Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν. 4070/2012

ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ                                             Α. Π.: 13107

 Ταχ. Δ/νση       : Δημοκρατίας 27

Διοικητήριο Κοζάνη 50100

Πληροφορίες :    Β. Χατζηαποστόλου

Τηλέφωνο        :  2461351282                                            Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Email                 : gd.me@pdm.gov.gr

Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν. 4070/2012

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’ /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 2. Τις διατάξεις του ΠΔ 146/2010 (ΦΕΚ 239/Α’ /27-12-2010) « Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας », όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 877/21-03-2012 ( ΦΕΚ 939/Β’ /27-3-2012 ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών « Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α’ /10-04-2012) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»
 4. Την αριθμ. 198/12 (ΦΕΚ 2436/Β’/06-09-2012) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας
 5. Το Α.Π. οικ. Α 55214/4901/20-11-2013 Έγγραφο Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 4313/2014 ( ΦΕΚ 261/Α΄/17-12-2014 ) « Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις »
 7. Τις διατάξεις του Ν. 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α΄/30-03-2018) «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις»
 8. Το Α.Π. 7103/19-01-2021 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 277/Β/27-01-2021), (ΑΔΑ: 9Ε22ΛΨ-ΑΞΠ) Κ Α Λ Ε Ι

 

κάθε ενδιαφερόμενο να αποκτήσει νέα άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου, ή να μετατρέψει υφιστάμενη άδεια σε άλλο τύπο, να υποβάλλει σχετική αίτηση μέχρι το τέλος του ωραρίου της Τετάρτης 31 Μαρτίου 2021. Με την αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα, ή τις έδρες, καθώς και την Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για τις οποίες ζητείται άδεια, το είδος της

άδει

 

ς (ή αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα.

Οι έδρες ΕΔΧ αυτοκινήτων που υφίστανται σήμερα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα και με την παράγραφο 2α του άρθρου 83 του Ν. 4070/2012 είναι αυτές που αναφέρονται στην 198/12 (ΦΕΚ 2436/Β’/06-09-2012) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

Οι υπάρχουσες άδειες οι κενές έδρες καθώς και ο μέγιστος αριθμός για κάθε έδρα αναγράφονται στην Α.Π. 7103/19-01-2021 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας (σύμφωνα με το άρθρο 106 σε συνδυασμό με το άρθρο 85 του Ν. 4070/2012) στο (ΦΕΚ 277/Β/27-01-2021), (ΑΔΑ: 9Ε22ΛΨ-ΑΞΠ)

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Θ Ε Σ Ε Ι Σ

Οι ενδιαφερόμενοι που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να αποκτήσουν νέα άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ή να μετατρέψουν υφιστάμενη σε άλλου τύπου, πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α. Φυσικά Πρόσωπα (άρθρο 107 του Ν. 4070/2012)

 1. Να έχουν την υπηκοότητα κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 2. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100

περίπτωση (α) του Ν. 4070/2012.

 1. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
 2. Να έχουν ικανή οικονομική επιφάνεια για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας εκμετάλλευσης ΕΔΧ αυτοκινήτων, ανάλογα με τον αριθμό των αδειών που επιθυμούν.

Για την απόδειξη της υπάρξεως ικανής οικονομικής επιφάνειας στο πρόσωπό τους, οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτων οφείλουν μαζί με την αίτησή τους να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή υπέρ Δημοσίου, ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 ευρώ), για κάθε νέα άδεια για την οποία ενδιαφέρονται. Λεπτομέρειες σχετικές με τις προαναφερόμενες εγγυητικές επιστολές αναφέρονται στο άρθρο 110 του Ν. 4070/2012. Οι κατέχοντες άδεια ΕΔΧ , που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε άδεια άλλης κατηγορίας, αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδειας του ΕΔΧ αυτοκινήτου.

 1. Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση του συνόλου των οχημάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων.

Β. Νομικά Πρόσωπα (άρθρο 108 του Ν. 4070/2012)

 1. Να έχουν έδρα εντός κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 2. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα τα πρόσωπα που ασκούν διοίκηση αυτών των νομικών προσώπων για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 περίπτωση (α) του Ν. 4070/2012. Ως τέτοια νοούνται για τις ΑΕ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε άλλο εταιρικό τύπο οι Διαχειριστές και για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες οι ομόρρυθμοι εταίροι.
 3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.
 4. Να έχουν οικονομική επιφάνεια για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας εκμετάλλευσης ΕΔΧ αυτοκινήτων, ανάλογα με τον αριθμό των αδειών που επιθυμούν.

Για την απόδειξη της υπάρξεως ικανής οικονομικής επιφάνειας στο πρόσωπό τους, οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν νέα άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου οφείλουν μαζί με την αίτησή τους να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή υπέρ Δημοσίου, ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 ευρώ) για κάθε νέα άδεια για την οποία ενδιαφέρονται. Λεπτομέρειες σχετικές με τις προαναφερόμενες εγγυητικές επιστολές αναφέρονται στο άρθρο 110 του Ν. 4070/2012. Οι κατέχοντες άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου, που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε άδεια άλλης κατηγορίας, αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδειας του ΕΔΧ αυτοκινήτου.

 1. Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση του συνόλου των οχημάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων.

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή της υφιστάμενης σε άλλου τύπου πρέπει να καταθέσουν στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (όπου ανήκει διοικητικά η έδρα που αιτούνται τη νέα άδεια, ή τη μετατροπή της υφιστάμενης), αίτηση με την οποία θα προσδιορίζονται η έδρα ή οι έδρες για τις οποίες ζητείται άδεια, υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του συνοδευόμενη από φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί, πλην των δικαιολογητικών (i) και (ii) της ενότητας Β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 109 του Ν. 4070/2012 (Α΄ 82), μετά την πρώτη ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης – πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. (Έντυπο αίτησης χορηγείται από τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, www.pdm.gov.gr , όπως και η παρούσα πρόσκληση).

Α.     Φυσικά Πρόσωπα

 1. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.
 2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από  τα  αδικήματα  του  άρθρου  100  περίπτωση  (α)  του Ν. 4070/2012. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το απόσπασμα ποινικού μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.
 3. Φορολογική ενημερότητα.
 4. Ασφαλιστική ενημερότητα από τον κύριο φορέα ασφάλισης.
 5. Εγγυητική επιστολή με τα στοιχεία του άρθρου 110 του Ν. 4070/2012 ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 ευρώ) για κάθε μία αιτούμενη άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου. Οι κατέχοντες άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου, που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε άδεια άλλης κατηγορίας, αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν φωτοαντίγραφο της υφιστάμενης άδειας του ΕΔΧ αυτοκινήτου.
 6. Εάν κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες ΕΔΧ αυτοκινήτων, αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρημένων από την αρμόδια ΔΟΥ συμβάσεων μίσθωσης χώρων για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων και κατάλληλο σχέδιο κάτοψης ή τοπογραφικό διάγραμμα μηχανικού, κατάλληλα υπογεγραμμένο, που βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώρων και την επάρκεια τους για τη στάθμευση του συνόλου των ΕΔΧ αυτοκινήτων. Οι χώροι δεν απαιτείται να είναι ενιαίοι.

Β.     Νομικά Πρόσωπα

 1. ΦΕΚ δημοσίευσης καταστατικού ή εάν αυτό δε δημοσιεύεται, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τελευταίου καταστατικού από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και πιστοποιητικό μεταβολών του από την αρμόδια υπηρεσία.
 2. ΦΕΚ με τη δημοσίευση της συγκρότησης σε σώμα του εν ισχύ Διοικητικού Συμβουλίου και το διορισμό Διευθύνοντα Συμβούλου ή νόμιμου εκπροσώπου, εάν πρόκειται για Α.Ε.
 3. Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτώχευση και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία για τα παραπάνω.
 4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδι- καστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 περίπτωση (α) του Ν. 4070/2012 τα πρόσωπα που ασκούν διοίκηση αυτών των νομικών προσώπων. Ως τέτοια νοούνται για τις Α.Ε. τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε άλλο εταιρικό τύπο οι Διαχειριστές και για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες οι ομόρρυθμοι εταίροι.
 5. Φορολογική ενημερότητα.
 6. Ασφαλιστική ενημερότητα.
 7. Εγγυητική επιστολή με τα στοιχεία του άρθρου 110 του Ν. 4070/2012 ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 ευρώ) για κάθε μία αιτούμενη άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου. Οι κατέχοντες άδεια ΕΔΧ αυτοκινή- του, που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε άδεια άλλης κατηγορίας, αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν φωτοαντίγραφο της υφιστάμενης άδειας του ΕΔΧ αυτοκινήτου.
 8. Εάν κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες ΕΔΧ αυτοκινήτων, αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρημένων από την αρμόδια ΔΟΥ συμβάσεων μίσθωσης χώρων για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων και κατάλληλο σχέδιο κάτοψης ή τοπογραφικό διάγραμμα μηχανικού, κατάλληλα υπογεγραμμένο, που βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώρων και την επάρκεια τους για τη στάθμευση του συνόλου των ΕΔΧ αυτοκινήτων. Οι χώροι δεν απαιτείται να είναι ενιαίοι.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 • Η αρμόδια υπηρεσία θα ελέγξει την πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών και των απαιτούμενων προϋποθέσεων για την απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή την μετατροπή υφιστάμενης σε άλλου τύπου.
 • Στη συνέχεια θα καταχωρηθούν σε ηλεκτρονική κατάσταση οι σχετικές αιτήσεις με το όνομα ή την επωνυμία του αιτούντος ανά έδρα, το είδος ΕΔΧ αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ ή ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ), αύξοντα αριθμό κατάθεσης αίτησης, όπου θα αναφέρεται για κάθε αιτούντα ο αντίστοιχος αριθμός αιτούμενων αδειών.
 • Η κατάσταση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας pdm.gov.gr και δικτυακό τόπο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων www.yme.gr . Μετά την ανάρτηση της δεν επιτρέπεται καμία τροποποίησή της.
 • Ο έλεγχος των αιτήσεων, η ηλεκτρονική καταχώρηση και κατάρτιση της κατάστασης και η κατά τα παραπάνω ανάρτηση της στο διαδίκτυο θα ολοκληρωθεί μέχρι 15 Μαϊου
 • Σε έδρα που ο μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων αδειών είναι μικρότερος από αυτόν των ήδη κυκλοφορούντων κατά το χρόνο του υπολογισμού τότε δεν θα συνεχιστεί η διαδικασία έκδοσης νέων αδειών. Σε αυτή την περίπτωση επιτρέπεται μόνο η μετατροπή, με αίτηση των ιδιοκτητών τους, άδειας ΕΔΧ ΤΑΞΙ σε άδεια ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ ή ΕΔΧ ΤΑΞΙ σε ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ ή ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ σε ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ, ή και το αντίστροφο, εφόσον ο αριθμός τους υπολείπεται του αναλογούντος στην έδρα αριθμού αδειών ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ ή ΕΔΧ ΤΑΞΙ ή ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ  ΑμΕΑ  αντίστοιχα.  ►  Εφόσον  από  την παραπάνω αναφερόμενη απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας (άρθρο 85) προκύπτει αριθμός αδειών για χορήγηση τότε θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία:
  • Εάν ο αριθμός των φυσικών ή νομικών προσώπων που αιτήθηκαν να λάβουν άδεια προκύψει μεγαλύτερος από τον αριθμό των προς χορήγηση αδειών τότε θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση στην οποία θα συμμετέχει κάθε αιτησάμενος με (1) συμμετοχή.
 • Εάν ο αριθμός των προς χορήγηση νέων αδειών επαρκεί προκειμένου να χορηγηθεί τουλάχιστον μία άδεια  σε  όλους,  όσους  νομίμως  έχουν  υποβάλλει     αίτηση, αλλά δεν επαρκεί προκειμένου να χορηγηθούν άδειες σε όσους νομίμως αιτήθηκαν παραπάνω από μία άδεια, τότε θα χορηγηθεί σε όλους από μία άδεια και για τις εναπομείνασες θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ όσων αιτήθηκαν περισσότερες της μίας άδειες. Στην κλήρωση αυτή θα συμμετέχει καθένας από όσους ζήτησαν παραπάνω από μια άδεια με τόσες συμμετοχές όσες οι άδειες που ζήτησε μειωμένες κατά μία. Οι παραπάνω κληρώσεις  θα  διενεργηθούν  για  όλες  τις  έδρες από τη                      Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυ- βέρνησης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μέχρι την 20η Ιουνίου 2021. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 106 του Ν. 4070/2012 μέρος των νέων αδειών, που τυχόν θα προκύψουν, θα χορηγηθούν σε πολύτεκνους, τρίτεκνους με ανήλικα τέκνα καθώς και σε φυσικά πρόσωπα που έχουν τέκνα με αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67%.

Σε περίπτωση υπάρξεως περισσοτέρων ενδιαφερομένων από τις αντίστοιχες άδειες θα διενεργηθεί μεταξύ τους κλήρωση. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων θα καθοριστούν τα αναγκαία δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής τους και το ποσοστό εκ του συνόλου των νέων αδειών που χορηγούνται στα άτομα αυτά.

 • Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την αποστολή στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας των καταλόγων των κληρωθέντων για τις έδρες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εντός 10 ημερών θα εκδοθεί απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για κάθε δικαιούχο με την οποία θα εγκρίνεται στο όνομα αυτού η παραχώρηση για να θέσει σε κυκλοφορία ΕΔΧ αυτοκίνητο.

Ταυτόχρονα ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας επιστρέφει σε όλους τους αιτησαμένους τις κατατεθείσες από αυτούς εγγυητικές επιστολές.

Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται από τις υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. Γρεβενών – Καστοριάς – Κοζάνης – Φλώρινας, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κασαπίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 1. Γραφείο Περιφερειάρχη
 2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενών
 3. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς
 4. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης
 5. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας
 6. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Υποδομών και Περιβάλλοντος
 7. Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα
 8. Διευθύνσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών όλων των Π.Ε.

α. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Γρεβενών  – Υπόψη Προϊσταμένου Διεύθυνσης β. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Καστοριάς – Υπόψη Προϊσταμένου Διεύθυνσης γ.  Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κοζάνης  –  Υπόψη Προϊσταμένου Διεύθυνσης δ. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Φλώρινας – Υπόψη Προϊσταμένου Διεύθυνσης

( Με την παράκληση να τοιχοκολληθεί στα Καταστήματα των Π.Ε., καθώς και να σταλεί σε όλους τους Δήμους της αντίστοιχης Π.Ε., για να τοιχοκολληθεί στα καταστήματα τους, να αναρτηθεί στους διαδικτυακούς  τόπους  τους και  να  αποσταλεί  σ΄όλα τα   ΚΕΠ, για

να τοιχοκολληθεί.

Επίσης να αποσταλεί σε όλα τα επαγγελματικά σωματεία και οργανώσεις αυτοκινητιστών της αντίστοιχης Π.Ε., σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 106 του Ν. 4070/2012)

 1. Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκρονικής Διακυβέρνησης (με την παράκληση να το αναρτήσει στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στους διαδικτυακούς τόπους των Περιφερειακών Ενοτήτων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 του Ν. 4070/2012)
 2. Δ/νση Διοίκησης (έδρα)

( Με την παράκληση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα της Περιφέρειας και της Π.Ε. Κοζάνης)

 1. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (Με τη παράκληση να εκδοθεί δελτίο τύπου στα τοπικά μαζικά μέσα ενημέρωσης της Περιφέρειας ( ραδιόφωνο, τηλεόραση ) και να δημοσιευθεί

σε δύο (2) ημερήσιες και μία (1) εβδομαδιαία εφημερίδα που κυκλοφορούν στη Περιφέρεια, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 106 του Ν. 4070/2012 )

Β. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

 1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
 2. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών

α) Γραφείο Γενικού Διευθυντή Μεταφορών β) Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών

 1. Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (site-support@yme.gov.gr) (με την παράκληση να αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 του Ν. 4070/2012)