτημένη ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Αρχικά ο Ανάδοχος αξιολογεί τα συμπεράσματα που έχουν διαγνωστεί από την υλοποίηση των προηγούμενων παραδοτέων και στην συνέχεια διαμορφώνει προτάσεις χωροθέτησης και ανάπτυξης παραλίμνιων δραστηριοτήτων που σέβονται το περιβάλλον και προωθούν την οικολογική συνείδηση. Οι προτάσεις θα πρέπει να διασυνδέονται λειτουργικά μεταξύ τους, θα πρέπει να φέρουν διακριτό χαρακτήρα και ταυτότητα, θα πρέπει να ανταποκρίνονται και να ενισχύουν τις οικολογικές ανάγκες και ευαισθησίες των επισκεπτών, καθώς επίσης θα πρέπει να εντάσσονται στους θεματικούς πυλώνες της άθλησης, της διασκέδασης/αναψυχής, καθώς επίσης και της παρατήρησης (πεζοπορία στη λίμνη, θέσεις θέας και παρατήρησης, ψάρεμα, ποδήλατο με mountain bike, υπαίθρια όργανα γυμναστικής, κλπ). Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνει καθορισμός των περιοχών επέμβασης ανά προτεινόμενη δραστηριότητα, ο τρόπος και η μορφή διασύνδεσης (φυσική, ηλεκτρονική, κλπ), να προσδιοριστούν οι απαιτούμενες συνοδευτικές υπηρεσίες που πρέπει να συμπληρώνουν τις δραστηριότητες, καθώς επίσης και να επιλυθούν όλα τα θεσμικά και αδειολογικά ζητήματα που ενδεχόμενα να προκύψουν.
· Παραδοτέο 4ο –Δημιουργία ταυτότητας. Το συγκεκριμένο παραδοτέο έχει ως στόχο να δημιουργήσει την απαιτούμενη «ταυτότητα» στο παραλίμνιο δίκτυο δραστηριότητων. Επομένως πραγματοποιείται σχεδιασμός λογοτύπου, moto και φθάνει μέχρι το περιεχόμενο που πρέπει να περιλαμβάνει το ενημερωτικό υλικό
· Παραδοτέο 5ο – Ανάπτυξη τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισμού και χαρτογραφική απόδοση θέσεων δικτύου παραλίμνιων δραστηριοτήτων. Το συγκεκριμένο παραδοτέο έχει ως στόχο να παρουσιάσει τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να περιέχει η κάθε μία δραστηριότητα τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε επίπεδο εξοπλισμού, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση που έχει πραγματοποιηθεί σε προηγούμενες ενότητες σχετικά με τον θεματικό τους χαρακτήρα. Εκτός των άλλων θα πρέπει να δημιουργηθούν όλες οι χαρτογραφικές απεικονίσεις του δικτύου δραστηριοτήτων και να αποτυπωθούν σε σχέδιο οι λεπτομέρειες των τεχνικών προδιαγραφών ανά δραστηριότητα.
· Παραδοτέο 6ο – Προσδιορισμός μέσων προβολής – προώθησης & ανάπτυξη τεχνικών προδιαγραφών υλοποίησης. Στο συγκεκριμένο παραδοτέο πραγματοποιείται ανάλυση ΜΚΤ plan και γίνεται προσδιορισμός του κοινού χρηστών στο οποίο απευθύνεται το δίκτυο παραλίμνιων δραστηριοτήτων εναλλακτικών μορφών τουρισμού, καθώς επίσης και διερεύνηση των τρόπων μεμονωμένης ή συνδυαζόμενης προσέγγισής τους. Επομένως, πραγματοποιείται ανάλυση όλων των προωθητικών μέσων και εν συνεχεία γίνεται επιλογή και κοστολόγηση των επιλογών.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπό ανάθεση Υπηρεσίας διαμορφώνεται ως ακολούθως:
Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου έργου στηρίχτηκε στις τιμές αγοράς παροχής υπηρεσιών συναφών με το φυσικό αντικείμενο του έργου, δηλαδή με τιμές που έχουν γίνει αποδεκτές σε έργα παροχής συναφών υπηρεσιών από φορείς του Ελληνικού Δημοσίου. Στο παραπάνω πλαίσιο η ομάδα έργου θα πρέπει να αποτελείται από:
· Έναν Υπεύθυνο Έργου Υπεύθυνος Έργου με 10ετή εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης καινοτόμων περιβαλλοντικών εφαρμογών και κάτοχο πανεπιστημιακού διπλώματος Α.Ε.Ι., μεταπτυχιακού και διδακτορικού, με αποζημίωση ανθρωπομήνα = 5.000,00 €
· Ένα στέλεχος με ειδική εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και τουρισμού εμπειρίας, με αποζημίωση ανθρωπομήνα = 5.000,00 €
· Ένα στέλεχος με ειδική εμπειρία σε θέματα πολεοδομίας και χωροταξίας, με αποζημίωση ανθρωπομήνα = 5.000,00 €
· Ένα στέλεχος με ειδική εμπειρία σε θέματα συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και κοστολόγησης με αποζημίωση ανθρωπομήνα = 2.500,00 €
· Ένα στέλεχος με ειδική εμπειρία σε θέματα υλοποίησης δράσεων ΜΚΤ Δημοσιότητας, με αποζημίωση ανθρωπομήνα 2.500,00 €

Με βάση τις παραπάνω παραδοχές αλλά και το φυσικό αντικείμενο, που περιλαμβάνει η παρούσα εργασία υπολογίζεται παρακάτω ο προϋπολογισμός του έργου σύμφωνα με τους εκτιμώμενους ανθρωπομήνες (ΑΜ) , (1 (ΑΜ) = 22 ανθρωποημέρες ), που θα απαιτηθούν για το κάθε στέλεχος σε κάθε φάση του έργου.
Ειδικότερα, το κόστος διαμορφώνεται ως εξής:

Στελέχη Ανθρωπομήνες Παρ. 1Διερεύνηση & αποτύπωση ειδικών παραμέτρων επηρεασμού για την ανάπτυξη δικτύου δραστηριοτήτων παραλίμνιας περιοχής Ιλαρίωνα Δήμου Δεσκάτης Παρ. 2ο ΔιάΔιάγνωση φέρουσας ικανότητας Παρ. 3ο ΔιαμόρφωΣχεδιασμός παραλίμνιων δραστηριοτήτων Παρ. 4ο Δημιουργία ταυτότητας Παρ. 5Ανάπτυξη τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισμού και χαρτογραφική απόδοση θέσεων δικτύου παραλίμνιων δραστηριοτήτων Παρ. 6ο Προσδιορισμός μέσων προβολής – προώθησης & ανάπτυξη τεχνικών προδιαγραφών υλοποίησης €/ΑΜ
Υπεύθυνος Έργου με 10ετή εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης καινοτόμων περιβαλλοντικών εφαρμογών και κάτοχο πανεπιστημιακού διπλώματος Α.Ε.Ι., μεταπτυχιακού και διδακτορικού 0,80 0,10 0,10 0,15 0,15 0,15 0,15 5000
Στέλεχος με ειδική εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και τουρισμού εμπειρίας 1,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 5000
Στέλεχος με ειδική εμπειρία σε θέματα πολεοδομίας και χωροταξίας 1,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 5000
Στέλεχος με ειδική εμπειρία σε θέματα συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και κοστολόγησης 1,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 2500
Στέλεχος με ειδική εμπειρία σε θέματα υλοποίησης δράσεων ΜΚΤ & Δημοσιότητας 1,00       0,50   0,50 2500
ΣΥΝΟΛΟ Α/Μ 4,15 0,70 0,70 0,75 1,25 0,75 1,25  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ   3.000,00 3.000,00 3.250,00 4.500,00 3.250,00 4.500,00 20.000,00
ΦΠΑ               4.800,00
ΤΕΛΙΚΟ               24.800,00

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μον.
Μέτρ. ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝ. (€) ΔΑΠΑΝΗ
1 Αξιολόγηση δυνατοτήτων ανάπτυξης παραλίμνιας περιοχής Δήμου Δεσκάτης για την χρηματοδότηση της δημιουργίας ολοκληρωμένου δικτύου εναλλακτικών μορφών τουρισμού Κατ. αποκοπή 1 20.000,00 20.000,00
Μερικό Σύνολο 20.000,00
ΦΠΑ (24%) 4.800,00
Γενικό Σύνολο 24.800,00

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, μαζί με την εκδήλωση ενδιαφέροντος (εταιρική παρουσίαση του υποψηφίου και τεχνική περιγραφή παρεχόμενων υπηρεσιών με ειδική τεκμηρίωση της επάρκειας), θα πρέπει να αποσταλούν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά ή/και σχετική υπεύθυνη δήλωση:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Φορολογική ενημερότητα
3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016

Οι προσφορές θα κατατίθενται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dimosdes@otenet.gr ή στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Παρασκευή 12/10/2018 και ώρα 12:00 μ.μ..

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα Γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας στο τηλ. 24623 51109 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος