ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ”

  1. ΓΕΝΙΚΑ

Το πρόγραμμα «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» που αποσκοπεί μέσω της χρηματοδοτικής ενίσχυσης στην αναβάθμιση του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων Μικρών και Πολύ Μικρών  Επιχειρήσεων και στη δημιουργία νέων μεταποιητικών επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 200.000.000,00€ (δημόσια δαπάνη), το οποίο κατανέμεται κατά 70% δηλ. 140.000.000,00€ για τις υφισταμένες επιχειρήσεις και κατά 30% δηλ. 60.000.000,00€ για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις. Για τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης του προγράμματος ανέρχεται σε 65.000.000 € (60.000.000€ για την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και 5.000.000€ για την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας).

   2. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

   Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

   Α) Υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις  που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές και οι οποίες ταξινομούνται σε έναν από τους επιλέξιμους κλάδους του προγράμματος όπως περιγράφονται στον πίνακα των επιλέξιμων κλάδων ΚΑΔ  (Παράρτημα ΙΙΙ του Οδηγού Εφαρμογής), έχουν αρχίσει την δραστηριότητά τους το αργότερο την 31/12/2007 και λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε. Επιλέξιμες θεωρούνται οι εταιρείες με νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΕΕ, ΟΕ, οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί.

  Β) Νέες και υπό σύσταση Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (start-up επιχειρήσεις)

  • Νέες επιχειρήσεις θεωρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές και οι οποίες ταξινομούνται σε έναν από τους επιλέξιμους κλάδους του προγράμματος όπως περιγράφονται στον πίνακα των επιλέξιμων κλάδων ΚΑΔ (Παράρτημα ΙΙΙ του Οδηγού Εφαρμογής), έχουν αρχίσει την δραστηριότητά τους μετά την 1/1/2008 και λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε. Επιλέξιμες θεωρούνται οι εταιρείες με νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΕΕ, ΟΕ, οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί.
  • Υπό σύσταση επιχειρήσεις. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν γεννηθεί πριν το 1982, τα οποία επιθυμούν να ιδρύσουν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές. Οι επιχειρήσεις αυτές θα συσταθούν μετά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του προγράμματος με βασικό αντικείμενο δραστηριοτήτων που θα αντιστοιχεί σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ. Βασική προϋπόθεση είναι ότι τα φυσικά πρόσωπα θα συστήσουν εταιρεία (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ε.Ε., Ο.Ε.) ή ατομική επιχείρηση ή συνεταιρισμό και θα τηρούν βιβλία Β' ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης.
  • Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επίσης οι λοιπές επιχειρήσεις του τομέα της μεταποίησης ή άλλων τομέων που επιθυμούν να επεκταθούν σε μεταποιητικές δραστηριότητες σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ. Οι εταιρείες αυτές θα πρέπει να συστήσουν νέα εταιρεία (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ε.Ε., Ο.Ε.) και θα τηρούν βιβλία Β' ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης. Οι ατομικές επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής θα πρέπει να κάνουν έναρξη νέας δραστηριότητας στη ΔΟΥ που θα αντιστοιχεί σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ.

  3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

  Στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ενισχύονται έργα προϋπολογισμού από 50.000,00 έως 400.000,00 (μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Σε κάθε περίπτωση για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου από την επιχείρηση δεν δύναται να υπερβαίνει το 100% του Μέσου Όρου του Κύκλου εργασιών της επιχείρησης της τελευταίας τριετίας (2007, 2008 και 2009 ή κατά περίπτωση διετίας ή τουλάχιστον της μίας πλήρους και ολοκληρωμένης διαχειριστικής χρήσης). Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης καθορίζεται από τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης και διαμορφώνεται ως εξής:

  • Στο 35% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για τους Νομούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας),
  • Στο 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για τους Νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενών, Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς).

  4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Ή ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1

Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων

20%

2

Προμήθεια μηχανημάτων, εξοπλισμού και λογισμικού

Δαπάνες για ΑΠΕ μόνο για τις νέες και υπό

σύσταση επιχειρήσεις)

100%

15%

3

Αγορά τεχνογνωσίας

10%

4

Δαπάνες απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού- εργαζομένων σε μειονεκτική θέση

60.000€

5

Δαπάνες για τη μετεγκατάσταση

υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων σε

ΒΕ.ΠΕ.

10%

5

Άυλες δαπάνες (συνολικά)

  • – Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και διοίκησης έργου
  • – Εκπόνηση μελετών και ερευνών
  • – Μελέτη και πιστοποίηση Συστημάτων

Διαχείρισης (Ποιότητας, δοκιμών κ.α.)

20%

4.000€

10.000€ έκαστη

   4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις  29-07-2010 μέχρι τις 30-09-2010 ώρα 14:00, μέσω των δικτυακών τόπων του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ (ΕΦΕΠΑΕ) και του ΥΠΟΙΑΝ  – http://www.ypoian.gr/, http://www.ggb.gr/, http://www.antagonistikotita.gr/, http://www.espa.gr/, www.ependyseis.gr/mis  και http://www.efepae.gr/.

  Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, που ορίζεται κατά την Προκήρυξη του Προγράμματος δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων.

  Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε επτά (7) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, σε έναν από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, με βάση την περιφερειακή αρμοδιότητά του καθένα καθώς και στα συνεργαζόμενα με τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύματα και Αναπτυξιακούς Φορείς όπως αναλυτικά αναφέρονται στον οδηγό του προγράμματος.  Επισημαίνεται ότι επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες που θα γίνουν μετά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης.

   5. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Οδηγό του Προγράμματος, τα απαιτούμενα έντυπα υποβολής, τους τόπους υποβολής των προτάσεων, καθώς και πληροφορίες για το πρόγραμμα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται/ενημερώνονται:

   α)Από τους διαδικτυακούς τόπους http://www.ypoian.gr/, http://www.ggb.gr/,http://www.antagonistikotita.gr/, http://www.efepae.gr/ και www.e-kepa.gr.

   β)Από την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (Μαρίνου Αντύπα 41, 57001 Θεσσαλονίκη, τηλ.2310-480.000, e-mail: info@e-kepa.gr,www.e-kepa.gr).

  γ) Από τις Συνεταιριστικές Τράπεζες και τους Αναπτυξιακούς Φορείς καθώς και τα Επιμελητήρια της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύουν τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων, αναφέρονται στον Οδηγό του Προγράμματος.