Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εργασίες αποκατάστασης ρεμάτων και εργασίες ελέγχου ύδρευσης προς κτηνοτροφικές μονάδες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 01/11/2017
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 9604
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51123
FAX: 24623 51146

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας πρόκειται να προβεί σε εργασίες αποκατάστασης ρεμάτων λόγω της ισχυρής νεροποντής του Σεπτεμβρίου αλλά και του επερχόμενου χειμώνα, καθώς και σε εργασίες ελέγχου του δικτύου ύδρευσης προς κτηνοτροφικές μονάδες του Δήμου Δεσκάτης και συγκεκεριμένα:
Α) Αποψίλωση-κοπή κλαδιών-δέντρων-απομάκρυνσή τους:
· ρέματος ποταμιάς.
· ρέματος Βρυσοπούλας Δήμου Δεσκάτης
· ρέματος Καψάλη-Μπαργιώτας Δήμου Δεσκάτης
· ρέματος Βόρεια Δημαρχείου
· ρέματος Κουτσίκου
· ρέματος νεκροταφείου
· ρέματος Μικράς Συνοικίας
· ρέματος πάρκου αναψυχής
Β) Έλεγχος λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης προς κτηνοτροφικές μονάδες (κεντρικοί αγωγοί-παροχές-υδρόμετρα-βάνες κλπ) :
· Πρόδρομος- Αγ. Παρασκευή-Λάη (5 Κm)
· Απδιές – Αμπέλια- Σιακαβαράδες (12 Km)
· Οξιά- Μέλοβο (8 km)
· Μπάρα-Προσήλιο- Άγ. Δημήτριος (10 Κm)
· Απδιές – Προφήτης Ηλίας (3Κm)
Η ανάθεση των ανωτέρω εργασιών θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 3, 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Η δαπάνη των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται στο ποσό:
· για την Α εργασία των 2.000,00€ και
· για τη Β εργασία των 3.000,00€,
σύμφωνα με την 8724/22-09-2017 τεχνική περιγραφή.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, και για αυτόν μόνο που θα αναδειχθεί ανάδοχος, θα πρέπει να μας προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως τη Δευτέρα 6/11/2017 και ώρα 12:00 μ.μ..
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 51123 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος