Πρόσκληση ενδιαφέροντος ελέγχου ποιότητας του πόσιμου νερού του Δήμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 24/7/2017
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6299
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/νση: Ανδρομάνας 2
Τ.Κ. 51200 Δεσκάτη
ΤΗΛ. : 24623 51109-123
FAX: 24623 51146

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας προτίθεται να υπογράψει σύμβαση ελέγχου ποιότητας του πόσιμου νερού του Δήμου που αφορά στις κάτωθι υπηρεσίες:
1. Σε μικροβιολογικό έλεγχο της ποιότητας των νερών δικτύων ύδρευσης σε δίμηνη βάση. (Αριθμός αποικιών σε 22Ο C και σε 37ο C, κολοβακτηριοειδή, Escherichia coli ( E.Coli ), Εντερόκοκκοι).
2. Σε φυσικοχημικό και πλήρη χημικό της ποιότητας των νερών σε ετήσια βάση (Ανιόντα – κατιόντα, pH, θολερότητα, αγωγιμότητα, σκληρότητα, αλκαλικότητα).
3. Σε ανάλυση Β. Μετάλλων μία φορά τον χρόνο (Σίδηρο, Μαγγάνιο, Ψευδάργυρο, Χαλκό, Μόλυβδο, Κάδμιο, Χρώμιο, Αρσενικό, Υδράργυρο).
4. Σε φυσικοχημικό έλεγχο αποβλήτων του βιολογικού καθαρισμού (pH, αμμωνία, ολικό φώσφορο, ολικό άζωτο, BOD, COD, διαλυμένο οξυγόνο, λίπη έλαια).
5. Πλήρη μικροβιολογικό, φυσικοχημικό και πλήρη χημικό έλεγχο καθώς και ανάλυση Βαρέων Μετάλλων στη λίμνη ύδρευσης της Δεσκάτης μία φορά το χρόνο.
6. Σε δειγματοληψία και συγχρόνως αυτοψία στα κρίσιμα σημεία ελέγχου.

Η δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 5.438.64€ (4.386,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.052,64€) εκ των οποίων για το 2017 υπάρχει πίστωση 3.254,64€ και στον προϋπολογισμό του 2018 θα δεσμευτεί ποσό 2.184,00€.

Η διαδικασία της ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, και για αυτόν μόνο που θα αναδειχθεί ανάδοχος, θα πρέπει να μας προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο (άρθρο 75 παρ.2 του Ν.4412/2016).
ε. Αποδεικτικά στοιχεία τεχνικής ικανότητας. (άρθρο 80 παρ.5 του Ν.4412/2016).
στ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Τετάρτη 26/07/2017 και ώρα 15:00 μ.μ..
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα τηλ. 24623 51109-123 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος