Πρόσκληση ενδιαφέροντος για έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης αλατιού οδικών δικτύων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Δεσκάτη, 28/11/2016

ΝΟΜΟΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                  Αρ. Πρωτ.: 9734

ΔΗΜΟΣ  ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΗΛ. : 24623 51123

FAX: 24623 51146

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Δεσκάτης προκειμένου να προβεί στην προμήθεια πλυμένου αλατιού οδικών δικτύων, χύμα επί αυτοκινήτου, το οποίο θα  χρησιμοποιηθεί για τον αποχιονισμό και την αποπαγοποίηση του οδικού δικτύου, πρέπει να προβεί σε δαπάνες μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσής του και συγκεκριμένα στη μεταφορά 24 τόνων αλατιού.

Ο προϋπολογισμός των εξόδων μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσής του αλατιού ανέρχεται στο ποσό των 833,28€ και συγκεκριμένα:

24 τον.x 28,00€=672,00€

Φ.Π.Α. 24%=161,28€

Σύνολο: 833,28€

Η εργασία θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Τρίτη 29/11/2016 και ώρα 15:00 μ.μ..

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 51123 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                                                                   Ο Δήμαρχος

                                                                                                                                                       Καραστέργιος Θ. Δημήτριος