Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ασφάλιστρα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 07-09-2016
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7444
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51123
FAX: 24623 51146

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Δεσκάτης ενδιαφέρεται για εργασίες ετήσιας ασφάλισης του ΜΕ 52747 οχήματος-γκρέιντερ του Δήμου
Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Η δαπάνη των ασφάλιστρων ανέρχεται στο ποσό των 177,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Παρασκευή, 09/09/2016 και έως τις 12:00 μ.μ..
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 51123 και στο Γραφείο Κίνησης του Δήμου, τηλ. 24623 51117 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η Αναπλ/τρια Προϊσταμένη
Οικονομικών Υπηρεσιών

Κεραμίδα Κυράτσω