Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες εκτέλεσης μουσικών έργων

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δεσκάτη, 21-06-2017
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 298
Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
(Ν.Π.Ι.Δ.)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51117
FAX: 24623 51105

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Δ.Ε.Π.Α.Π. δήμου Δεσκάτης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην διοργάνωση στον οικισμό Δασοχωρίου στις 29-06-2017 πολιτιστικής δημοτικής εκδήλωσης για να τιμήσει τους δώδεκα Αποστόλους.
Και θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την παρακάτω υπηρεσία:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α/Α     ΕΙΔΟΣ  ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.
1. Συμμετοχή καλλιτέχνη  για την πραγματοποίηση της  δημοτικής εκδήλωσης

στον οικισμό  Δασοχωρίου  στις  29-06-2017 προς τιμήν  των δώδεκα Αποστόλων.

       483,87€
                                                                                          ΣΥΝΟΛΟ          483,87€
                                                                                       ΦΠΑ   24%          116,13€
                                                                                       ΣΥΝΟΛΟ         600,00€

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 2- 116- 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της υπηρεσίας.
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία της Δ.Ε.Π.Α.Π. στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την 23/06/2017 και έως τις 14:00μ.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Δ.Ε.Π.Α.Π. στο τηλ. 24623 51117 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν και στο fax: 2462351105 υπόψιν κ. Τζιώλα Νικόλαο έως την 23/06/2017 και έως τις 14:00μ.μ..
Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας υπηρεσίας (και μόνο αυτός) θα προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)
μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και πριν την έκδοση απόφαση ανάθεσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΖΙΩΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ