Πρόσκληση ενδιαφέροντος για επισκευή υδραυλικού ψαλιδιού κοπής κεράτων και ποδιών

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δεσκάτη, 31-08-2017
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 448
Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
(Ν.Π.Ι.Δ.)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51117
FAX: 24623 51105

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Δ.Ε.Π.Α.Π. δήμου Δεσκάτης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών την υπηρεσία επισκευής στο υδραυλικό ψαλίδι κοπής κεράτων και ποδιών συμπεριλαμβανομένου και του υδραυλικού συστήματος, καθώς επίσης και στο ηλεκτρικό αναβατόριο στην θέση αφαίμαξης χοίρων και στο ηλεκτρικό αναβατόριο στην θέση αφαίμαξης αιγοπροβάτων όπως αναλύεται παρακάτω:

Α/Α Περιγραφή Μ.Μ Ποσότητα Τιμή Σύνολο
1 Επισκευή υδραυλικού ψαλιδιού κοπής κεράτων και ποδιών, συμπεριλαμβανομένου του υδραυλικού συστήματος : Λύσιμο σε επιμέρους εξαρτήματα (υδραυλική αντλία, φίλτρα λαδιού, σωληνώσεις , βαλβίδα πιέσεως) καθαρισμός , γρασάρισμα ,τελική συναρμολόγηση και επανατοποθέτηση   1 365,00€ 365,00€
2 Επισκευή ηλεκτρικού αναβατορίου στην θέση αφαίμαξης χοίρων : Λύσιμο εξοπλισμού σε επιμέρους εξαρτήματα ( ηλεκτροκινητήρας , μειωτήρας , άξονες  κίνησης , γρανάζια ,καδένα κινήσεων ), καθαρισμός εξαρτημάτων , γρασάρισμα , τελική  συναρμολόγηση και επανατοποθέτηση   1 280,00€ 280,00€
3 Επισκευή ηλεκτρικού αναβατορίου στην θέση αφαίμαξης αιγοπροβάτων : Λύσιμο εξοπλισμού σε επιμέρους εξαρτήματα ( ηλεκτροκινητήρας , μειωτήρας , άξονας κίνησης , γρανάζια ,καδένα κίνησης ,έδρανα κινήσεων),καθαρισμός εξαρτημάτων , γρασάρισμα ,τελική συναρμολόγηση και επανατοποθέτηση.   1 280,00€ 280,00€
          925,00€
      Φ.Π.Α.  24% 222,00€
      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.147,00€

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 2- 116- 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016)..
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή.
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία της Δ.Ε.Π.Α.Π. στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Τετάρτη 06-09-2017 και ώρα 10:00 π.μ.
Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν και στο fax: 2462351105.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 – 51117 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της υπηρεσίας (και μόνο αυτός ) θα προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου(άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) .
β. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
δ. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο (άρθρο 75 παρ.2 του Ν.4412/2016).
ε. Αποδεικτικά στοιχεία τεχνικής ικανότητας. (άρθρο 80 παρ.5 του Ν.4412/2016).
στ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και πριν την έκδοση απόφαση ανάθεσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΖΙΩΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ