ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ Ο.Τ.Ε.Κ.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Τ.Ε.Κ.) / (Ν.Π.Δ.Δ.)

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ                           ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 – 2012

Ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.) έχοντας υπόψη:

 • 1. Τον ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146/τΑ΄/13.7.2006) ¨Οργάνωση και Λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις¨ του Υπουργείου Παιδείας και την υπ΄ αριθμ. 305/14.7.2005 απόφασή του.
 • 2. Την αριθμ. 9359/2006 (ΦΕΚ 1526/τΒ΄/18.10.2006) Κ.Υ.Α. ¨Μετατροπή των Τ.Ε.Ε. του Ο.Τ.Ε.Κ. σε ΕΠΑ.Σ.¨ και την αριθμ. 14273/17.11.2006 Κ.Υ.Α. περί ¨Μετατροπής των Τ.Ε.Ε. του Ο.Τ.Ε.Κ. σε ΕΠΑ.Σ.
 • 3. Την αριθμ. 6750/3.12.2007 Κ.Υ.Α. που αφορά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις εισαγωγής μαθητών στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) του Ο.Τ.Ε.Κ.
 • 4. Την αριθμ.Τ/5665/17.12.2001 (ΦΕΚ Β΄/1709/20.12.2001) Κ.Υ.Α. που αφορά το θέμα Σίτισης-Στέγασης κατά κατηγορία των εκπαιδευομένων στις Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης. και την σχετική υπ΄ αριθμ. 321/1.8.2006 απόφασή του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ.
 • 5. Την υπ΄ αριθμ.151/23.4.2008 απόφαση Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ. που αφορά την ίδρυση και λειτουργία της ειδικότητας ΕΠΑ.Σ. ¨Μαγειρική Τέχνη¨ στην ΕΠΑ.Σ. Θράκης.
 • 6. Την υπ΄ αριθμ. 210/4.6.2009 απόφαση Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ που αφορά την ίδρυση και λειτουργία της ειδικότητας ΕΠΑ.Σ ¨Ζαχαροπλαστική Τέχνη¨ στην ΕΠΑ.Σ. Κέρκυρας.
 • 7. Την υπ΄ αριθμ. 202/8.6.2011 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ. που αφορά την λειτουργία είκοσι έξι (26) τμημάτων σε τρεις (3) ειδικότητες ΕΠΑ.Σ., σε οκτώ (8) Δομές του Ο.Τ.Ε.Κ για το σχολικό έτος 2011-2012.
 • 8. Την αριθμ. Τ/6157/4.7.2003 (ΦΕΚ 915/τΒ΄/4.7.2003) Κ.Υ.Α. που αφορά την ίδρυση των Ι.Ε.Κ. του Ο.Τ.Ε.K, καθώς επίσης και την Λειτουργία τριών (3) ειδικοτήτων ¨Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Τροφοδοσίας¨, ¨Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου¨ και ¨Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης¨, στις εκπαιδευτικές μονάδες Αθηνών, Αναβύσσου, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Ρόδου, Κέρκυρας και Ναυπλίου.
 • 9. Την αριθμ. 7723/18.10.2005 (ΦΕΚ 1485/τΒ΄/27.10.2005) Κ.Υ.Α. που αφορά την ίδρυση Ι.Ε.Κ στην πόλη της Κέρκυρας ειδικότητας ¨Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης¨.
 • 10. Την αριθμ. 11802/27.7.2007 Υ.Α. που αφορά τα κριτήρια επιλογής των καταρτιζομένων στις μονάδες αρχικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ του Ο.Τ.Ε.Κ.
 • 11. Την αριθμ. ΣΤ/7609/2002 (ΦΕΚ Β΄586/14.5.2002) Κ.Υ.Α. σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ. 1/16.1.2002 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. και επεβλήθησαν τέλη εγγραφής στους καταρτιζόμενους στα Ι.Ε.Κ των Ν.Π.Δ.Δ.
 • 12. Την αριθμ. 7723/2005 (ΦΕΚ 1485/τΒ΄/27.10.2005) Κ.Υ.Α., που αφορά την ίδρυση των Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού, αρμοδιότητας Ο.Τ.Ε.Κ. ¨Ειδικός Θαλασσοθεραπείας – Spa¨, ¨Ειδικός Λουτροθεραπείας ¨ και ¨Συνοδός Βουνού¨, στις πόλεις της Ρόδου, Ανδρίτσαινας, Καστανιάς Ιτάμου Καρδίτσας, Σταυρούπολης Ξάνθης, Σάμου, Αιδηψού και Αναβύσσου Αττικής. και την αριθμ. 754/2004 (ΦΕΚ 323/τΒ΄/11.02.2004) Κ.Υ.Α, που αφορά την ίδρυση των Ι.Ε.Κ. Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού ειδικότητας ¨Συνοδός Βουνού¨ στο Νεστόριο Καστοριάς και στην Καλαμπάκα Τρικάλων.
 • 13. Την υπ' αριθμ.222/16.6.2009 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ. που αφορά την καταβολή των διδάκτρων των νεοεισαχθέντων καταρτιζομένων στα Ι.Ε.Κ. του Ο.Τ.Ε.Κ. για τα εξάμηνα κατάρτισης Α΄ και Β΄ 2009-2010. Με την ίδια απόφαση εγκρίνεται το Σχέδιο Κ.Υ.Α. για τον καθορισμό ύψους διδάκτρων και λοιπών δικαιωμάτων των Ι.Ε.Κ. υπέρ του Ο.Τ.Ε.Κ.
 • 14. Την με Α.Π. Δ΄/1726/25.1.2006 Πράξη του Ο.Ε.Ε.Κ. που αφορά την γνώση της Αγγλικής Γλώσσας στις ειδικότητες ¨Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Τροφοδοσίας¨ και ¨Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου¨.
 • 15. Την υπ΄αριθμ. 151/23.4.2008 απόφαση Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ. που αφορά την ίδρυση και λειτουργία Ι.Ε.Κ. στη σχολική μονάδα Θράκης ειδικότητας ¨Ειδικός Λουτροθεραπείας ¨.
 • 16. Την υπ΄ αριθμ. 210/4.6.2009 απόφαση Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ. που αφορά την ίδρυση και λειτουργία Ι.Ε.Κ. στην σχολική μονάδα του Ναυπλίου ειδικότητας ¨Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης¨.
 • 17. Την 11802/27.7.2007 Υ.Α. σύμφωνα με την οποία με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ ορίζονται μέχρι τέλους Μαΐου κάθε έτους οι πόλεις, οι ειδικότητες Ι.Ε.Κ. που θα λειτουργήσουν το επόμενο έτος κατάρτισης, καθώς και ο αριθμός των εισαγομένων.
 • 18. Την υπ' αριθμ. 202/8.6.2011 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ. που αφορά την λειτουργία δώδεκα (12) τμημάτων σε τέσσερις (4) ειδικότητες Ι.Ε.Κ., σε επτά (7) Δομές του Ο.Τ.Ε.Κ για το έτος κατάρτισης 2011 – 2012.
 • 19. Το με αρ. πρωτ. 251/24.6.2011 ενημερωτικό σημείωμα του Ο.Τ.Ε.Κ.
 • 20. Την υπ' αριθμ. 244/06-07-2011 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ.
 • 21. Την υπ' αριθμ. 284/03-08-2011 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ.
 • 22. Την υπ' αριθμ. 285/03-08-2011 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ.

Προκηρύσσει την εισαγωγή 670 μαθητών-τριών στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) και 295 καταρτιζόμενων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) για τις παρακάτω ειδικότητες ανά Εκπαιδευτική μονάδα, ως εξής:

Ι. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ( ΕΠΑ.Σ. )

Α. Ειδικότητα Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών:  Άτομα 360

1.   ΕΠΑ.Σ.     Αναβύσσου                             :           50       

2.   ΕΠΑ.Σ.     Ηρακλείου                               :           60       

3.   ΕΠΑ.Σ.     Μακεδονίας                             :           50       

4.    ΕΠΑ.Σ.     Ρόδου                                     :           50       

5.   ΕΠΑ.Σ.     Κέρκυρας                                :           50       

6.   ΕΠΑ.Σ.    Γαλαξειδίου                              :           25       

7.   ΕΠΑ.Σ.    Ναυπλίου                                 :           50       

8.   ΕΠΑ.Σ.     Θράκης                                    :           25       

Β. Ειδικότητα Μαγειρικής Τέχνης :  Άτομα 260

 1.   ΕΠΑ.Σ.     Αναβύσσου                            :           50       

2.   ΕΠΑ.Σ.     Ηρακλείου                               :           60       

3.    ΕΠΑ.Σ.     Μακεδονίας                            :           50       

4.    ΕΠΑ.Σ.     Ρόδου                                     :           25       

5.     ΕΠΑ.Σ.    Γαλαξειδίου                            :           25       

6.    ΕΠΑ.Σ.     Κέρκυρας                               :           25       

7.    ΕΠΑ.Σ.    Θράκης*                                  :           25

*Σε περίπτωση μη λειτουργίας του τμήματος της ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης στην ΕΠΑ.Σ. Θράκης, εφόσον δεν έχει προκύψει Νομοθετική ρύθμιση μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, οι επιτυχόντες μαθητές, θα κατανεμηθούν στα Εκπαιδευτήρια του Οργανισμού, όπου λειτουργεί η αντίστοιχη ειδικότητα Μαγειρικής Τέχνης, με κριτήρια:

α) τη σειρά μοριοδότησής τους (διατηρώντας τα μόρια της εντοπιότητας και της πρώτης προτίμησης) και

β) τη σειρά προτίμησής τους.

Συγκεκριμένα, η κατανομή των μαθητών, θα γίνει με την ακόλουθη σειρά, ως υπεράριθμοι και μέχρι το όριο των τριάντα (30) μαθητών:

Α)            ΕΠΑ.Σ. Αναβύσσου:            5 μαθητές,

Β)            ΕΠΑ.Σ. Μακεδονίας:          5 μαθητές,             

Γ)            ΕΠΑ.Σ. Ρόδου:                     5 μαθητές,

Δ)            ΕΠΑ.Σ. Γαλαξειδίου:          5 μαθητές,

Ε)            ΕΠΑ.Σ. Κέρκυρας:               5 μαθητές,

Γ. Ειδικότητα Ζαχαροπλαστικής Τέχνης :   Άτομα 75

1.   ΕΠΑ.Σ.     Αναβύσσου                             :           25       

2.   ΕΠΑ.Σ.     Μακεδονίας                             :           25       

 

3.   ΕΠΑ.Σ.     Ρόδου                                      :           25       

 

ΙΙ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.)

 

Α. Ειδικότητα Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης:  Άτομα   195     (Απόφοιτοι  Λυκείου)

1. Ι.Ε.Κ.     Αναβύσσου   (απογευματινό)      :           25       

2. Ι.Ε.Κ.     Ηρακλείου   (απογευματινό)        :           50

3. Ι.Ε.Κ.     Θεσσαλονίκης  (απογευματινό)   :           25       

4. Ι.Ε.Κ.     Ρόδου       (απογευματινό)            :           25       

 

5. Ι.Ε.Κ.     Κέρκυρας              (απογευματινό)           :           25       

              

            6. Ι.Ε.Κ.    Ναυπλίου     (απογευματινό)         :           20        

            7. Ι.Ε.Κ.     Αθήνας    (πρωινό)                       :           25       

           

Β. Ειδικότητα Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Τροφοδοσίας: Άτομα 50  (Απόφοιτοι  Λυκείου)

1. Ι.Ε.Κ.     Αναβύσσου   (πρωινό)                 :           25       

2. Ι.Ε.Κ.     Θεσσαλονίκης  (απογευματινό)   :           25       

 

 

 

Γ. Ειδικότητα Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου:  Άτομα  25   (Απόφοιτοι  Λυκείου)

    Ι.Ε.Κ.     Αθήνας     (πρωινό)                      :           25       

 

 

Ι.Ε.Κ.   ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

Α. Ειδικότητα Ειδικός Θαλασσοθεραπείας – Spa:  Άτομα   25     (Απόφοιτοι  Λυκείου)

 Ι.Ε.Κ.     Ρόδου  (απογευματινό)                  :              25           

 

Σημείωση: Τα πρωινά – απογευματινά τμήματα των Ι.Ε.Κ. αφορούν την περίοδο κατάρτισης 2011 – 2012.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΕΠΑ. Σ)

Ι.    ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

Στις ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ. διετούς φοιτήσεως γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή:

•        i.Έλληνες πολίτες ή Έλληνες το γένος.

•      ii.Υπήκοοι χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και πληρούν τους όρους της προκήρυξης.

•    iii.Αλλοδαποί υπήκοοι χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και πληρούν τους όρους της προκήρυξης.

Οι υποψήφιοι, πρέπει να έχουν τουλάχιστον προαχθεί στην Β΄ τάξη των Γενικών ή Επαγγελματικών Λυκείων (ημερήσιων ή εσπερινών) ή στην Β΄ τάξη των Τ.Ε.Ε Α΄ κύκλου ή άλλων ισότιμων σχολείων και η ηλικία τους να μην υπερβαίνει το 23ο έτος, (δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 1.1.1988 και μετέπειτα).

 

ΙΙ.    ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Κάθε υποψήφιος προκειμένου να λάβει μέρος στην διαδικασία επιλογής πρέπει να υποβάλει  ο ίδιος ή νόμιμα  εξουσιοδοτημένο  πρόσωπο από 16 Αυγούστου  έως  και 20 Σεπτεμβρίου 2011:

α) Στα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Δραγατσανίου 4, Πλατεία Κλαυθμώνος, από ώρα 9.30 π.μ μέχρι 13.30 μ.μ όλες τις εργάσιμες ημέρες και

β) στις κατά τόπους Γραμματείες των Σχολικών μονάδων του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, από ώρα 9.30 π.μ μέχρι 13.30 μ.μ όλες τις εργάσιμες ημέρες, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

 

 1. Μηχανογραφημένη Αίτηση που θα επέχει και θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, η οποία θα χορηγείται από τον Ο.Τ.Ε.Κ, την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών του, στην οποία θα συμπληρώνονται  τα στοιχεία του υποψήφιου, η σειρά προτίμησης των Σχολικών μονάδων και των ειδικοτήτων.
 2. Τίτλο σπουδών, Έλεγχος επίδοσης Α΄ τάξης Λυκείου (όπου θα αναγράφεται η πράξη συνεδρίασης Συλλόγου Καθηγητών) επικυρωμένος από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο των Γραφείων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (84513/Γ2/14.7.2010 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας) ή άλλου ισότιμου Σχολείου.
 3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ή πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας έκδοσης τελευταίου τριμήνου. Οι  υπήκοοι  χωρών-μελών της Ε.Ε και χωρών εκτός Ε.Ε οφείλουν να προσκομίσουν πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, επίσημα μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 ότι είναι υγιής και ότι εφόσον επιλεγεί θα υποβληθεί στις υγειονομικές εξετάσεις τις οποίες θα του ορίσει η Σχολική μονάδα επιτυχίας του, κατόπιν επικοινωνίας του με αυτή πριν την εγγραφή του.
 1. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες σε μέγεθος κατάλληλο για ταυτότητα.        
 2. Τίτλο από αναγνωρισμένο φορέα που θα πιστοποιεί τη γνώση και το επίπεδο της ξένης γλώσσας για μία από τις γλώσσες Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, τουλάχιστον επίπεδο Καλής Γνώσης, π.χ  πτυχίο First Certificate (Lower) για τα Αγγλικά και το αντίστοιχο των άλλων γλωσσών, σε φωτοτυπία επικυρωμένη ότι είναι γνήσιο αντίτυπο του πρωτότυπου πτυχίου, από τον αρμόδιο φορέα (π.χ. Βρετανικό Συμβούλιο) και επίσημα μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του Π.Δ/τος  υπ΄ αριθμ. 50/5.3.2001 και έχει τροποποιηθεί με τα  Π.Δ/τα  347/2003, 116/2006 και  146/2007.
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας  έκδοσης τελευταίου τριμήνου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής (επίσημα μεταφρασμένο), συνοδευόμενο σε κάθε περίπτωση από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.), έκδοσης τελευταίου εξαμήνου (άρθρο δεύτερον του ν. 1910/1944 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6, εδαφ. 1 και 2 του ν. 3454/2006). Τα τέκνα των πολυτέκνων προστατεύονται και απολαμβάνουν τα σχετικά δικαιώματα, όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα (άρθρο 6, παρ. 3 ν. 3454/2006).
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Δήμου ή Κοινότητας ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής (επίσημα μεταφρασμένο), έκδοσης τελευταίου τριμήνου, προκειμένου για  παιδιά τρίτεκνων οικογενειών (ν.3454/2006)  ή  ορφανών.

      Την ιδιότητα αυτή αποκτούν γονέας ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων τα οποία είναι:

 • § Άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους, να έχουν δηλαδή γεννηθεί από 16-09-1988 και μετέπειτα ή
 • § Φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής (τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους, να έχουν δηλαδή γεννηθεί από 16-09-1986 και μετέπειτα και τα τέκνα αυτών, όπου αυτό προβλέπεται.
 • Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης (άρθρο 3 ν.3454/2006).

9. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, που εκδίδεται  από  τον Δήμο ή την Κοινότητα του υποψήφιου. Οι  υπήκοοι  χωρών-μελών της Ε.Ε και χωρών εκτός Ε.Ε οφείλουν να προσκομίσουν πρωτότυπη βεβαίωση διαμονής από τον οικείο Δήμο ή την Κοινότητα, έκδοσης τελευταίου τριμήνου.

 1. Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό από Επιμελητήριο ή Επιθεώρηση Εργασίας ή Ασφαλιστικό φορέα ή Βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ), έκδοσης τελευταίου τριμήνου, ότι υπάρχει Τουριστική επιχείρηση σε λειτουργία του γονέα ή του υποψηφίου στον ελλαδικό χώρο στην ειδικότητα πρώτης επιλογής του.

Από τα παραπάνω δικαιολογητικά τα 1,2,3,4,5 είναι υποχρεωτικά. Ελλιπή δικαιολογη-τικά δεν θα γίνονται δεκτά.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ, ΥΠΗΚΟΟΙ  ΧΩΡΩΝ -ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΟΙ  ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1. Όσοι υποψήφιοι κατέχουν τίτλο σπουδών Αλλοδαπής θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον:

α) Επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του αντίστοιχου τίτλου. Η επίσημη μετάφρασή του γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν. 148/26.12.1913/1.2.1914.

β) Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου σπουδών με αυτούς των ελληνικών σχολείων με αναγωγή του Γενικού Μέσου Όρου βαθμολογίας στην 20βαθμη κλίμακα (ο Γενικός Μέσος Όρος σε δεκαδικό).

Για τη χορήγηση των βεβαιώσεων αυτών αρμόδιες είναι οι κατά τόπους Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου  Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Προκειμένου περί Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Εξωτερικού, αρμόδια είναι η Διεύθυνση Ισοτιμιών και Επαγγελματικών Δικαιωμάτων, Τμήμα Ισοτιμιών, Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)  (Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ 142 34 Ν. Ιωνία Αττικής, τηλ.: 210-2709145-6 και 210-2709064).

γ)  Βεβαίωση Ελληνομάθειας επιπέδου Β1 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας τηλ. 2310-459574 ή Πιστοποιητικό επιπέδου Β1 από το Σχολείο Νέας Ελληνικής γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τηλ. 2310-997571 ή από το Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας της Φιλοσοφικής Σχολής  του Πανεπιστημίου Αθηνών τηλ. 210-7277672. Η προσκόμιση της Βεβαίωσης ή του Πιστοποιητικού δεν ισχύει για τους απόφοιτους ελληνικών σχολείων.

2. Όσοι υποψήφιοι κατέχουν Πιστοποιητικό Γέννησης ξενόγλωσσο (έκδοσης τελευταίου τριμήνου) θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή του γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει το ν. 148/26.12.1913/1.2.1914.

3.  Επικυρωμένη κάρτα αλλοδαπού – άδεια παραμονής.

 • Αλλοδαποί υποψήφιοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους θα πρέπει να προσκομίζουν άδεια παραμονής ως μέλη οικογενειών υπηκόων τρίτων χωρών ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής τύπου Α' (μπλε βεβαίωση) ή ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής.
 • Αλλοδαποί υποψήφιοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους θα πρέπει να προσκομίζουν άδεια παραμονής που έχει εκδοθεί για κάποιον από τους λόγους που προβλέπονται στον ν.3386/2005 ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής τύπου Α' (μπλε βεβαίωση) ή ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής.
 • Εφόσον ο αλλοδαπός κατέθεσε εμπρόθεσμα αίτηση ανανέωσης άδειας διαμονής, πριν τη λήξη της προηγούμενης άδειας διαμονής, θεωρείται νομίμως διαμένων στη Χώρα, μέχρι η Διοίκηση να αποφανθεί με απόφασή της επί του αιτήματός του (ν.3202/2003).
 • Οι ομογενείς (Αλβανίας, πρώην Σοβιετικής Ένωσης, Τουρκίας κ.τ.λ) θα γίνονται δεκτοί, εφόσον προσκομίσουν «Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς» (δίπτυχο της Αστυνομίας με αριθμό αδείας και ακριβή καθορισμό της διάρκειας παραμονής). Όσοι από τους ομογενείς δεν υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένοι με το προηγούμενο δελτίο (π.χ. Αμερικής), θα πρέπει να προσκομίσουν επίσημο ισχυρό έγγραφο από Πρεσβεία, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κ.τ.λ.
 • Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες στα δικαιολογητικά των αλλοδαπών υποψηφίων παρατηρούνται διαφορές μετά από σύγκριση, (π.χ. διαφορετικοί χαρακτήρες, εξελληνισμένα ονόματα κ.τ.λ), οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται η ταυτοπροσωπία τους. Ευνόητο είναι, ότι στις ως άνω περιπτώσεις, θα πρέπει τα στοιχεία των υποψηφίων συγκρινόμενα να συγκλίνουν στο σύνολο τους (π.χ. όνομα πατέρα, μητέρας κ.τ.λ.).

4. Οι υποψήφιοι αλλοδαποί υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε, υποχρεούνται στην             καταβολή του οριζόμενου ποσού από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Τ.Ε.Κ, το             οποίο ανέρχεται στο ύψος των 1.500,00€ για τους εσωτερικούς μαθητές            (σίτιση-στέγαση) και 1.000,00€ για τους εξωτερικούς μαθητές (σίτιση χωρίς            στέγαση), για κάθε τάξη σπουδών. Μαθητές (αλλοδαποί υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε.) ξενοδοχειακοί Α΄ ετείς, όπου η σίτιση- στέγαση είναι υποχρεωτική, ή ανήλικοι δεν πληρώνουν το παραπάνω ποσό των 1.500,00 €.            

 

ΙΙΙ.    ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

 1. Η επιλογή γίνεται από τους υποψηφίους που έχουν τουλάχιστον προαχθεί στην Β΄ τάξη των Γενικών ή Επαγγελματικών Λυκείων ή στην Β΄ τάξη των ΤΕΕ Α΄ κύκλου ή άλλων ισότιμων σχολείων (Υ.Α. 148096/Γ2/24.12.2007).
•2.      Ο καθορισμός της σειράς προτεραιότητας για την επιλογή των μαθητών γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει κάθε υποψήφιος. Το ανώτατο όριο των συνολικών μορίων του υποψηφίου είναι τα τριάντα τρία (33) μόρια.  
      Το σύνολο των μορίων προκύπτει ως εξής:

α) Ένα (1) μόριο για κάθε βαθμό προαγωγής του υποψηφίου στην Β΄ τάξη των Γενικών ή Επαγγελματικών Λυκείων ή στην Β΄ τάξη των Τ.Ε.Ε. Α΄ κύκλου ή άλλου ισότιμου Σχολείου με ανώτατο όριο τα είκοσι (20) μόρια. Προκειμένου να οριστούν τα μόρια που δίνει ο τίτλος σπουδών γίνεται η μετατροπή του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό.                                                                      

β) Έως πέντε (5) μόρια ανάλογα με το επίπεδο γνώσης Ξένης Γλώσσας. Επίπεδο 1: Καλή γνώση 3 μόρια, Επίπεδο 2: Πολύ καλή γνώση 4 μόρια,  Επίπεδο 3: Άριστη γνώση 5 μόρια, με ανώτατο όριο τα πέντε (5) μόρια.

 • Η γνώση ξένης γλώσσας και τα επίπεδα αυτής αποδεικνύεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας προκήρυξης. (Βλέπε ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ).

γ) Ένα (1) μόριο στην περίπτωση που ο υποψήφιος επιλέξει ως πρώτη του προτίμηση την Σχολή στην οποία υποβάλει αίτηση και επιπλέον ένα (1) μόριο εφόσον είναι μόνιμος κάτοικος του νομού που εδρεύει η Σχολή.      

δ) Δύο (2) μόρια στην περίπτωση που υπάρχει τουριστική επιχείρηση του  γονέα ή του ιδίου στην πρώτη του επιλογή.                                        

ε) Τέσσερα (4) μόρια για τα παιδιά τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών ή ορφανών.                                                                                  

3.  Ο υποψήφιος θα έχει τη δυνατότητα της δήλωσης σειράς προτιμήσεων για μια μόνο ειδικότητα σε όλες τις Σχολικές Μονάδες ή και για όλες τις ειδικότητες σε μια μόνο Σχολική Μονάδα. Στην περίπτωση που δεν είναι επιτυχών με βάση τις προτιμήσεις του,  τότε θα καταγράφεται στη λίστα των επιλαχόντων.

 

IV.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑ.Σ.

 

 

 • 1. Υποψήφιος που με βάση τα μόριά του επιλέγεται σε περισσότερες από μία ειδικότητες γίνεται δεκτός μόνο σε μία ειδικότητα σύμφωνα με την σειρά προτίμησής του.
 • 2. Υποψήφιος ο οποίος έχει συμπληρώσει Μηχανογραφημένη αίτηση για τις ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ. και για τις ειδικότητες των Ι.Ε.Κ, σε περίπτωση επιτυχίας του και στις δύο βαθμίδες θα φοιτήσει στη βαθμίδα (ΕΠΑ.Σ. ή Ι.Ε.Κ.), την οποία έχει υπευθύνως δηλώσει προς τον Ο.Τ.Ε.Κ. με την κατάθεση των δικαιολογητικών του.
 • 3. Πριν από την εξαγωγή των αποτελεσμάτων ανακοινώνονται τα μόρια κάθε υποψήφιου και αναρτώνται στη Κεντρική Υπηρεσία, στις Σχολικές Μονάδες και στην Ιστοσελίδα του Ο.Τ.Ε.Κ. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα ένστασης για τον αριθμό των μορίων του. Η ένσταση υποβάλλεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημέρα ανακοίνωσης των μορίων. Η εκδίκαση όλων των ενστάσεων γίνεται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Τ.Ε.Κ.
 • 4. Τα αποτελέσματα της επιλογής των υποψηφίων επικυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Τ.Ε.Κ. και

α. Ανακοινώνονται στον Ημερήσιο Τύπο

β. Καταχωρούνται και παραμένουν για δυο (2) μήνες στην Ιστοσελίδα του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.otek.edu.gr

γ. Αναρτώνται στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Σχολικές μονάδες του Ο.Τ.Ε.Κ  μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2011.

 • 5. Υποψήφιος που περιλαμβάνεται στους επιλεγέντες υποχρεούται να καταθέσει την αίτηση εγγραφής του ο ίδιος ή ο κηδεμόνας του, σε διάστημα πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Σχολική Μονάδα στην οποία έχει εισαχθεί. Επισημαίνεται ότι, επιλεγείς μαθητής δεν επιτρέπεται να φοιτά ταυτόχρονα σε δύο ή περισσότερους τομείς ή ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ. και σε άλλο σχολείο της Δευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Στην περίπτωση που προκύψουν κενές θέσεις ειδοποιούνται οι επόμενοι σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης μορίων και προτιμήσεων. Αν και μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας δεν συμπληρώνεται ο αριθμός των μαθητών κατά τμήμα, δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να οριστεί η διαδικασία συμπλήρωσης των κενών θέσεων, σύμφωνα πάντα με τη σειρά κατάταξης μορίων και μόνο.

Δικαιολογητικά εγγραφής επιλεγέντων ΕΠΑ.Σ.:

 • Αντίγραφο της Μηχανογραφημένης Αίτησης που υπέβαλε στον Ο.Τ.Ε.Κ.
 • Πιστοποιητικό γέννησης (οι άρρενες μαθητές).
 • Υγειονομικές εξετάσεις από Κρατικό Φορέα σύμφωνα με την ενημέρωση της Σχολικής μονάδας τους.
 • Επιλεγέντες ΑμεΑ θα πρέπει να προσκομίσουν και απόφαση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Υγειονομικών Επιτροπών Περιφερειών, οι οποίες εδρεύουν στις κατά τόπους Νομαρχίες.

Σε περίπτωση απόκρυψης υφιστάμενου προβλήματος υγείας η Σχολή δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν και θα οφείλονται στο λόγο αυτό.

 • Βιβλιάριο Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που έχουν είτε έμμεσα ασφαλισμένοι από τους γονείς είτε άμεσα, εφόσον οι ίδιοι έχουν τις προϋποθέσεις.
 • Ειδική διαγνωστική έκθεση – βεβαίωση Ιατροπαιδαγωγικής Υπηρεσίας, όσοι εκ των επιλεγέντων πάσχουν από διαταραχή του λόγου (δυσλεξία).
 • 6. Η συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σχολής και του Οικοτροφείου για τους επιλεγέντες μαθητές των ΕΠΑ.Σ. είναι υποχρεωτική.
 • 7. Η εκπαίδευση στις Σχολικές μονάδες των ΕΠΑ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ. παρέχεται δωρεάν σε όλους τους μαθητές.
 • 8. Παρέχεται δωρεάν σίτιση – στέγαση στις παρακάτω κατηγορίες μαθητών των ΕΠΑ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ. κατά τον θεωρητικό κύκλο σπουδών ως εξής:

α) Υποχρεωτικά σε όλους τους μαθητές – τριες  της Α΄ τάξης σπουδών ειδικότητας Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών.

β) Στους ανήλικους μαθητές – τριες όλων των ειδικοτήτων, κατόπιν αιτήσεως των γονέων ή κηδεμόνων τους, για όσο χρόνο είναι ανήλικοι και μέχρι την ολοκλήρωση του σχολικού  έτους.

γ) Στους λοιπούς μαθητές οι οποίοι φοιτούν σε Σχολικές Μονάδες που διαθέτουν δυνατότητες παροχής στέγασης και σίτισης είναι δυνατόν, μετά από αίτησή τους και αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ, να παρέχονται δωρεάν σίτιση και στέγαση, εφόσον συντρέχουν κοινωνικοί, οικονομικοί και οικογενειακοί λόγοι όπως:

 • § Είναι τέκνα πολύτεκνων οικογενειών.
 • § Έχουν αδελφούς ή συζύγους που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν μακριά από τη μόνιμη κατοικία τους.
 • § Είναι άποροι ή διαθέτουν χαμηλό οικογενειακό εισόδημα και για όσο χρόνο οι παραπάνω προϋποθέσεις ισχύουν και μέχρι την ολοκλήρωση του σχολικού έτους.

     Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει οι αιτούντες μαθητές να μην είναι μόνιμοι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής που λειτουργεί η Σχολική Μονάδα.

δ)  Μαθητές οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις διατάξεις των παραπάνω παραγράφων α, β και γ και στους οποίους παρέχονται σίτιση και στέγαση (Έλληνες, Έλληνες το γένος, υπήκοοι χωρών μελών της Ε.Ε) υποχρεούνται στην καταβολή του οριζόμενου ποσού από το Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ., το ύψος του οποίου ανέρχεται συνολικά σε 900,00 € και καταβάλλεται σε δυο ισόποσες δόσεις των 450,00 €.

 • § Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία μαθητές στους οποίους παρέχεται δωρεάν σίτιση – στέγαση διακόψουν αναιτιολόγητα τη φοίτησή τους, υποχρεούνται να καταβάλουν το οριζόμενο από το Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ ποσό των τροφείων, για το διάστημα κατά το οποίο παρέμειναν στη Σχολή και το οποίο εισπράττεται με κάθε νόμιμο μέσο.
 • § Οι μαθητές αναλαμβάνουν τη δαπάνη αγοράς των προβλεπομένων στολών (εξόδου, υπηρεσίας) και ξενόγλωσσων βιβλίων, μετά από σχετική ενημέρωσή τους από τις Σχολικές μονάδες.
 • 9. Τα θεωρητικά μαθήματα διαρκούν από το μήνα Οκτώβριο μέχρι Μάιο. Από το μήνα Ιούνιο μέχρι Σεπτέμβριο, οι μαθητές τοποθετούνται με την απόλυτη ευθύνη του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και ασκούνται πρακτικά σε επιλεγμένες Ξενοδοχειακές και λοιπές Τουριστικές Επιχειρήσεις. Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική και θεωρείται συνέχεια της εκπαίδευσης των μαθητών.
 • 10. Ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, στα πλαίσια της συνεργασίας του με αντίστοιχες Σχολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχει σε προγράμματα ανταλλαγής μαθητών για πρακτική άσκηση σε μονάδες άλλων ευρωπαϊκών χωρών και χορηγεί υποτροφίες σε αποφοίτους του για περαιτέρω σπουδές, επιτυγχάνοντας έτσι και την ευρωπαϊκή διάσταση της τουριστικής εκπαίδευσης.

Ι.Ε.Κ.

 

Ι.    ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Στις ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. του Ο.Τ.Ε.Κ. διετούς φοιτήσεως (4 εξάμηνα) γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή:

i. Έλληνες πολίτες ή Έλληνες το γένος

ii. Υπήκοοι χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και πληρούν τους όρους της προκήρυξης

iii. Αλλοδαποί υπήκοοι χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και πληρούν τους όρους της προκήρυξης

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου ή άλλου ισότιμου Σχολείου.

 

ΙΙ.    ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Κάθε υποψήφιος για κατάρτιση, προκειμένου να λάβει μέρος στη διαδικασία επιλογής πρέπει να υποβάλει ο ίδιος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από 16 Αυγούστου έως και 20 Σεπτεμβρίου 2011:

α) Στα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Δραγατσανίου 4, Πλατεία Κλαυθμώνος, από ώρα 9.30 π.μ μέχρι 13.30 μ.μ όλες τις εργάσιμες ημέρες και

β) στις κατά τόπους Γραμματείες των Σχολικών μονάδων του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, από ώρα 9.30 π.μ μέχρι 13.30 μ.μ όλες τις εργάσιμες ημέρες, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Μηχανογραφημένη Αίτηση που θα επέχει και θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, η οποία θα χορηγείται από τον Ο.Τ.Ε.Κ., την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών του, στην οποία θα συμπληρώνονται  τα στοιχεία του υποψήφιου, η σειρά προτίμησης των μονάδων Κατάρτισης και των ειδικοτήτων.
 2. Τίτλο σπουδών, Απολυτήριο Λυκείου ή άλλου ισότιμου Σχολείου σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ή πρωτότυπο Αποδεικτικό τίτλου σπουδών που θα εκδίδεται από την σχολική μονάδα του υποψηφίου. Για τους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ. απαιτείται απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. και όχι πτυχίο, ενώ για τους αποφοίτους ΕΠΑ.Σ. απαιτείται πτυχίο ΕΠΑ.Σ.
 3.  Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ή πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας, έκδοσης τελευταίου τριμήνου. Οι  υπήκοοι  χωρών-μελών της Ε.Ε και χωρών εκτός Ε.Ε οφείλουν να προσκομίσουν πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, επίσημα μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα.
 4. Τίτλο από αναγνωρισμένο φορέα που θα πιστοποιεί τη γνώση και το επίπεδο   πρώτης ξένης γλώσσας για μια από τις γλώσσες Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά (Φωτοτυπία επικυρωμένη ότι είναι γνήσιο αντίτυπο του πρωτότυπου πτυχίου, από τον αρμόδιο φορέα (π.χ. Βρετανικό Συμβούλιο)  και επίσημα μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του Π.Δ/τος υπ΄ αριθμ. 50/5.3.2001 και έχει τροποποιηθεί με τα Π.Δ/τα 347/2003, 116/2006 και 146/2007).

Για τις ειδικότητες «Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Τροφοδοσίας» και «Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου» προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή των υποψηφίων είναι ο τίτλο της Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον First Certificate ή βαθμός στο μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας στο απολυτήριο Λυκείου ή άλλου ισότιμου Σχολείου τουλάχιστον δεκαπέντε (15). Εάν δεν αναγράφεται ο βαθμός στο απολυτήριο, ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλλει πέραν του τίτλου και βεβαίωση του Διευθυντή του Σχολείου, στην οποία θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός στην Αγγλική Γλώσσα.

 1. Τίτλο από αναγνωρισμένο φορέα που θα πιστοποιεί τη γνώση και το επίπεδο δεύτερης ξένης γλώσσας για μία από τις γλώσσες Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά (Φωτοτυπία επικυρωμένη ότι είναι γνήσιο αντίτυπο του πρωτότυπου πτυχίου, από τον αρμόδιο φορέα και επίσημα μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του Π.Δ/τος υπ΄ αριθμ. 50/5.3.2001 και έχει τροποποιηθεί με τα Π.Δ/τα 347/2003, 116/2006 και 146/2007).
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας, έκδοσης τελευταίου τριμήνου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής (επίσημα μεταφρασμένο), συνοδευόμενο σε κάθε περίπτωση από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.), έκδοσης τελευταίου εξαμήνου (άρθρο δεύτερον του ν. 1910/1944 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6, εδαφ. 1 και 2 του ν. 3454/2006). Τα τέκνα των πολυτέκνων προστατεύονται και απολαμβάνουν τα σχετικά δικαιώματα, όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα (άρθρο 6, παρ. 3 ν. 3454/2006).   
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Δήμου ή Κοινότητας,  προκειμένου για γονέα ή παιδιά τρίτεκνων οικογενειών (ν.3454/2006), έκδοσης τελευταίου τριμήνου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής(επίσημα μεταφρασμένο).

      Την ιδιότητα αυτή αποκτούν γονέας ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων τα οποία είναι:

 • Άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους, να έχουν δηλαδή γεννηθεί από 16-09-1988 και μετέπειτα ή

 

 • Φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής (τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους, να έχουν δηλαδή γεννηθεί από 16-09-1986 και μετέπειτα και τα τέκνα αυτών, όπου αυτό προβλέπεται.

Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία    σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης (άρθρο 3 ν.3454/2006).

 1. Βεβαίωση οικείου ασφαλιστικού φορέα και Υπεύθυνη Δήλωση του   ν.1599/1986 του υποψηφίου για την προϋπηρεσία στην ειδικότητα απασχόλησής του στο τουριστικό επάγγελμα Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα ή αναγγελία πρόσληψης του Ν.Δ.2656/53 και 763/70 (φωτοτυπία νόμιμα επικυρωμένη) (Η ειδικότητα απασχόλησης του πρέπει να συμπίπτει με την ειδικότητα της πρώτης επιλογής του). Προϋπηρεσία από πρακτική άσκηση δεν γίνεται δεκτή.
 2. Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό από Επιμελητήριο ή Επιθεώρηση Εργασίας ή Ασφαλιστικό Φορέα ή Βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ), έκδοσης τελευταίου τριμήνου, ότι υπάρχει Τουριστική επιχείρηση σε λειτουργία του γονέα ή του υποψηφίου στον ελλαδικό χώρο στην ειδικότητα πρώτης επιλογής του.

Σημείωση: Για τους ελεύθερους επαγγελματίες με ατομική επιχείρηση διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να επιλέξουν είτε τα μόρια της τουριστικής επιχείρησης είτε τα μόρια της προϋπηρεσίας τους για τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης με ανώτερο όριο συνολικά τα 12 μόρια.

Για τις περιπτώσεις εργαζομένων με σχετική προϋπηρεσία στο παρελθόν (παραγρ. 8) που σήμερα έχουν Τουριστική επιχείρηση σε λειτουργία (παραγρ. 9) προσμετρώνται τα μόρια της προϋπηρεσίας που έχουν σε επιχείρηση πλην της δικής τους και τα μόρια της Τουριστικής Επιχείρησης.

 1. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες σε μέγεθος κατάλληλο για ταυτότητα.

Από τα παραπάνω δικαιολογητικά τα 1,2,3,4,10 είναι υποχρεωτικά για τις  ειδικότητες: Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Τροφοδοσίας και Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου. Τα 1,2,3,10 είναι υποχρεωτικά για τις ειδικότητες Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης και Ειδικός Θαλασσοθεραπείας-Spa. Ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτά.

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ΕΛΛΗΝΕΣ  ΤΟ ΓΕΝΟΣ, ΥΠΗΚΟΟΙ  ΧΩΡΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ  ΥΠΗΚΟΟΙ  ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1. Όσοι υποψήφιοι κατέχουν τίτλο σπουδών Αλλοδαπής θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον:

α) Επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του αντίστοιχου τίτλου.                 Η επίσημη μετάφρασή του γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν. 148/26.12.1913/1.2.1914.

β) Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου σπουδών με αυτούς των ελληνικών σχολείων με αναγωγή του Γενικού Μέσου Όρου βαθμολογίας στην 20βαθμη κλίμακα (ο Γενικός Μέσος Όρος σε δεκαδικό).

Για τη χορήγηση των βεβαιώσεων αυτών αρμόδιες είναι οι κατά τόπους Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Προκειμένου περί Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Εξωτερικού, αρμόδια είναι η Διεύθυνση Ισοτιμιών και Επαγγελματικών Δικαιωμάτων, Τμήμα Ισοτιμιών, Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) (Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ 142 34 Ν. Ιωνία Αττικής, τηλ.: 210-2709145-6 και 210-2709064).

γ) Βεβαίωση Ελληνομάθειας επιπέδου Β2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας τηλ. 2310-459574 ή Πιστοποιητικό επιπέδου Β2 από το Σχολείο Νέας Ελληνικής γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  τηλ. 2310-997571 ή από το Διδασκαλείο της  Νέας Ελληνικής Γλώσσας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών τηλ. 210-7277672. Η προσκόμιση της Βεβαίωσης ή του Πιστοποιητικού δεν ισχύει για τους απόφοιτους ελληνικών σχολείων.

2. Όσοι υποψήφιοι κατέχουν Πιστοποιητικό Γέννησης ξενόγλωσσο (έκδοσης τελευταίου τριμήνου) θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή του γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν. 148/26.12.1913/1.2.1914.

3.  Επικυρωμένη κάρτα αλλοδαπού – άδεια παραμονής.

 • Αλλοδαποί υποψήφιοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους θα πρέπει να προσκομίζουν άδεια παραμονής ως μέλη οικογενειών υπηκόων τρίτων χωρών ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής τύπου Α' (μπλε βεβαίωση) ή ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής.
 • Αλλοδαποί υποψήφιοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους θα πρέπει να προσκομίζουν άδεια παραμονής που έχει εκδοθεί για κάποιον από τους λόγους που προβλέπονται στον ν.3386/2005 ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής τύπου Α' (μπλε βεβαίωση) ή ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής.
 • Εφόσον ο αλλοδαπός κατέθεσε εμπρόθεσμα αίτηση ανανέωσης άδειας διαμονής, πριν τη λήξη της προηγούμενης άδειας διαμονής, θεωρείται νομίμως διαμένων στη Χώρα, μέχρι η Διοίκηση να αποφανθεί με απόφασή της επί του αιτήματος του (ν.3202/2003).
 • Οι ομογενείς (Αλβανίας, πρώην Σοβιετικής Ένωσης, Τουρκίας κ.τ.λ) θα γίνονται δεκτοί, εφόσον προσκομίσουν «Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς» (δίπτυχο της Αστυνομίας με αριθμό αδείας και ακριβή καθορισμό της διάρκειας παραμονής). Όσοι από τους ομογενείς δεν υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένοι με το προηγούμενο δελτίο (π.χ. Αμερικής), θα πρέπει να προσκομίσουν επίσημο ισχυρό έγγραφο από Πρεσβεία, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κ.τ.λ.
 • Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες στα δικαιολογητικά των αλλοδαπών υποψηφίων παρατηρούνται διαφορές μετά από σύγκριση, (π.χ. διαφορετικοί χαρακτήρες, εξελληνισμένα ονόματα κ.τ.λ.), οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται η ταυτοπροσωπία τους. Ευνόητο είναι, ότι στις ως άνω περιπτώσεις, θα πρέπει τα στοιχεία των υποψηφίων συγκρινόμενα να συγκλίνουν στο σύνολο τους (π.χ. όνομα πατέρα, μητέρας κ.τ.λ.).

4. Οι υποψήφιοι αλλοδαποί υπήκοοι κρατών εκτός Ε.Ε., για κατάρτιση τους υποχρεούνται στην καταβολή του οριζόμενου ποσού από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Τ.Ε.Κ, το οποίο ανέρχεται στο ύψος των 500,00 € για κάθε εξάμηνο κατάρτισης (2011-2012).

ΙΙΙ.    ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

Ο καθορισμός της σειράς προτεραιότητας για την επιλογή των καταρτιζομένων στα Ι.Ε.Κ., γίνεται με μοριοδότηση με τα εξής κριτήρια:

 • i. Ο βαθμός του τίτλου σπουδών (Απολυτηρίου Λυκείου ή άλλου ισότιμου Σχολείου). Τα μόρια που δίνει ο τίτλος είναι τόσα, όσα ο γενικός βαθμός, με μετατροπή του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό. Σε περίπτωση που ο βαθμός του τίτλου σπουδών αποτυπώνεται σε διαφορετική από την εικοσάβαθμη κλίμακα, θα γίνεται αναγωγή του σε εικοσάβαθμη κλίμακα.
 • ii. Η προϋπηρεσία στην ειδικότητα πρώτης επιλογής είτε στο Δημόσιο είτε στον Ιδιωτικό τομέα:

      Για κάθε 200 ημερομίσθια, στρογγυλοποιούμενα στην πλησιέστερη διακοσάδα (200άδα) ή ανά ένα έτος υπηρεσίας στρογγυλοποιούμενο στο πλησιέστερο ακέραιο έτος, τρία (3) μόρια με ανώτατο όριο τα δώδεκα (δηλαδή 3Χ4=12 μόρια) δηλαδή:      

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

  ΜΟΡΙΑ

  ΜΗΝΕΣ

  ΜΟΡΙΑ

           0-150

        0

       0-6

        0

        151-350

        3

 6  ½ -18

        3

        351-550

        6

18 ½ -30

        6

        551-750

        9

30 ½ – 42

        9

        751- ….

      12

42½ -…

      12

iii. Η ηλικία του υποψηφίου, δύο (2) μόρια ανά έτος μετά το 18ο μέχρι το 21ο, με ανώτατο όριο τα έξι (6) μόρια. Ως αφετηρία λογίζεται η 1η Ιανουαρίου του  έτους γέννησης. Ως  έτος  εκκίνησης  μοριοδότησης  θεωρείται το έτος 1992, δηλαδή οι γεννηθέντες από:

1/1/1992 έως και 31/12/1992

    2   μόρια

1/1/1991 έως και 31/12/1991

    4   μόρια

1/1/1990 έως και 31/12/1990

    6  μόρια

iv. Η ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας όπως        αυτή αποδεικνύεται από πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας και συνοδευόμενο        από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας, τέσσερα (4) μόρια.

v. Η ιδιότητα του γονέα ή του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, όπως αυτή αποδεικνύεται από πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Δήμου ή  Κοινότητας, τέσσερα (4) μόρια.

vi. Την πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης  γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά,            Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά) με ανώτατο όριο μορίων είκοσι (20) για την          άριστη  γνώση επιπέδου C2, δεκαπέντε (15) μόρια για την πολύ καλή γνώση          επιπέδου C1, δέκα (10) μόρια για την καλή γνώση επιπέδου Β2, αντίστοιχα.

vii. Την πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά,            Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά) με ανώτατο όριο μορίων δέκα (10) για την             άριστη γνώση επιπέδου C2, οκτώ (8) μόρια για την πολύ καλή γνώση επιπέδου             C1, πέντε (5) μόρια για την καλή γνώση επιπέδου Β2, αντίστοιχα.

       * Η γνώση ξένης γλώσσας και τα επίπεδα αυτής  αποδεικνύεται σύμφωνα με τα      αναφερόμενα στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας προκήρυξης (Βλέπε   ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ).

viii. Η ύπαρξη οικογενειακής τουριστικής επιχείρησης ανάλογης δραστηριότητας προς την πρώτη επιλογή του στον ελλαδικό χώρο του γονέα ή του υποψηφίου, τέσσερα (4) μόρια.

IV.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΣΤΑ Ι.Ε.Κ.

                                                                                                                                      

 • 1. Υποψήφιος που βάση των μορίων του επιλέγεται σε περισσότερες από μία ειδικότητες γίνεται δεκτός μόνο σε μία ειδικότητα σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής του.
 • 2. Υποψήφιος ο οποίος έχει συμπληρώσει Μηχανογραφημένη αίτηση για τις ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. και για τις ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ., σε περίπτωση επιτυχίας του και στις δύο βαθμίδες θα φοιτήσει στην βαθμίδα (Ι.Ε.Κ. ή ΕΠΑ.Σ.), την οποία έχει υπευθύνως δηλώσει προς τον Ο.Τ.Ε.Κ. με την κατάθεση των δικαιολογητικών του.
 • 3. Πριν την έκδοση των αποτελεσμάτων ανακοινώνονται τα μόρια κάθε υποψήφιου και αναρτώνται στην Κεντρική Υπηρεσία, στις Σχολικές Μονάδες και στην Ιστοσελίδα του Ο.Τ.Ε.Κ. Δικαίωμα ένστασης επί του αριθμού των μορίων του έχει κάθε υποψήφιος. Η ένσταση υποβάλλεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των μορίων. Η εκδίκαση όλων των ενστάσεων γίνεται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Τ.Ε.Κ.
 • 4. Τα αποτελέσματα της επιλογής των υποψηφίων επικυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Τ.Ε.Κ. και

α. Ανακοινώνονται στον Ημερήσιο Τύπο

β. Καταχωρούνται και παραμένουν για δυο (2) μήνες στην Ιστοσελίδα του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.otek.edu.gr

γ. Αναρτώνται στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Σχολικές μονάδες του Ο.Τ.Ε.Κ μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2011.

 • 5. Σε περίπτωση ισοβαθμιών τη σειρά καθορίζουν: Ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών και σε περίπτωση ισοβαθμίας το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας και τέλος κλήρωση από επιτροπή που ορίζει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ.
 • 6. Ο εισαγόμενος υποχρεούται να καταθέσει την αίτηση εγγραφής του, με τα απαιτούμενα παρακάτω δικαιολογητικά στο Ι.Ε.Κ. στο οποίο έχει εισαχθεί, σε διάστημα πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων προκειμένου, στην περίπτωση που προκύψουν κενές θέσεις, να ειδοποιηθούν έγκαιρα με την ίδια διαδικασία οι επόμενοι με σειρά κατάταξης μορίων:
 • § Αντίγραφο της Μηχανογραφημένης Αίτησης που υπέβαλε στον Ο.Τ.Ε.Κ.
 • § Πρωτότυπο τίτλο σπουδών.
 • § Απόδειξη κατάθεσης στον λογαριασμό του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) των τελών εγγραφής τους στα Ι.Ε.Κ. Όλοι οι επιλεγέντες καταρτιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν στον λογαριασμό όψεως του Ν.Π.Δ.Δ. " Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων " (Ε.Ο.Π.Π.) στην Εμπορική Τράπεζα με αριθμό 83392151 μέχρι την ημερομηνία της λήξης των εγγραφών το ποσό των 45,00 € για το πρώτο εξάμηνο κατάρτισης (κατά την ημέρα εγγραφής τους στο Ι.Ε.Κ. θα πρέπει να καταθέσουν την πρωτότυπη απόδειξη κατάθεσης του παραπάνω ποσού). Το ποσό αυτό απαιτείται για κάθε περαιτέρω εξάμηνο.
 • § Υγειονομικές εξετάσεις από Κρατικό Φορέα, σύμφωνα με την ενημέρωση από το Ι.Ε.Κ. επιτυχίας τους.

   Οι επιλεγέντες καταρτιζόμενοι με μια φωτογραφία και τις οριζόμενες από το Ι.Ε.Κ. εξετάσεις θα απευθύνονται στη Δ/νση Υγιεινής της Νομαρχίας, προκειμένου να αποκτήσουν Βιβλιάριο Υγείας, το οποίο θα προσκομίσουν στο Ι.Ε.Κ, μέχρι και την παραμονή έναρξης των μαθημάτων, ή όποια άλλη ημέρα ορίσει, κατά την κρίση του ο Προϊστάμενος του Ι.Ε.Κ.

   Επιλεγέντες ΑμεΑ θα πρέπει να προσκομίσουν και απόφαση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Υγειονομικών Επιτροπών Περιφερειών, οι οποίες εδρεύουν στις κατά τόπους  Νομαρχίες.

 • 7. Οι επιλεγέντες καταρτιζόμενοι (Έλληνες, Έλληνες το γένος, Αλλοδαποί υπήκοοι χωρών μελών της Ε.Ε. και Ομογενείς) με την εγγραφή τους σε κάθε εξάμηνο κατάρτισης καταβάλουν εφάπαξ το ποσό των 250,00 € στην Τράπεζα Ελλάδος στον αριθμό Λογαριασμού 24/263855 (στην απόδειξη της Τράπεζας Ελλάδος θα πρέπει να αναγράφεται εκτός του ποσού των διδάκτρων των 250,00 €, το ονοματεπώνυμο του καταρτιζόμενου, το Ι.Ε.Κ στο οποίο πρόκειται να φοιτήσει και η πόλη στην οποία βρίσκεται το συγκεκριμένο Ι.Ε.Κ.). Η μη καταβολή των διδάκτρων κάθε εξαμήνου, συνεπάγεται τη μη εγγραφή του υποψηφίου για την κατάρτιση στο εξάμηνο αυτό.
 • 8. Οι οικονομικά ασθενείς καταβάλλουν δίδακτρα τα οποία ανέρχονται στο ποσό των εκατόν είκοσι πέντε ευρώ (125,00€), εφόσον συντρέχουν τα παρακάτω: Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 7.340,00 € και το αποδεικνύουν με την οικογενειακή φορολογική δήλωση, ή το ετήσιο ατομικό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.410,00 € και το αποδεικνύουν με ατομική φορολογική δήλωση και ό,τι άλλο αποδεικνύει ότι ο αιτών ζει μόνος.
 • 9. Το ίδιο ποσό (125,00€) καταβάλουν και οι καταρτιζόμενοι που οι οικογένειες τους διαμένουν μόνιμα σε περιοχές που έχουν τεθεί σε κατάσταση ανάγκης (π.χ. σεισμόπληκτες, πλημμυροπαθείς, πυροπαθείς).
 • 10. Αλλοδαποί υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε., θα καταβάλουν δίδακτρα 500,00 €, δηλαδή διπλάσια εκείνων που καταβάλλουν εκάστοτε οι Έλληνες καταρτιζόμενοι στην Τράπεζα Ελλάδος στον αριθμό Λογαριασμού 24/263855 (στην απόδειξη της Τράπεζας Ελλάδος θα πρέπει να αναγράφεται εκτός του ποσού των διδάκτρων των 500,00 €, το ονοματεπώνυμο του καταρτιζόμενου, το Ι.Ε.Κ. στο οποίο πρόκειται να φοιτήσει και η πόλη στην οποία βρίσκεται το συγκεκριμένο Ι.Ε.Κ.). Η μη καταβολή των διδάκτρων κάθε εξαμήνου, συνεπάγεται τη μη εγγραφή του υποψηφίου για την κατάρτιση στο εξάμηνο αυτό.
 • 11. Τα ανωτέρω ποσά δύνανται να αναπροσαρμόζονται ανά έτος κατάρτισης, με την έκδοση νέας Κ.Υ.Α. μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ., με αύξηση, η οποία όμως δεν θα υπερβαίνει τους δείκτες τιμών καταναλωτή.
 • 12. Καταρτιζόμενοι Τρίτεκνοι, Πολύτεκνοι και ΑμεΑ απαλλάσσονται από τα καταβαλλόμενα δίδακτρα.
 • 13. Στους επιτυχόντες των ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ δεν παρέχεται σίτιση-στέγαση.
 • 14. Οι καταρτιζόμενοι αναλαμβάνουν τη δαπάνη αγοράς των προβλεπομένων στολών (εξόδου και υπηρεσίας) και ότι άλλο απαιτείται κατά ειδικότητα για την κατάρτισή τους μετά από σχετική ενημέρωσή τους από τις μονάδες Κατάρτισης.
 • 15. Παρέχεται θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση. Οι καταρτιζόμενοι ασκούνται πρακτικά σε Ξενοδοχειακές και λοιπές Τουριστικές Επιχειρήσεις, όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα κατάρτισης κάθε ειδικότητας των Ι.Ε.Κ. Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική και θεωρείται συνέχεια του προγράμματος κατάρτισης στα Ι.Ε.Κ.

Η  Προκήρυξη  και  πληροφορίες  για  την  επιλογή  υποψηφίων  στον  Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, παρέχονται στα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού (Δραγατσανίου 4, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 59),  τηλέφωνα:  210-3244578, 210-3250977 ή στις παρακάτω Διευθύνσεις των Εκπαιδευτικών μονάδων του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης:

ΕΠΑ.Σ.-Ι.Ε.Κ. Αναβύσσου, Ξενοδοχείο "ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ" 49ο χλμ. Παραλιακής Λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου, τηλ.: 22910-36998, 37009, 42294, 37024.    

ΕΠΑ.Σ.-Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου, Ξενοδοχείο "ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ" Κοκκίνι Χάνι Ηρακλείου Κρήτης, τηλ.: 2810-7613 63, 2810-332927.                            

ΕΠΑ.Σ. Μακεδονίας – Ι.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης, Ξενοδοχείο "ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ" Παραλία Περαίας-Θεσσαλονίκη, τηλ.: 23920-23257, 25551,  23920-75919.    

ΕΠΑ.Σ.-Ι.Ε.Κ. Ρόδου, Ξενοδοχείο "ΘΕΡΜΑΙ" Αλεξάνδρου Διάκου 1 Ρόδος, τηλ.: 22410-74445-6,  22410-24353.                                                   

ΕΠΑ.Σ.-Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας, Ξενοδοχείο "ΔΕΜΠΟΝΟΣ" Γουβιά Κέρκυρας, τηλ.: 26610-91541, 26610-90030. 

ΕΠΑ.Σ.  Γαλαξειδίου,  Γαλαξείδι Φωκίδας, τηλ.: 22650-41997-8.

ΕΠΑ.Σ. Θράκης, Ξενοδοχείο "ΘΡΑΚΗ ΠΑΛΛΑΣ" 4ο χλμ. Εθν. Οδού Αλεξανδρούπολης-Μάκρης, Αλεξανδρούπολη, τηλ.:  25510-25288, 22838, 39916.

ΕΠΑ.Σ.-I.E.K. Ναυπλίου, Ξενοδοχείο "ΑSTERIA" Τολό Αργολίδας, τηλ.: 27520-59229.

Ι.Ε.Κ. Αθήνας, Φαραντάτων 4 Αμπελόκηποι Αθήνας, τηλ: 210-7782655 μόνο πληροφορίες όχι κατάθεση δικαιολογητικών

Επίσης στους κατά τόπους Δήμους και στα Γραφεία του  Ε.Ο.Τ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να διαφυλάξουν την προκήρυξη και μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων,  διότι υπάρχουν σχετικές πληροφορίες για τους επιτυχόντες.

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011

                 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

1.ΤΙΤΛΟΙ  ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

 

Α) ΑΓΓΛΙΚΑ

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α΄), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α΄», ως εξής:

 α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

ή

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN

ή

γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική

 Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):

 • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
 • BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
 • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7,5 και άνω.
 • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL.
 • ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON.
 • CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).
 • OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2).
 • ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).
 • Michigan State University-Certificate of English Language Proficiency ( MSU-CELP) : CEF C2.
 • Test of Interactive English, C2 Level.

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):

 • CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

 • BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

 • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 6 έως 7.
 • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL.
 • CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON.

CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) – EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) – EXPERT- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT-και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – EXPERT – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).

 • ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLI