Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εργασίες καθαρισμού χόρτων του αγροτικού οδικού δικτύου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 12/06/2017
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4542
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51123
FAX: 24623 51146
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για τις ανάγκες του Δήμου απαιτούνται εργασίες καθαρισμού χόρτων του αγροτικού οδικού δικτύου – αποκατάσταση χώρων αποψίλωση νεκροταφείων και πλατειών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Δεσκάτης και συγκεκριμένα:
εργασίες καθαρισμού χόρτων του αγροτικού οδικού δικτύου και σε εργασίες αποκατάστασης, αποψίλωση των χώρων των νεκροταφείων και πλατειών των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Δεσκάτης.
Ειδικότερα πρόκειται να γίνει:
Α) αποψίλωση χόρτων, κοπή κλαδιών-δέντρων και βάτων και απομάκρυνσή τους στο αγροτικό δίκτυο των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Δεσκάτης συνολικής έκτασης 80 Κm .
Β) Αποκατάσταση χώρων – κοπή χόρτων των νεκροταφείων και Αποψίλωση και κοπή κλαδιών των πλατειών των παρακάτω οικισμών
· Καρπερού
· Δήμητρας
· Κατάκαλης
· Τριφυλλίου
· Τρικοκκιάς
· Άνοιξης
· Δασοχωρίου
· Παρασκευής
· Παλιουριάς
· Παναγιά

Η ανάθεση των ανωτέρω εργασιών θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 3, 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Η δαπάνη των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται στο ποσό:
· για την Α εργασία των 3.700,00€ και
· για τη Β εργασία των 5.000,00€,
σύμφωνα με την 3407/11-05-2017 τεχνική περιγραφή.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, και για αυτόν μόνο που θα αναδειχθεί ανάδοχος, θα πρέπει να μας προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Παρασκευή 16/06/2017 και ώρα 15:00 μ.μ..
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 51123 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος